Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 27 oktober 2020

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 20 oktober 2020, nr. 44

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 22 oktober 2020, nr. 45

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

3. Beantwoording raadsvragen D66-fractie over het betrekken van jongeren bij het Taskforceteam (2e ronde)

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgevoegde brief.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat, I.T.F. klein Gunnewiek, E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R.J.F. Jansen

4. Convenant Zorg- en Veiligheidshuis Noord- en Oost Gelderland

Besluit:

  • Ingestemd met het vernieuwde convenant Zorg- en Veiligheidshuis Noord- en Oost Gelderland.
  • Burgemeester Bengevoord gemandateerd om namens het college van Winterswijk het convenant te ondertekenen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: T. Wagenmans

5. Regioplan Aanpak Laaggeletterdheid 2020-2024

Besluit:
Het Regioplan Aanpak Laaggeletterdheid 2020-2024 vastgesteld.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: T. Morrgenhof

6. Septembercirculaire gemeentefonds 2020

Besluit:
Kennisgenomen van de uitkomsten van de Septembercirculaire gemeentefonds 2020 voor onze gemeente.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: B. Freriks

7. Prestatieafspraken en achtervang De Woonplaats 2021

Besluit:

  • Ingestemd met de Prestatieafspraken 2021 tussen de Woonplaats, de Huurdersvereniging en de gemeente Winterswijk.
  • Een voorgenomen besluit genomen tot het aangaan van een gelimiteerde achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) ten behoeve van De Woonplaats voor een lening van € 19.600.000 voor investeringen in nieuwbouw en verduurzaming in 2021 en gedeeltelijke afkoop van vrijkomende derivaten.
  • De raad voorstellen in te stemmen met het door college van burgemeester en wethouders voorgenomen besluit zoals onder ad 2 is vermeld.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: E. Rouw

8. Verzoek Onz'Hof BV (Knarrenhof) voor verklaring t.b.v. Stimuleringsregeling Wonen en Zorg

Besluit:
De verklaring afgeven middels bijgevoegde brief.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: G. Beunk

9. Samenwerkingsovereenkomst voor de Jeugdbeschermingstafel

Besluit:
De Samenwerkingsovereenkomst van de gemeenten in de Achterhoek voor de uitvoering van de Jeugdbeschermingstafel omzetten in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Hartman

10. Beantwoording raadsvragen over ventilatie van schoolgebouwen

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: H .Kappert

11. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening

Besluit:
De raad voorstellen de Algemene Plaatselijke Verordening 2019 te wijzigen conform bijgevoegd conceptraadsbesluit.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: G. Krosenbrink