Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 29 september 2020

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 22 september 2020, nr. 40

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Bestuursvoordracht nieuwe leden Raad van Toezicht SOPOW

Besluit:
De raad voorstellen in te stemmen met de bestuursvoordracht van SOPOW de heer J. Hoogland en de heer M.J. van Beem te benoemen als leden van de Raad van Toezicht van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: H. Kappert

3. Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland d.d. 30 september 2020

Besluit:
Ingestemd met de aan de aan het Algemeen Bestuur gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Lankveld

4. Deelname in coöperatie De Marke

Besluit:

  • De raad verzoeken in te stemmen met deelname aan coöperatie De Marke.
  • Onder voorbehoud van instemming door de raad vijf deelnamecertificaten aanschaffen van coöperatie De Marke.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: A. Schoemaker

5. Beantwoording raadsvragen over motie vuurwerk

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgevoegde brief.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: T. Wagenmans

6. Raadsmotie ondersteuning Vereniging belangenbehartiging cliënten SKB

Besluit:

  • De financiële bijdrage aan de Vereniging belangenbehartiging cliënten SKB vastgesteld op € 133.
  • Op de motie reageren conform bijgaande brief aan de raad.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R.J.F. Jansen

7. Tussenrapportage regisseur ontwikkeling Park Achterhoek, d.d. 4 september 2020

Besluit:

  • Kennisgenomen van de tussenrapportage ontwikkeling Park Achterhoek, d.d. 4 september 2020.
  • De overeenkomst met de heer H.J.G. Gommers verlengen tot 1-1-2021.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Nijland

8. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 30 september 2020

Besluit:
Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur

9. Programmabegroting 2021-2024

Besluit:
De Programmabegroting 2021-2024 ter vaststelling aanbieden aan de raad.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: B. Freriks

10. Aanpassing inkomensgrens collectieve zorgverzekering

Besluit:
Met ingang van 1 januari 2021 de inkomensgrens voor de collectieve zorgverzekering (gemeentepolis) verlagen van 130% naar 110% van het bijstandsniveau.
Over het eerste halfjaar van 2021 de effecten in kaart brengen en afhankelijk van de bevindingen indien nodig nadere maatregelen nemen.
  
Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek