Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 16 februari 2021

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 9 februari 2021, nr. 6

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Beantwoording raadsvragen over bedrijventerreinen

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: B. Roeterdink

3. Principeverzoek gebruik theekoepel en tuin Meekertweg 4

Besluit:
Medewerking verleend aan het verzoek voor het uitbreiden van de gebruiksmogelijkheden van de theekoepel en de omliggende landschapstuin op het perceel Meekertweg 4 onder de voorwaarde dat aan de gestelde eisen van landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbetering wordt voldaan.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: V. Brus

4. Principeverzoek functieverandering Langendiek 3-3A

Besluit:
Medewerking verleend aan het verzoek de bestemming van het perceel met het adres Langediek 3-3A te wijzigen van ´Agrarisch-Cultuurlandschap’ naar de bestemming ‘Wonen’ onder de voorwaarde dat aan de gestelde eisen van landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbetering wordt voldaan.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: V. Brus

5. Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland d.d. 18 februari 2021

Besluit:
Ingestemd met de aan het Algemeen Bestuur gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Lankveld

6. Samenwerking gemeente Winterswijk met twee gemeenten in Oekraïne

Besluit:
De internationale samenwerking aangaan met de gemeenten Popasna en Rubizhne in Oekraïne gedurende het jaar 2021, conform het Memorandum of Understanding.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: C. Sonderen

7. Resultaten zelfevaluatie Basisregistratie Grootschalige Topografie 2020

Besluit:

  • Het belang van de Basisregistratie Grootschalige Topografie voor de informatiepositie van de overheid vastgesteld.
  • De uitslagen van de zelfevaluatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie over het jaar 2020 vastgesteld.
  • De verbeteracties uit de zelfevaluatie Basisregistratie Grootschalige Topografie vastgesteld en hiervoor de benodigde capaciteit en middelen beschikbaar gesteld.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B. Timpert

8. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 11 februari 2021

Besluit:
Niet ingestemd met het voorstel ‘Aanpassen Nadere regels Projecten Achterhoek Visie 2030’.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur

9. Inkoop maatschappelijke begeleiding en participatieverklaringstraject statushouders 2021

Besluit:
De  maatschappelijke begeleiding en het participatieverklaringstraject 2021 inkopen bij Vluchtelingenwerk Oost Nederland.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: M. van Slijpe

10. Afhandeling motie snelle oproep loonwerkers bij een natuurbrand

Besluit:
De motie af te handelen conform bijgaande brief aan de raad.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: T. Wagenmans