Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 23 februari 2021

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 16 februari 2021, nr. 7

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Proces verplaatsing Verhaegh Trading Dennenoord

Besluit:

  • Het initiatief om Verhaegh Trading te verplaatsen van terrein Dennenoord beëindigd.
  • De procedure voor het nieuwe bestemmingsplan Dennenoord starten.
  • De raad voorstellen de op 25 januari 2018, 27 september 2018 en 31 januari 2019 bekrachtigde geheimhouding ten aanzien van de informatie die is gewisseld in de beraadslagingen tijdens de raadsvergaderingen en opgenomen in de bij deze beraadslagingen behorende stukken, op grond van artikel 25, vierde lid van de Gemeentewet op te heffen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: H. de Vries

3. Zelfevaluatie Basisregistratie Adressen en Gebouwen 2020

Besluit:
De 'Beheer en Bestuur BAG verantwoordingsrapportage' inclusief verbetermaatregelen vastgesteld.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: M. Schuurmans

4. Verlenging Corona compensatieregelingen zorgaanbieders

Besluit:

  • De Meerkostenregeling verlengd tot 31-12-2021.
  • De Regeling doorbetaling niet-geleverde zorg PGB met terugwerkende kracht vanaf 01-10-2020 opnieuw ingevoerd tot 31-12-2021.
  • Zorgaanbieders toestemming verleend om in 2021 de zorg in andere vorm te leveren.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: G. Rauwerdink

5. Provinciale planningslijst woningbouw 2021

Besluit:
De provinciale planningslijst woningbouw 2021 vastgesteld en deze aanleveren aan de provincie Gelderland en 8RHK Ambassadeurs.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: G. Beunk

6. Nota 'Sport Beweegt Winterswijk'

Besluit:

  • De raad voorgesteld de nota 'Sport Beweegt Winterswijk' definitief vast te stellen.
  • Onder voorbehoud van vaststelling door de raad van de nota ‘Sport Beweegt Winterswijk’ de bijbehorende uitvoeringsagenda vastgesteld.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: S. de Jong

7. Vertrouwelijke inzage enquêtes Movares onderzoek

Besluit:

  • De raad in een besloten bijeenkomst inzage geven in de vertrouwelijke enquêteresultaten, die onderdeel uitmaken van het Movares rapport ‘Beschikbaarheid bedrijventerreinen Winterswijk december 2018’.
  • Op grond van artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet geheimhouding opleggen ten aanzien van de informatie die ter inzage wordt gegeven, zoals benoemd onder punt 1.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: B. Roeterdink