Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 23 februari 2021

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 16 februari 2021, nr. 8

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Verzoek aanvullend mandaat GGD ten behoeve van toezicht kinderopvang

Besluit college B&W:
De aanwijzing van de directeur publieke gezondheid van de GGD Noord- en Oost-Gelderland als toezichthouder kinderopvang aangevuld met het toezicht op de naleving van regels in de kinderopvang uit de Wet publieke gezondheid (Wpg), gewijzigd bij de Tijdelijke wet maatregelen covid-19.

Besluit burgemeester:
Geen mandaat verleend aan de directeur publieke gezondheid van de GGD Noord- en Oost Gelderland om bevelen te geven op grond van artikel 58n Wet publieke gezondheid, als dit voor de naleving van de coronamaatregelen in of vanuit een kindercentrum nodig is.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen , B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: R. Porskamp

3. Vaststelling bestemmingsplan Landgoed Nieuwe Weuste II

Besluit:
De raad voorgesteld het bestemmingsplan Landgoed Nieuwe Weuste II ongewijzigd vast te stellen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: A. Bartelds

4. Aanbesteding dyslexiezorg

Besluit:

  • De leidraad voor de aanbesteding van ernstige, enkelvoudige dyslexiezorg vastgesteld.
  • Het beschikbare budget voor drie jaar vastgesteld.
  • De verdeelsleutel voor de populatiebekostiging voor de contractduur van 3 jaar vastgesteld op basis van de combinatie van het verwachte aantal schoolgaande leerlingen 4 t/m 11 jaar en het aantal dyslexiezorgtrajecten in 2018 en 2019.
  • De Aanbestedingsleidraad voor Ernstige, Enkelvoudige Dyslexiezorg publiceren.
  • De Programmacoördinator Sociaal Domein Achterhoek gemachtigd om aanbieders te gunnen volgens de aanbestedingsleidraad en het college hierover te informeren.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Hartman