Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 2 februari 2021

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 26 januari 2021, nr. 5

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Vervolguitwerking regionale inkoop Jeugdhulp, Wmo begeleiding en Beschermd wonen per 1 januari 2022

Besluit:

 • De Notitie ‘Vervolguitwerking regionale inkoop Jeugdhulp, Wmo begeleiding en Beschermd Wonen per 1 januari 2022’ vastgesteld en daarmee expliciet:
     a) de algemene doelstellingen voor de aanbesteding, alsmede de doelstellingen voor de afzonderlijke percelen Jeugdhulp, Wmo (inclusief Wonen) vastgesteld;
     b) de segmentering en subsegmenten voor Jeugdhulp en Wmo (inclusief Wonen) vastgesteld;
     c) de bekostigingsvariant voor Jeugdhulp (lumpsum) en voor Wmo inclusief Wonen (lumpsum) vastgesteld, onder de voorwaarde dat:
         c.1 in het collegevoorstel van 2 maart 2021 de (volledige) financiële doorrekening per domein (Jeugdhulp en Wmo incl. Wonen) alsook de financiële doorrekening voor het geheel volgt; 
         c.2 in het collegevoorstel van 2 maart 2021 de uitwerking van de financiële governance van de inkoop volgt;
     d) de inhoudelijke uitgangspunten Wmo begeleiding en Beschermd Wonen zoals opgenomen in het collegevoorstel van 24 november 2020 vastgesteld;
     e) het uitgangspunt dat inschrijvers van de regionale aanbesteding, de bereidheid moeten hebben regionaal (voor alle gemeenten) zorg en ondersteuning te leveren vastgesteld;
     f) het uitgangspunt dat alle zorgaanbieders van alle type organisatievormen zich kunnen inschrijven voor deze aanbesteding vastgesteld;
     g) het kunnen aantonen van lokale binding en samenwerkingsbereidheid hanteren als zwaarwegend selectiecriterium voor de aanbesteding vastgesteld.
 •   De gemeenteraad informeren via de bijgevoegde raadsbrief.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Hartman

3. Dagvaardingsprocedure Atos Nederland B.V.

Besluit:

 • Verweer voeren inzake de kortgedingprocedure Atos Nederland B.V. tegen de gemeente Winterswijk.
 • Straatman Koster advocaten te Rotterdam gemachtigd om namens de gemeente Winterswijk op te treden in de kortgedingprocedure tegen Atos Nederland B.V.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: H. Videler

4. Verzoek tot uitbreiding bedrijfslocatie Breukers Holding B.V.

Besluit:

 • De intentieovereenkomst aangaan en ondertekenen.
 • De bestemmingsplanprocedure opstarten voor rekening en risico van initiatiefnemer onder voorwaarde dat de overige partijen eveneens instemmen met de overeenkomst.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: I. Timmers

5. Principeverzoek grondruil tussen Dingstraat 25, Kleine Parallelweg 5 en Spoorbos nabij Kreilstraat 31 met bijbehorende ontwikkelplannen

Besluit:
Geen medewerking verleend aan de plannen voor een speeltuin en breed buurthuis in het spoorbos en daarmee geen medewerking verleend aan het principeverzoek voor de grondruil tussen drie locaties zoals omschreven in de nota.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: M. Caglayan, B. Lieverdink, G. Overkamp