Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 9 februari 2021

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 2 februari 2021, nr. 6

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Beslissing op bezwaar tegen het besluit van 6 januari 2020 inhoudende een kostenbeschikking voor toegepaste bestuursdwang

Besluit:
Conform het advies van de commissie bezwaarschriften het bezwaarschrift tegen de kostenbeschikking van 6 januari 2020 niet-ontvankelijk verklaard.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: G. Siner

3. Principeverzoek Schoolweg 17-19

Besluit:
Medewerking verleend aan de herinrichting van het erf Schoolweg 17-19 en het toevoegen van 2 woningen onder de voorwaarde dat aan de gestelde eisen van landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbetering wordt voldaan.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: C. Ortelee

4. Vaststelling bestemmingsplan 'Vredensweg 4-6'

Besluit:

  • Een hogere grenswaarde in de zin van artikel 110a eerste lid wet geluidhinder vastgesteld voor een deel van het plangebied.
  • De raad voorstellen het bestemmingsplan ‘Vredenseweg 4-6’ ongewijzigd vast te stellen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: V. Brus