Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 26 januari 2021

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 19 januari 2021, nr.3

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 27 januari 2021

Besluit:
Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur

3. Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming

Besluit:

 • De visie ‘Gelderse kinderen, goed beschermd’ vastgesteld.
 • Het ‘Spoorboekje contracteren GI’s Gelderland’ vastgesteld.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Hartman

4. Wijziging gemeenschappelijke regeling VNOG

Besluit:

 • Toestemming vragen aan de raad om als college in te stemmen met de wijziging Gemeenschappelijke regeling VNOG.
 • Na toestemming van de raad instemmen met de wijziging Gemeenschappelijke regeling VNOG.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: T. Wagenmans

5. Wijziging Tarieventabel Legesverordening 2021

Besluit:
De raad voorstellen de 1e Wijzigingsverordening Legesverordening 2021 vast te stellen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: P. Visser

6. Landelijk Convenant Vroegsignalering

Besluit:

 • Aansluiten bij het Landelijk Convenant Vroegsignalering.
 • De overeenkomst behorend bij het Landelijk Convenant Vroegsignalering aangaan en hierbij gebruik maken van het digitale ondertekenproces.
 • Wethouder H.J. Tannemaat gemandateerd om de Overeenkomst Landelijk Convenant Vroegsignalering namens het college te ondertekenen.
 • Het lokale convenant Vroegsignalering handhaven, tenzij één van de huidige convenantpartners hier bezwaar tegen heeft.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B. Klein Gunnewiek

7. Voorkeurslocatie nieuw bedrijventerrein Winterswijk

Besluit:

 • De locatie ‘Misterweg’ aangewezen als voorkeurslocatie van het college voor ontwikkeling van nieuw bedrijventerrein.
 • De ontwikkeling van bedrijventerrein op deze locatie integraal onderdeel maken van de gebiedsvisie Misterweg, met daarbij specifieke aandacht voor:
     a: de landschappelijke en duurzame inpassing van het bedrijventerrein;
     b: de cultuurhistorische bebouwing in het plangebied;
     c: de realisatie van de ecologische verbindingszone.
 • Dit besluit ter inzage leggen, met ingang van 28 januari 2021, voor een periode van 6 weken.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: B. Roeterdink