Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 22 juni 2021

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 15 juni 2021, nr. 25

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Huur terrein Wierengastraat

Besluit:
De huurovereenkomst voor het terrein Wierengastraat aangaan conform bijgevoegd concept.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: V.J.C. Jacobs

3. Regionale samenwerking leerplicht

Besluit:

  • Deelnemen aan de Regionale samenwerking leerplicht, waarbij de gemeente Winterswijk kiest voor deelname aan de bouwstenen 1 en 4.
  • De leerplichttaken van bouwsteen 1 gemandateerd aan het college van B&W van de gemeente Doetinchem, middels bijgevoegd mandaatbesluit.
  • Ingestemd met de dienstverleningsovereenkomst voor het vastleggen van afspraken over de regionale samenwerking leerplicht Achterhoek, middels bijgevoegde dienstverleningsovereenkomst.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: S. te Brake

4. Vervolg projectplan visie en ontwikkelingen maatschappelijke opvang

Besluit:

  • Het projectplan visie en ontwikkelingen maatschappelijke opvang 2021 vastgesteld.
  • De consequenties van het projectplan visie en ontwikkelingen maatschappelijke opvang delen met de Thematafel Wonen en Vastgoed.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: G. Rauwerdink

(*) Wethouder Frings heeft vanwege mogelijke conflicterende belangen niet deelgenomen aan de beraadslaging.

5. Opvolging adviezen accountant

Besluit:
De adviezen van de accountant uit zijn accountantsverslag 2020 overgenomen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: B. Freriks

6. Pilot aanpassing parkeereis-berekening

Besluit:
Voor maximaal vijf centrumlocaties als pilot een aangepaste parkeereis-berekening toepassen en deze evalueren bij de eerstvolgende actualisatie van de ‘Beleidsregels parkeren Winterswijk’.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B.G. Stockmann

7. Beantwoording raadsvragen CDA over wijkaanpak de Pas

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: E. Klein Gunnewiek

8. Beantwoording raadsvragen WB over bovengronds halen Wheme

 Besluit:
 De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.

 Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: G. Overkamp

9. Achterhoeks Fonds voor Talentontwikkeling

Besluit:

  • De Samenwerkingsovereenkomst Achterhoeks Fonds voor Talentontwikkeling aangaan.
  • Wethouder H.J. Tannemaat gemandateerd voor de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek

10. Afhandeling motie buurtbemiddeling

Besluit:
De motie afhandelen conform bijgaande brief aan de raad.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: E. Abbink

11. Transitie Visie Warmte

Besluit:
De Startnotitie Transitie Visie Warmte vastgesteld.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: R.M. Molenkamp 

12. Omgevingsvergunning groene wal Park Achterhoek

Besluit:
Een omgevingsvergunning verlenen voor de aanvraag met het zaaknummer 2021-000372 voor het realiseren van een groene wal met keermuur in het plangebied Park Achterhoek.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen, I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: D. Migchelbrink, V. Brus

13. Mei circulaire 2021 en Arbitrage-uitspraak Jeugdzorg

Besluit:

  • Akkoord gegaan met de uitwerking van de Mei circulaire 2021.
  • Kennisgenomen van de Arbitrage-uitspraak Jeugdzorg en dit nader bespreken in het college-overleg op 28 juni a.s.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: J. ten Pas

14. Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGE B.V. d.d. 23 juni 2021

Besluit:
Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: A. Klein Nibbelink

15. Algemene Ledenvergadering AGEM d.d. 23 juni 2021

Besluit:
Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan de ALV gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: A. Klein Nibbelink