Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie tot 2 juli) d.d. 15 juni 2021

1. Regionale aanbesteding Jeugdhulp en Wmo 2022 onderdeel gunningsleidraad

Besluit:
1. Ten behoeve van de gunningsleidraad van de regionale aanbesteding Jeugdhulp en Wmo 2022:
    A.Op basis van de notitie ‘Overgangsregeling cliënten’ (bijlage 1) de overgangsperiode voor cliënten naar gecontracteerde aanbieders per 1 januari 2022 vastgesteld tot maximaal 1 juli 2022 op basis  
       van de uitgangspunten:
       1. Een warme overdracht via triage, waarbij zorgcontinuïteit en zorgvuldigheid centraal staan;
       2. Maatwerk blijft mogelijk, waarbij specifieke aandacht is voor cliënten met een indicatie voor een woon- /verblijfsvorm;
       3. Vanaf 1 augustus 2021 de duur van (her)indicaties beperken tot uiterlijk 1 juli 2022;
       4. Tijdige en regelmatige communicatie naar cliënten en zorgaanbieders.
    B. Een nadere concretisering van de rol van de lokale toegang vastgesteld, waarbij het proces van toewijzingwordt uitgewerkt voor de implementatiefase (bijlage 2).
    C. Voor het leren, ontwikkelen en eigen maken van het ‘prestatie-denken’, door het verbinden van consequenties aan het behalen van KPI’ s, vanaf 1 januari 2022 een groeiproces van maximaal twee jaar
         inrichten in partnerschap met aanbieders.
    D. Uiting geven aan het cliëntperspectief door het inrichten van een adviesgevende klankbordgroep cliënten  en te beoordelen op welke manier aanbieders het perspectief van de cliënt gaan borgen   
         (onderdeel van  hun plan van aanpak).
    E. Voor de beoordeling van de inschrijvingen de weging van het inhoudelijke plan van aanpak vastgesteld op 65% en het financiële onderdeel op 35%.
    F. Voor de bandbreedte van de lumpsumbedragen marges hanteren per segment (conform tabel in de toelichting onder 1.7.F) en per aanbieder de bandbreedte afspreken.
2. De definitieve wijze van de onderlinge financiële afrekening (financiële governance) uitwerken tijdens de gunningsfase, hier vóór 1 oktober 2021 over besluiten en hiervoor de volgende basisuitgangspunten 
    vastgesteld:
    A. De financiële afrekening gebeurt op basis van zakelijkheid en niet op basis van solidariteit;
    B. We houden de financiële afrekening zo simpel mogelijk.
3. In afwijking van collegebesluit III (2 maart 2021) vastgesteld dat in de gemeente Oost Gelre een pilot ‘afrekenen op gemeenteniveau’ wordt vormgegeven en de overige zeven gemeenten op regionaal niveau
    gaan afrekenen met aanbieders, waarbij wederzijdse leerervaringen worden gedeeld.
4. Kennisgenomen van de conceptgunningsleidraad.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: E. Abbink