Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 16 maart 2021

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 9 maart 2021, nr. 11

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Plan van aanpak toekomstbestendige bedrijventerreinen

Besluit:
Het plan van aanpak voor toekomstbestendige bedrijventerreinen vastgesteld.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: M. Teunissen

3. Verordening Starterslening 2021

Besluit:
De gemeenteraad door middel van bijgaande brief informeren over de positieve zienswijze van het college.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: E. Rouw

4. Kleine windmolens

Besluit:
De raad voorstellen het beleidskader ‘Kleine Windmolens Winterswijk’ vast te stellen.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: J.T. Westerdiep

5. Hardheidsclausule leges in verband met gewijzigde bestemming Zonnebrink

Besluit:
De leges voor de aanvraag van het plaatsen van een afdak van zonnepanelen Zonnebrink met toepassing van de hardheidsclausule niet opgelegd.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink  / behandelend ambtenaar: P.J. Visser

6. Startnotitie museumvisie

Besluit:
De raad voorstellen de startnotitie voor de museumvisie vast te stellen.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: M. Roerdinkholder

7. Uitspraak Raad van State inzake hoger beroep Huppelseweg 12

Besluit:
Kennisgenomen van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 27 januari  2021 inzake het hoger beroep van de bewoonster van een berging aan de Huppelseweg 12 tegen de last onder dwangsom die is opgelegd in verband met de onrechtmatige bewoning van die berging. De Raad van State heeft het hoger beroep ongegrond verklaard.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: P.J. van Dijk

8. Machtiging ten behoeve van BTW-procedures tegen de Belastingdienst

Besluit:
Een machtiging verleend aan mevrouw E. Huinink van Caraad Belastingadviseurs voor het voeren van BTW-procedures tegen de Belastingdienst namens de gemeente.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: P.J. Visser