Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 2 maart 2021

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 23 februari 2021, nr. 8

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Verkiezingen Tweede Kamer 17 maart 2021

Besluit:

 • Voor de verkiezingen op 17 maart 2021 locaties aangewezen als stembureau
 • De locaties waar een verpleeg- of verzorgingstehuis is gevestigd aangewezen als mobiel stembureau met beperkte toegang op 16 en 17 maart 2021.
 • Een mobiel stembureau met beperkte openingstijden aangewezen dat ingezet wordt in de buurtschappen van Winterswijk.
 • Het gemeentekantoor aangewezen als afgiftepunt voor briefstemmen in de periode van 10 tot en met 17 maart en afgeweken van de wettelijk voorgeschreven openingstijden, de vooropening en het tellen van de briefstemmen uitgebracht in de periode 10 tot en met 16 maart.
 • Twee briefstembureaus aangewezen voor de vooropening en het tellen van de uitslag van de briefstemmen
 • De locaties Gemeentekantoor en theater de Storm aangewezen als stembureaus voor het vervroegd stemmen op 15 en 16 maart 2021 van 07:30 uur tot 21:00 uur.
 • Het gemeentekantoor aangewezen als tellocatie voor de uitslag van de briefstembureaus, de stembureaus voor het vervroegd stemmen en de mobiele stembureaus (met beperkte toegang).
 • De presentievergoeding voor de leden van het stembureaus (niet zijnde een ambtenaar) vastgesteld op € 150,00 voor de voorzitter, € 125,00 voor een stembureaulid en € 25,00 voor de reserveleden. De betaling voor de tellers ongewijzigd vastgesteld op € 45,00. De leden van het stembureau de mogelijkheid bieden om de presentievergoeding uit te laten betalen als vrijwilligersvergoeding.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: J.H.B. Meyerink

3. Intentieverklaring Super WK wielrennen 2027

Besluit:
Ingestemd met de intentieverklaring waarin Achterhoek in Beweging het bid voor het UCI Super WK 2027 ondersteunt.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Porskamp

4. Waarderings- en afschrijvingsbeleid

Besluit:

 • De nota Waarderen en activeren vaste activa gemeente Winterswijk 2020 vastgesteld.
 • De stelsel- en schattingswijziging die voor 2020 voortvloeit uit de nieuwe nota via een voorstel voorleggen aan de raad voor zijn vergadering van mei aanstaande.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: B. Freriks

5. Benoeming en herbenoeming leden Geschillencommissie ZOOV

Besluit:
De voorgedragen kandidaat de heer C. Sweere benoemd als lid van de Geschillencommissie ZOOV en mevrouw W.G.H. Corté en mevrouw L.M.M. Hulsmeijers herbenoemd als lid van de Geschillencommissie ZOOV.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: J. Slotboom, M. de Jong

6. Beantwoording raadsvragen over provinciale plannen voor HaltetaxiRRReis

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: T. Morrenhof

7. Programma Veerkracht Ouderen Achterhoek 2021-2024 en samenwerkingsverband Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek vanaf 2021

Besluit:

 • Ingestemd met het programma Veerkracht Ouderen Achterhoek 2021-2024.
 • Ingestemd met het Voorstel samenwerkingsverband Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek vanaf 2021.
 • Ingestemd met de gemeentelijke bijdrage voor coördinatiekosten van het samenwerkingsverband voor de periode 2020 tot en met 2024.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: G. Rauwerdink

8. Project Stadstuinbouw

Besluit:

 • De raad voorstellen geen wensen en bedenkingen ter kennisname van het college te brengen ten aanzien van het voornemen een subsidie van maximaal € 150.000 te verlenen aan Bijzonder Gewoon BV ten behoeve van stadstuinbouw onder voorwaarde dat:
  • Bijzonder Gewoon BV een Leaderbijdrage van de Provincie Gelderland verkrijgt van € 60.000;
  • de akte van levering van de grondverkoop aan Obelink Vrijetijdsmarkt BV voor € 149.815 uiterlijk 1 juli 2021 gepasseerd wordt.
 • De raad voorstellen de grondopbrengst van Obelink Vrijetijdsmarkt BV van € 149.815 in te zetten voor de kostendekking van de subsidie;
 • Ingestemd met de pachtovereenkomst met de Diaconie van ca. 6766 m2 grond ten behoeve van stadstuinbouw voor 30 jaar.
 • Met inachtneming van deze pachtovereenkomst een huurovereenkomst aangaan met Bijzonder Gewoon BV over het gebruik van het terrein voor de stadstuinbouw.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: S. Locher