Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 30 maart 2021

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 23 maart 2021, nr. 14

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Conceptprogramma Vitaal Platteland Nationaal Landschap Winterswijk

Besluit:
Het conceptprogramma Vitaal Platteland Nationaal Landschap Winterswijk vastgesteld.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: J. Westerdiep

3. Deelname in Stichting Platform Armoedevrij Winterswijk

Besluit:

  • Het ontwerpbesluit genomen:
    a) deel te nemen aan de Stichting Platform Armoedevrij Winterswijk;
    b) de opgaveregisseur Armoedevrij Winterswijk 2040 voor te dragen als bestuurslid van de stichting;
    c) ambtelijke ondersteuning te bieden aan de stichting.
  • De raad in de gelegenheid stellen wensen en bedenkingen ten aanzien van het ontwerpbesluit ter kennis van het college te brengen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen , H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: G. de Vries

4. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Alliander NV d.d. 7 april 2021

Besluit:
Ingestemd met de aan de AvA gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: M. Keur

5. Verlenging bestedingstermijn 100% Winterswijk cadeaubon

Besluit:
De bestedingstermijn van de 100% Winterswijk cadeaubon verlengd tot en met 31 augustus 2021.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek, H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: R.J.F. Jansen

6. Beantwoording raadsvragen over bedrijventerreinen

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: B. Roeterdink

7. Verhoging budget Crisis- en herstelplan

Besluit:
De raad voorstellen:

  • het budget van het Taskforce Plan 100% Winterswijk (van herstel naar beter) op te hogen met € 1 mln. ten laste van de algemene reserve;
  • hiervan maximaal € 500.000 in te zetten ten behoeve van het verstrekken van leningen aan Winterswijkse ondernemers.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek, H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: R.J.F. Jansen