Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 2 maart 2021

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 23 februari 2021, nr. 9

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Principeverzoek 'Wonen op Droppers'

Besluit:
Medewerking verleend aan het verzoek de bestemming te wijzigen van de locatie 'Wonen op Droppers', gelegen tussen de Droppersweg, Gosselinkweg en de Meerdinkweg in Woold in een woonbestemming, onder de voorwaarde dat aan de gestelde eisen van landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbetering wordt voldaan.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: W. Oortman

3. Bekostigingsmodellen en financiële governance regionale inkoop Jeugdhulp, Wmo (begeleiding en wonen) per 1 januari 2022

Besluit:

 • De bekostigingsmodellen voor Jeugdhulp (lumpsum) en Wmo (begeleiding en wonen) (lumpsum) vastgesteld en daarmee expliciet:
  a) de basis van de systematiek voor het bepalen van de lumpsum vastgesteld op een inkoopresultaat minus 10% ten behoeve van onvoorziene en/of innovatiekosten;
  b) een bandbreedte zijnde een marge tussen de onderprestatie en bovenprestatie van aanbieders waar geen aanpassing van de afspraken kan plaatsvinden vastgesteld;
  c) de gemeente Winterswijk en Oost Gelre starten een pilot voor een afspraak en afrekening op gemeenteniveau met de aanbieder met een bandbreedte;
  d) de andere 6 Achterhoekse gemeenten maken afspraken en een afrekening op regioniveau met de aanbieder met daarin opgenomen een bandbreedte, gevolgd door een afrekening tussen de over- en     onderschrijdende gemeenten met een bandbreedte.
 • Als uitgangspunt vastgesteld dat de betaling aan aanbieders per gemeente voor aanvang van de maand plaatsvindt.
 • De aanbesteding Jeugdhulp en Wmo (incl. Wonen) per 1 april 2021 publiceren.
 • De programmacoördinator Sociaal Domein Achterhoek gemachtigd de aanbieders te gunnen volgens de aanbestedingsleidraad.
 • De pilot samen met de gemeente Oost Gelre nader uitwerken en deze voorafgaand aan de uitvoering vaststellen.

  Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: J.P. Potman