Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 18 mei 2021

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 11 mei 2021, nr. 20

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Beantwoording raadsvragen over wijkaanpak de Pas

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: E. Klein Gunnewiek

3. Definitief inrichtingsplan Samen aan het stuur

Besluit:
De raad voorstellen in te stemmen met het Inrichtingsplan Samen aan het stuur.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: E. Abbink

4. Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming

Besluit:
Als uitwerking van de Gelderse Verbeteragenda jeugdbescherming (GVJB) vastgesteld:
a. Bouwsteen 2: Samenwerken en leren op lokaal niveau;
b. Bouwsteen 4: De werkwijze van de Gelderse Jeugdbeschermingstafels;
c. Voorstel implementatie en beheer Jeugdbescherming.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Hartman

5. Jaarstukken 2020 Sociale Dienst Oost Achterhoek en ontwerp-Programmabegroting 2022 van het nieuwe Werkleerbedrijf

Besluit:
De raad voorstellen:

  • kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van Sociale Dienst Oost Achterhoek;
  • geen zienswijze in te dienen op de ontwerp-Programmabegroting 2022 van het nieuw te vormen Werkleerbedrijf.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek

6. Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, toezicht en handhaving 2021

Besluit:
Het uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2021 vastgesteld en ter informatie aanbieden aan de raad.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: S. Tollkamp, M. Wesselink

7. Beantwoording raadsvragen over straatnaamgeving

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: M. Schuurmans

8. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vitens NV d.d. 25 mei 2021

Besluit:
Ingestemd met de aan de AvA gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: M. Keur