Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 25 mei 2021

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 18 mei 2021, nr. 21

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Jaarstukken 2020

Besluit:
A. Aan de raad voorstellen:
    1. De jaarrekening en het jaarverslag 2020 vast te stellen.
    2. De verantwoording Single Information Single Audit (SiSa) vast te stellen.
    3. € 514.000 toe te voegen aan de reserve Doorgeschoven activiteiten en dit bedrag in 2021 te onttrekken
        aan die reserve en beschikbaar te stellen voor de oorspronkelijk vastgestelde activiteiten.
   4. a. In te stemmen met de toevoeging van € 7.000 aan de bestemmingsreserve Stadsuitleg;
       b. Het resultaat van € 1.540.000 als volgt te bestemmen:
           i. € 151.000 toe te voegen aan de Reserve organisatie-ontwikkeling;
           ii. € 1.691.000 te onttrekken aan de algemene reserve.
   5. Kennis te nemen van het oordeel en verslag van de accountant en de controleverklaring ENSIA.
B. Kennisgenomen van de Jaarrekening in beeld.
C. De bevestiging bij de jaarrekening afgegeven aan de accountant.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: B. Freriks

3. Afhandeling diverse moties Taskforce Plan 100% Winterswijk (van herstel naar beter)

Besluit:
Diverse moties over het Taskforce Plan 100% Winterswijk (van herstel naar beter) afgehandeld conform bijgaande brief aan de raad.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek, H.J. Tannemaat, E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R.J.F. Jansen

4. Resultaten onderzoek Waterstoftoepassing

Besluit:

 • Kennisgenomen van het onderzoeksrapport waterstoftoepassingen Winterswijk.
 • Niet overgaan tot het realiseren of ondersteunen van een waterstoftankstation.
 • Nieuw bedrijventerrein niet met waterstof verwarmen maar volledig elektrisch, met behulp van warmtepompen.
 • Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren om het raadhuis te verwarmen met een kleine elektrolyser en een (waterstof) CV-ketel.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: J. Westerdiep

5. Meerjaren Perspectief Grondexploitaties bij jaarrekening 2020 (MPG 2020)

Besluit:
De raad voorstellen het MPG 2020 vast te stellen en daarmee in te stemmen met de bij de jaarrekening 2020 geactualiseerde grondexploitatieberekeningen en de uitgangspunten die voor de grondexploitatieberekeningen zijn gehanteerd.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: J. Roelofsen

6. Verlenging aandeelhoudersovereenkomst Leisurelands BV

Besluit:

 • Niet ingestemd met het voorstel van Leisurelands B.V. om de huidige aflopende aandeelhoudersovereenkomst met vijf jaar te verlengen.
 • Leisurelands B.V. voorstellen om de huidige overeenkomst met één jaar te verlengen tot en met 31-12-2022 en de discussie over een nieuwe aandeelhoudersovereenkomst meteen te starten.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: B. Roeterdink

7. Kadernota 2022

Besluit:
Aan de raad voorstellen:

 • De Kadernota 2022, inclusief Crisis- en herstelplan 2.0 en Meerjaren Investeringsplanning Ruimtelijke projecten voor kennisgeving aan te nemen.
 • Voor 2021 krediet en budgetten beschikbaar te stellen voor:
  a. uitvoering van het burgerinitiatief Fietspad Waliënseweg een krediet van € 215.000;
  b. vervanging CSM en de website een incidenteel budget van € 125.000;
  c. de uitvoeringsagenda opgave centrum een incidenteel budget van € 112.000.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: B. Freriks

8. Doortrekking Dingstraat

 Besluit:
 De raad voorstellen:

 • af te zien van doortrekking van de Dingstraat door middel van een tunnel;
 • het college opdracht te geven nader onderzoek te doen naar de kosten en effecten van alternatieven.

 Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: G. Overkamp