Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 16 november 2021

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 9 november 2021, nr. 43

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Normenkader 2021 en Controleprotocol 2021

Besluit:

 • Het normenkader 2021 vastgesteld.
 • De raad voorstellen het Controleprotocol 2021 voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2021 vast te stellen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: R.J.F. Jansen

3. Kerkenvisie Oost Achterhoek

Besluit:

 • De raad voorstellen om de Kerkenvisie Oost Achterhoek en de achterliggende stukken voor de gemeente Winterswijk vast te stellen.
 • Kennisgenomen van het inspiratiedocument 'Kansenkaart voor kerken' van de TU Delft en deze ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: J. Ras

4. Belastingverordeningen 2022

Besluit:
De raad voorstellen de onderstaande belastingverordeningen en bijbehorende tarieventabellen vast te stellen:
  a. Verordening Afvalstoffenheffing 2022;
  a1. Tarieventabel Afvalstoffenheffing 2022;
  b. Verordening Grafrechten 2022;
  b1. Tarieventabel Grafrechten 2022;
  c. Verordening Forensenbelasting 2022;
  d. Verordening Kwijtschelding 2022;
  e. Legesverordening 2022;
  e1. Tarieventabel Legesverordening 2022;
  f. Verordening Marktgelden 2022;
  g. Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2022;
  h. Verordening Precariobelasting 2022;
  h1. Tarieventabel Precariobelasting 2022;
  i. Verordening Reclamebelasting 2022;
  j. Verordening Riool- en waterzorgheffing 2022;
  k. Verordening Toeristenbelasting 2022.  

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: P.J. Visser

5. Vergadering Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost Gelderland d.d. 18 november 2021

Besluit:
Ingestemd met de aan het Algemeen Bestuur gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Lankveld

6. Beoordelingskader wonen met zorg gemeente Winterswijk 2020 t/m 2023 versie december 2021

Besluit:
De raad voorstellen het Beoordelingskader wonen met zorg gemeente Winterswijk 2020 t/m 2023 versie december 2021 vast te stellen.
 
Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: G. Beunk, G. Rauwerdink

7. Beantwoording raadsvragen D66 over tafels en stoelen op de markt

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: T. van der Veen

8. 2e financiële prognose en voortgangsbericht 2021

Besluit:

 • Kennisgenomen van het 2e Voortgangsbericht 2021.
 • Met de 2e prognose budget voor 2021 aanvragen voor inhuur voor:
      a. behandelen van vergunningaanvragen en bestemmingsplanverzoeken € 100.000;
      b. uitvoering landschapsprojecten € 40.000;
      c. projectleiding, actualisatie van het haalbaarheidsonderzoek en kosten voor het bestemmingsplan voor gebiedsontwikkeling Steengroeve € 75.000;
      d. werkzaamheden openbare orde en veiligheid € 37.500.
 • Aan de raad voorstellen:
      a. de 2e prognose 2021 vast te stellen inclusief de voorgestelde budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022;
      b. € 2.834.000 toe te voegen aan de reserve Doorgeschoven activiteiten en dit bedrag in 2022 te onttrekken aan die reserve en beschikbaar te stellen voor de oorspronkelijk besloten activiteiten;
      c. de begroting 2021 bij te stellen op de overige onderdelen zoals opgenomen in de 2e prognose.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: B. Freriks

9. Verlenging open house contractering Wmo- en jeugdhulp tot 1 juli 2022

Besluit:

 • De open house contractering voor Wmo- en jeugdhulp verlengen tot 1 juli 2022.
 • De overgangsperiode voor cliënten naar gecontracteerde aanbieders per 1 juli 2022 vaststellen tot maximaal 1 januari 2023.
 • De tarieflijsten met nieuwe tarieven per 1 januari 2022 vaststellen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Hartman

10. Aanpassing uitgangspunten begroting Regio Achterhoek

Besluit:
De raad voorstellen in te stemmen met aanpassing van de uitgangspunten Begroting Regio Achterhoek vanaf  het begrotingsjaar 2023:

 • voor de indexering de methodiek van de VNOG te volgen;
 • voor de weerstandcapaciteit het advies van de gemeenten te volgen en een surplus uitkeren als op begrotingsbasis de weerstandsratio boven 1,4 uitkomt.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur

11. Uitkomsten rekenkameronderzoek subsidieverwerving 'Een fluitje van een cent!?'

Besluit:

 • Kennisgenomen van het rekenkameronderzoek Subsidieverwerving 'Een fluitje van een cent!?'.
 • De raad voorstellen de bevindingen uit het onderzoek voor kennisgeving aan te nemen; de aanbevelingen over te nemen en deze door het college van Burgemeester en Wethouders te laten uitwerken.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Scholten