Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 23 november 2021

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 16 november 2021, nr. 44

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Contract cliëntondersteuning 2022

Besluit:
Met ingang van 1 januari 2022 een contract met MEE Oost aangaan voor de duur van één jaar om zo cliëntondersteuning te borgen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: G. Rauwerink

3. Beantwoording raadsvragen VVD over drugsproblematiek en- bestrijding

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.
  
Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: T. Wagenmans

4. Benoeming en samenstelling hoofdstembureau

Besluit:

 • De volgende personen benoemd als leden, respectievelijk plaatsvervangende leden van het hoofdstembureau voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025:    plaatsvervangend voorzitter: - mw. H. Videler, lid- mw. C. Sloetjes, lid - dhr. A. Klein Nibbelink;
  plaatsvervangende leden: - mw. N. Nijenhuis, - mw. J. Plekenpol en - mw. M. van Bree.
 • De vergaderruimten in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25, aangewezen als plaats waar het hoofdstembureau zitting houdt.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: J.H.B. Meyerink-Paumen

5. Managementletter 2021

Besluit:

 • Kennisgenomen van de Managementletter 2021.
 • Reactie daarop aan de financiële raadscommissie sturen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: B. Freriks

6. Herbenoeming leden Geschillencommissie ZOOV

Besluit:
De heren G. Pelsma en M. Kwakernaad als lid van de Geschillencommissie ZOOV herbenoemd.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. de Jong

7. Implementatie en monitoring Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming

Besluit:

 • Instemmen met:
        a. De implementatiestructuur Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming;
        b. De voorbereidingen van een plan van aanpak voor de inrichting van een toekomsttuin;
        c. Het voorstel voor de monitoring.
 • Instemmen met de financiering van de eenmalige kosten, totaal € 8.186 (€ 3.543 implementatie en € 4.643 monitoring) uit het regionale transformatiebudget jeugdhulp.
 • Instemmen met het vanaf 2022 opnemen van de structurele kosten (€ 6.429) voor de monitoring in de begroting Sociaal Domein Achterhoek.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Hartman

8. Beantwoording raadsvragen CDA over inkoop jeugdzorg

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Hartman

9. Wijziging gemeenschappelijke regeling SDOA

Besluit:
De Gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek met ingang van 1 januari 2022 gewijzigd in de Gemeenschappelijke regeling Fijnder.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek

10. Plannen Green Leaf jaar 2022

Besluit:

 • De hoofdlijn voor de plannen voor het Green Leaf jaar vastgesteld
 • De burgemeester de 'Letter of intent' voor het Green Leaf jaar laten tekenen.
 • Ingestemd met het maken van dienstreizen door Collegeleden voor de bijeenkomsten die met de Green Leaf Award te maken hebben.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: A. klein Nibbelink

11. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vitens NV d.d. 26 november 2021

Besluit:
Ingestemd met de aan de AvA gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: M. Keur