Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 2 november 2021

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 26 oktober 2021, nr. 41

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 3 november 2021

Besluit:
Ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur

3. Cliëntervaringsonderzoek Jeugd en Wmo over 2020

Besluit:
Kennisgenomen van de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo- en jeugdhulp en ingestemd met de aanbevelingen.
Mandaat met terugwerkende kracht verleend om de resultaten voor de Wmo te publiceren op "waar staat je gemeente.nl" en in te stemmen met publicatie van alle gegevens in plaats van een beperkt gedeelte.
Mandaat met terugwerkende kracht verleend om de resultaten voor de Jeugd aan te leveren bij het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: L. Rootveld

4. Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) gemeente Winterswijk

Besluit:

  • De Subsidieregeling Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) gemeente Winterswijk vastgesteld.
  • Mandaat verleend aan de operationeel directeur van de werkmaatschappij Winst uit je Woning:
    Samen inkopen B.V. voor het vaststellen en verlenen van subsidie en het verrichten van handelingen die met de uitvoering van dit mandaat samenhangen overeenkomstig het mandaatbesluit.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: O. Markestein

5. Afhandeling moties herinrichting raadzaal

Besluit:
Een tweetal moties over de herinrichting van de raadzaal afhandelen conform bijgaande brief aan de raad.
 
Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: R.J.F. Jansen

6. Actualisatie APV 2021

Besluit:
De raad voorstellen de Algemene Plaatselijke Verordening 2019 te wijzigen conform het bijgevoegde conceptraadsbesluit.   

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: J.G. Krosenbrink