Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 26 oktober 2021

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 14 oktober 2021, nr. 39

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Beantwoording raadsvragen CDA over kwijtschelding schulden kinderopvangtoeslagaffaire

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: E. Abbink

3. Subsidie Stichting Achterhoek Toerisme 2022

Besluit:

 • Kennisgenomen van de visie 2022-2025 van Stichting Achterhoek Toerisme;
 • Subsidie toegekend aan Stichting Achterhoek Toerisme voor het jaar 2022, bestaande uit:
        a. een jaarlijkse bijdrage van € 1,60 per inwoner;
        b. een jaarlijkse bijdrage van € 0,01 per toeristische overnachting.
  Deze toekenning is, conform artikel 4:34 Algemene wet bestuursrecht, onder het begrotingsvoorbehoud dat de raad bij de vaststelling van de begroting 2022 voldoende gelden ter beschikking stelt.
 • Ingestemd met de door Stichting Achterhoek Toerisme voorgestelde uittredingsafspraken.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: B. Roeterdink

4. Prioritering aanbevelingen Rekenkameronderzoek uitvoering jeugdhulp

Besluit:
De raad voorstellen prioriteit te geven aan de volgende aanbevelingen:
• Maak resultaten zichtbaar.
• Met preventie aangrijpen op krachtige en (gemakkelijk) beïnvloedbare oorzaken.
• Verder bouwen aan maatschappelijke netwerken tot in de haarvaten van de gehele (lokale) samenleving.
• Interventies van verschillende partijen, uit verschillende domeinen beter aansluiten en richten op de gemeenschappelijke opgave.
• Kansrijke individuele kind- en gezinsopgaven verbinden voor het realiseren van nieuwe collectieve voorzieningen.
• Verkennen of verdere samenwerking tussen de jeugdconsulenten van de drie gemeenten kan bijdragen aan krachtenbundeling en het verminderen van de werkdruk.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Hartman

5. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 25 oktober 2021

Besluit:
Kennisgenomen van de vergaderstukken en een aantal nadere overwegingen inbrengen in de vergadering.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur

6. Samenwerking Meld Misdaad Anoniem

Besluit:
Aansluiten bij Meld Misdaad Anoniem door de samenwerkingsovereenkomst te tekenen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Cai

7. Tweede bestuursrapportage 2021 SDOA

Besluit:
De raad voorstellen

 • kennis te nemen van de Tweede bestuursrapportage 2021 en de Derde begrotingswijziging 2021 en de Eerste begrotingswijziging 2022 van Sociale Dienst Oost Achterhoek;
 • geen zienswijze in te brengen op de Derde begrotingswijziging 2021 en de Eerste begrotingswijziging 2022 van Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek

8. Transitievisie Warmte Winterswijk

Besluit:
De raad voorstellen de Transitievisie Warmte Winterswijk vast te stellen.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: R.M. Molenkamp