Bezwaar tegen gemeentelijke besluiten

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken als dit besluit rechtstreeks gevolgen voor u heeft. Dit doet u binnen 6 weken nadat het besluit aan de aanvrager is bekendgemaakt.

Kosten

Het indienen van een bezwaar tegen een gemeentelijk besluit is gratis.

Bezwaar indienen

Uw bezwaar moet binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van het besluit bij de gemeente zijn ingediend.

U maakt bezwaar door een brief te sturen naar de gemeente. In de brief moet u de volgende punten vermelden:

  • uw naam en adres;
  • het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • de reden van uw bezwaar;
  • uw handtekening.

Afhandeling van uw bezwaar

De gemeente heeft uiterlijk tot 18 weken na afloop van de bezwaartermijn de tijd om een beslissing op uw bezwaar te nemen. Een bezwarencommissie behandelt uw bezwaar en adviseert daarover aan het college van burgemeester en wethouders.

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaarschriftperiode blijft de beslissing waartegen u bezwaar maakt geldig. U kunt aan de voorzieningenrechter vragen om een ‘voorlopige voorziening’. De rechter kan een besluit (bijvoorbeeld een vergunning) tijdelijk schorsen. Er mag dan geen gebruik worden gemaakt van die vergunning. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

In beroep bij de rechtbank

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Hoe u in beroep kunt gaan, leest u in de beslissing op uw bezwaarschrift.