Klacht over medewerker of bestuurder

Bent u ontevreden over hoe een medewerker of bestuurder u heeft behandeld? Heeft u hierover een klacht? Dan kunt u die bij de gemeente indienen.

Indienen klacht

Het indienen van een klacht over de gemeente kunt u online, schriftelijk of mondeling indienen.

Online

Via het online formulier. U logt hiervoor in met DigiD.

Schriftelijk

U stuurt een brief naar de gemeente. U richt zich tot de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. In de meeste gevallen is het college het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is.

In de brief geeft u een duidelijke omschrijving van uw klacht. De klacht moet in het Nederlands zijn opgesteld. Verder moet u de volgende gegevens in deze brief opnemen:

  • De datum waarop u de brief heeft geschreven;
  • Uw naam en adres;
  • Uw handtekening;
  • Kopieën van eventuele relevante stukken.

U kunt een klachtenformulier verkrijgen aan de balie van het gemeentekantoor.

Mondeling: persoonlijk of telefonisch

U maakt uw klacht persoonlijk, aan de balie van het gemeentekantoor kenbaar. Ook kunt u uw klacht telefonisch kenbaar maken.

Wij proberen uw klacht dan direct op te lossen. Gaat dat niet naar uw tevredenheid, dan kunt u alsnog online (met uw DigiD) of schriftelijk een klacht indienen.

Ontvangstbevestiging

U krijgt een schriftelijke bevestiging als uw klacht is ontvangen. In deze bevestiging leest u ook over het verdere verloop van de procedure (onder andere de termijnen die in acht genomen moeten worden en wie de klacht behandelt). Neemt de gemeente uw klacht niet in behandeling, omdat deze niet voldoet aan de voorwaarden die de gemeente daaraan stelt? Dan wordt u daarvan binnen 4 weken na ontvangst van de klacht op de hoogte gebracht.

De Nationale ombudsman

Als u een klacht heeft, maakt u eerst gebruik van de klachtenregeling van de gemeente. Pas als u er samen met de gemeente niet uitkomt, kan de Nationale ombudsman uw klacht behandelen.