Spreekrecht publiek raadscommissies

Belangstellenden kunnen in een openbare vergadering van deze commissie(s) het woord voeren over een onderwerp, dat tot het werkterrein van de commissie behoort. Bij het begin van de vergadering inventariseert de voorzitter wie gebruik wil maken van het spreekrecht. Insprekers worden vóór de behandeling van het betreffende agendapunt in de gelegenheid gesteld het woord te voeren of indien het een onderwerp betreft dat niet op de agenda staat bij de rondvraag.

 

Ná het inspreken neemt de commissie het betreffende onderwerp in behandeling. De fracties reageren daarbij ook op hetgeen insprekers naar voren hebben gebracht. Insprekers krijgen bovendien gelegenheid mee te doen aan de discussie in de commissievergadering. Tijdens de discussie kan een moment aanbreken dat de voorzitter de deelname aan de discussie beperkt tot uitsluitend de reguliere deelnemers (commissieleden, burgemeester, wethouders, ambtenaren, deskundigen, etc.). Het is immers aan de commissie te bepalen hoe om te gaan met het betreffende onderwerp. Dat moment zal overigens niet eerder aanbreken dan nadat insprekers volop gelegenheid hebben gehad in te spreken en mee te discussiëren. Onderwerpen waarbij insprekers het woord voeren worden - voor zover mogelijk - aan het begin van de vergadering behandeld.