Startnotitie Omgevingsvisie buitengebied

De gemeente werkt aan een nieuwe omgevingsvisie voor het buitengebied van Winterswijk. Deze visie vormt het kader voor (vooral) planologische ontwikkelingen binnen de gemeente ten behoeve van de leefomgeving.

  • Als kader voor het actualiseren van bestemmingsplannen.
  • Als kader voor individuele aanvragen, wanneer deze niet passen binnen het geldend direct bindende planologisch kader (bestemmingsplan).

Wat is een omgevingsvisie?

Een omgevingsvisie is een goed instrument om een ruimtelijk beeld neer te zetten voor de lange termijn en wordt vastgesteld door het bevoegd gezag: de gemeenteraad. Het zorgt voor samenhang op diverse thema’s met ruimtelijke consequenties en raakt de totale leefomgeving. Juist die integratie draagt bij aan een vitaal en toekomstbestendig buitengebied van Winterswijk.

De inventarisatiefase

De eerste stap was het inventariseren van belangen. Deze fase kenmerkte zich door het ophalen van wensen/meningen en toekomstbeelden uit alle geledingen van de maatschappij. Er zijn vijf informatieavonden georganiseerd waar 2.200 meningen zijn opgehaald, 25 belangenorganisaties zijn geïnterviewd en 38 beleidsdocumenten van diverse overheden zijn geanalyseerd. Het resultaat hiervan is vastgelegd in diverse documenten:

De ‘Kaderstellende startnotitie Omgevingsvisie buitengebied

De volgende stap is het opstellen van een kaderstellende startnotitie. Deze notitie bepaalt de koers voor de uiteindelijk op te stellen omgevingsvisie. Daarin staan een 22-tal beslispunten centraal.
De startnotitie kunt u downloaden via deze link (PDF, 1,6 MB).

Bij de startnotitie hoort als bijage de 'Gedragscode draagvlak en participatie wind op land' dat basisprincipes geeft aangaande draagvlak en participatie.

Inspraak ‘concept Kaderstellende startnotitie Omgevingsvisie buitengebied’

Op 21 juni 2016 vond een inspraakavond plaats over de concept-kaderstellende startnotitie omgevingsvisie buitengebied. Ter voorbereiding op deze avond was dit concept-document beschikbaar gesteld via de gemeentelijke website. In het verslag van deze bijeenkomst kunt u o.a. een weergave van de inspraakreacties lezen.

Op de avond werd duidelijk dat er behoefte was aan meer tijd om een inspraakreactie te kunnen geven. Die oproep is gehonoreerd.
De concept kaderstellende startnotitie heeft van 29 juni tot en met 26 augustus 2016 ter inzage gelegen en leidde tot 29 inspraakreacties.

Vervolgproces

De volgende stap is het maken van een 'Nota van beantwoording' waarin alle inspraakreacties worden beantwoord. Dit document wordt samen met de kaderstellende startnotitie aangeboden ter besluitvorming aan de gemeenteraad. De planning is dat dit in december gebeurd. .

Vragen of opmerkingen?

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Arjen Vedder, planoloog bij de gemeente Winterswijk. Hij is bereikbaar per e-mail via avedder@winterswijk.nl of per telefoon via (0543) 543 543.