Toekomstvisie: Een bruisend Winterswijk

Winterswijk bruist! In onze gemeente is het goed wonen, werken en recreëren. Inwoners, bedrijven en instellingen werken samen met de gemeente voortdurend aan een vitale samenleving met goed bereikbare voorzieningen. De voorzieningen in Winterswijk zijn voor ons allemaal, niemand uitgezonderd: onderwijs, (jeugd)cultuur, (ziekenhuis)zorg, sociale infrastructuur, horeca, sport en recreatie. Door de handen ineen te slaan, geven wij antwoord op de demografische, economische en technologische ontwikkelingen waarmee Winterswijk te maken heeft en krijgt.

Winterswijk heeft een gezellig en bruisend winkelcentrum dat, ook over de grens, een groot verzorgingsgebied bedient. Er is een uitstekende warenmarkt en een divers palet aan horecavoorzieningen. De parkeervoorzieningen zijn goed en blijven gratis. De combinatie van het veelzijdige en verrassende centrum met de ligging middenin een Nationaal Landschap is één van de unique selling points van Winterswijk.
Winterswijk is goed bereikbaar, zowel fysiek via de weg en het spoor als via de digitale snelweg. De spoor- en busverbindingen, ook met Duitsland en met het westen van Nederland, zijn verbeterd en houden blijvend aandacht. Daarnaast is de bereikbaarheid van het centrum, vooral vanuit Duitsland, verbeterd.

Door de instandhouding en vernieuwing van ons voorzieningenniveau anticiperen we op de veranderende bevolkingsopbouw. Hierdoor vinden zowel jongeren, jonge gezinnen als ouderen, het prettig om in Winterswijk te (blijven) wonen. Onze inwoners zijn in al hun levensfasen vitaal, gezond en gelukkig. Door in te zetten op preventie en specifiek op het doorbreken van generatiearmoede is Winterswijk in 2040 armoedevrij.
Winterswijk heeft aantrekkelijke buurten, wijken en buurtschappen met een geschikte woningvoorraad en een passende inrichting van de openbare ruimte. Er is veel groen, ook in de bebouwde kom. Afhankelijk van de vraag is er beperkte ruimte voor nieuwbouw. De woningvoorraad is gemoderniseerd en verduurzaamd. In 2030 zijn we energieneutraal. Iedereen kan profiteren van energiebesparing, ook de minder draagkrachtige Winterswijkers.

Werk en werkgelegenheid, en voorafgaand daaraan goed onderwijs, vormen een goede basis om mee te doen in de samenleving. Winterswijk, maar ook de regio, is aantrekkelijk voor werkgevers. Er zijn voldoende vestigingslocaties beschikbaar en er wordt geïnvesteerd in duurzame en kwalitatief hoogwaardige bedrijventerreinen. Lokale bedrijven worden zoveel mogelijk lokaal gefaciliteerd. Werkgevers zijn op hun beurt aantrekkelijk voor mensen (en met name jongeren) op zoek naar een stageplaats en/of werk.
Niet alleen betaald werk, ook vrijwilligerswerk is van onschatbare waarde voor de Winterswijkse samenleving. Zonder vrijwilligers kunnen de vele verenigingen en sociale netwerken niet functioneren. De gemeente ondersteunt vrijwilligers op een actieve manier.

Recreatie is één van de economische pijlers waar Winterswijk op rust. Dat Winterswijk een uniek buitengebied heeft, een eersteklas toeristische trekker, weten we allemaal. Om tijdens alle seizoenen onze gasten goed te kunnen ontvangen, zijn er voldoende slechtweervoorzieningen. We hebben een compleet en verrassend assortiment van voorzieningen voor een optimale beleving van Winterswijk. Dit dragen we breed uit zodat we nog meer gasten trekken en onze gemeente groeit naar jaarlijks één miljoen overnachtingen.

Economie en ecologie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat schept mogelijkheden, maar ook verplichtingen. Enerzijds voor onze inwoners en onze gasten die genieten van ons prachtige landschap, maar
anderzijds ook voor de ondernemers die hun inkomen hieruit halen. Wij zijn bijzonder zuinig op dit erfgoed en realiseren ons steeds dat ons buitengebied niet alleen natuurschoon is, maar ook een bron van inkomen. De toeristische en de agrarische sector zijn duurzaam en vitaal. Voor de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van ons mooie buitengebied geldt het uitgangspunt ‘behoud door ontwikkeling’.
Voor zowel wonen, werken als recreëren, zijn forse stappen gezet op het gebied van klimaat en duurzaamheid. In ons Nationaal Landschap is een grotere biodiversiteit gerealiseerd. Met energieneutraliteit in 2030 leveren we een substantiële bijdrage aan minder gebruik van fossiele brandstoffen en minder uitstoot van CO2. Dit doet de overheid niet alleen, iedereen draagt naar eigen vermogen bij.

Om onze opgaven goed aan te pakken, zijn samenwerking en burgerparticipatie cruciaal. Inwoners en belangenorganisaties zijn nauw betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van plannen. Samenwerking is er ook met het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, de buurgemeenten in de regio Achterhoek en ook onze Duitse buren over de grens. Door samen de schouders eronder te zetten behouden we een toekomstbestendige, vitale gemeenschap. Dit past bij de Winterswijkse maat en de Winterswijkse vorm van samenleven waar het naoberschap hoog in het vaandel staat.

Deze Toekomstvisie is onze stip op de horizon. De weg er naar toe werken we jaarlijks uit in concrete aandachtspunten en ambities. We willen dit graag doen met alle politieke partijen en maatschappelijke partners.