Toekomstvisie: Een vitaal Winterswijk

Winterswijk is een vitale samenleving waar betrokken burgers, bedrijven en instellingen samen met de gemeente voortdurend werken aan een optimale leefbaarheid en goed bereikbare voorzieningen. Dit tweesporenbeleid van inzet op vitaliteit en bereikbare voorzieningen is het beste antwoord op de demografische en economische ontwikkelingen waar ook Winterswijk mee te maken heeft en nog krijgt. Een vitaal Winterswijk zet zichzelf op de kaart. In een vitaal Winterswijk blijft het ook in de toekomst prettig wonen, werken, ondernemen en recreëren!

In een vitaal Winterswijk zorgt een evenwichtige bevolkingsopbouw voor een breed draagvlak waardoor het bestaande voorzieningenniveau in stand kan blijven. Ons huidige voorzieningenaanbod is prima en dat willen we graag zo houden. Daarbij vinden wij dat het met name moet gaan om de functies van de voorzieningen en minder om de gebouwen. Voor een evenwichtige bevolkingsopbouw is het van belang dat jongeren en jonge gezinnen met kinderen, maar ook de meer draagkrachtige ouderen, het prettig vinden in Winterswijk te wonen. Daarom zijn er in Winterswijk goede voorzieningen op het gebied van onderwijs, (jeugd)cultuur, (ziekenhuis)zorg, sociale infrastructuur, sport en recreatie. In Winterswijk investeren we bewust om jongeren een plezierige jeugd te bezorgen waardoor zij in Winterswijk blijven wonen, en het liefst ook werken, dan wel te zijner tijd naar Winterswijk terugkeren vanwege hun goede herinneringen en de waarde die zij dan hechten aan een veilige omgeving voor hun kinderen om op te groeien.

Winterswijk is een betrokken samenleving waar alle partijen vanuit de eigen verantwoordelijkheid bijdragen aan de vitaliteit van hun sociale en fysieke omgeving. Dit geldt zowel voor de kern als voor de buurtschappen. ‘Noaberschap’ staat hoog in het vaandel. De rol van vrijwilligers, particulieren en bedrijven is van onschatbare waarde en zal alleen maar belangrijker worden. Als gemeente ondersteunen we burgerparticipatie op een actieve manier. In het sociale domein is preventie een belangrijk speerpunt. Het duurzaam voorkómen van probleemsituaties is immers veel beter dan problemen laten ontstaan en dan moeten oplossen.

Samenwerking met partners, waaronder het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, de buurgemeenten in de regio Achterhoek en ook onze Duitse buren over de grens, blijft een belangrijk uitgangspunt. Door samen de schouders eronder te zetten behouden we een toekomstbestendige vitale gemeenschap.

Werk en werkgelegenheid, en voorafgaand daaraan goed onderwijs, vormen de beste basis om de eigen verantwoordelijkheid in te vullen en te participeren in de samenleving. Een vitaal Winterswijk, maar ook een vitale regio, is aantrekkelijk voor werkgevers. Er zijn goede vestigingslocaties beschikbaar en er wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van bedrijventerreinen. Werkgevers zijn op hun beurt aantrekkelijk voor mensen (en m.n. jongeren) op zoek naar een stageplaats en/of werk.

Een vitaal Winterswijk heeft aantrekkelijke buurten, wijken en buurtschappen met een geschikte woningvoorraad en een passende inrichting van de openbare ruimte. De inzet zal, naast beperkte nieuwbouw, met name gericht zijn op transformatie, modernisering en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Het proces van opknappen van wijken gaat dan ook door, ondanks dat de economische omstandigheden ons er toe kunnen dwingen daarvoor meer tijd te nemen.

Winterswijk is goed bereikbaar, zowel fysiek via de weg en het spoor als via de digitale snelweg. Verbetering van spoorverbindingen, ook met Duitsland, en de digitale bereikbaarheid van het buitengebied zijn hierbij belangrijke speerpunten.

Ten behoeve van de recreatie en de vrijetijdseconomie in Winterswijk is ons Nationaal Landschap met de centrumfunctie en het prachtige buitengebied een belangrijke unique selling point. Winterswijk, als prachtige plaats in de Oost-Achterhoek, heeft een aantrekkelijke kern met een compact winkelgebied en een gezonde diversiteit in horecavoorzieningen. We zetten in op geen of weinig leegstand. De parkeervoorzieningen zijn goed en blijven gratis.

Voor de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van ons mooie buitengebied geldt het uitgangspunt ‘behoud door duurzame ontwikkeling’. Een vitale en duurzame agrarische sector is daarbij onontbeerlijk. Verder is het van belang dat de potentie van de toeristische sector goed wordt gebruikt met name door de mogelijkheden van onze cultuurhistorische waarden. Immers, uit onderzoek blijkt: ‘cultuurhistorie loont’.

Met deze Toekomstvisie handhaven we de stip op de horizon, echter de economische en demografische ontwikkelingen kunnen er toe leiden dat de weg er naartoe anders wordt. Deze weg is vertaald in de streefbeelden van de onderscheiden begrotingsprogramma’s waarin jaarlijks de concrete ambities worden weergegeven.

Uitgelicht