Gemeenschappelijke regelingen

De gemeente Winterswijk werkt samen met verschillende andere gemeenten in het kader van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Uitgangspunt van een gemeenschappelijke regeling is dat bepaalde taken die gemeenten zelfstandig uitvoeren, efficiënter door één organisatie uitgevoerd kunnen worden.

Wat is een gemeenschappelijke regeling?

De WGR biedt meerdere vormen van samenwerking. Het zogenaamde Openbaar Lichaam is de meest gebruikte én de zwaarste vorm van samenwerking op basis van de WGR. Alle WGR-samenwerkingsverbanden waarbij de gemeente Winterswijk is betrokken, zijn openbare lichamen.

Het openbaar lichaam is de enige vorm van publiekrechtelijke samenwerking met rechtspersoonlijkheid. Hierdoor kan een openbaar lichaam zelfstandig in het maatschappelijk verkeer optreden en bijvoorbeeld eigen personeel in dienst nemen en fondsen beheren. Gemeenten die deelnemen, kunnen bevoegdheden van regeling en bestuur overdragen aan het openbaar lichaam. In principe kunnen alle taken worden overgedragen. In de praktijk wordt deze variant vaak gebruikt voor uitvoerende taken, bijvoorbeeld een intergemeentelijke geneeskundige dienst, archiefbeheer of sociale werkvoorziening.

Bestuur gemeenschappelijke regeling

Het bestuur van een openbaar lichaam bestaat uit een algemeen bestuur (AB) en een dagelijks bestuur (DB). Uitsluitend raadsleden, collegeleden en burgemeesters kunnen lid zijn van het bestuur. Raadsleden hebben alleen zitting in het bestuur als de samenwerkingsregeling wordt aangegaan door de raden van de betrokken gemeenten.

Register gemeenschappelijke regelingen

Ter uitvoering van art. 27 Wet gemeenschappelijke regelingen is een register van gemeenschappelijke regelingen opgesteld waaraan de gemeente Winterswijk deelneemt.

Informatie over de WGR-samenwerkingsverbanden waaraan de gemeente Winterswijk deelneemt