Wet openbaarheid bestuur

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) hebben burgers toegang tot informatie over bestuurlijke aangelegenheden van de gemeente Winterswijk. Het uitgangspunt van de wet is dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt. Op die manier kunnen burgers meer inzicht krijgen in het gemeentelijke handelen.

Indienen van een Wob-verzoek

Aan het indienen van een Wob-verzoek zijn geen formele (wettelijke) eisen verbonden. Het mag mondeling, maar het is wel verstandig dat u iets op papier zet. Het heeft dan ook onze voorkeur dat u het verzoek per brief aan ons voorlegt. In het verzoek moet u in ieder geval concreet aangeven over welk onderwerp of welke aangelegenheid u informatie wenst.

U kunt een Wob-verzoek niet per fax of e-mail indienen.

Een schriftelijk Wob-verzoek stuurt u aan:

Gemeente Winterswijk
Postbus 101
7100 AC Winterswijk

U betaalt legeskosten als wij u schriftelijke informatie (bijvoorbeeld een kopie) verstrekken. Om kosten te voorkomen, kunt u ook inzage vragen in de gegevens.