Wet openbaarheid bestuur

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) hebben burgers toegang tot informatie over bestuurlijke aangelegenheden van de gemeente Winterswijk. Het uitgangspunt van de wet is dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt. Op die manier kunnen burgers meer inzicht krijgen in het gemeentelijke handelen.

De Wob onderscheidt actieve en passieve openbaarheid van bestuur. In het eerste geval geeft de gemeente uit eigen beweging informatie over beleid en uitvoering, bijvoorbeeld via internet, persberichten of brochures. Een belangrijk middel is de wekelijkse rubriek Gemeentenieuws die zowel in het Achterhoek Nieuws als op de gemeentelijke website wordt geplaatst.

In het kader van de passieve openbaarheid kunnen burgers een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde gemeentelijke informatie: het Wob-verzoek. Iedereen kan de gemeente verzoeken om informatie over welke bestuurlijke aangelegenheid van de gemeente Winterswijk dan ook.
 

Voorwaarden

Een Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende inhoudelijke criteria:

 • U noemt het onderwerp waarover u informatie wenst. Indien mogelijk geeft u ook aan welk concreet document u wilt hebben.
 • Het moet gaan om informatie die opgenomen is in een bestaand document, dus niet om informatie die nog opgezocht of verzameld moet worden.
 • 'Documenten' zijn niet alleen (papieren) stukken,maar ook andere gegevensdragers, bijvoorbeeld e-mails.
 • Het moet gaan om informatie die bij de gemeente Winterswijk aanwezig is.
 • De informatie moet betrekking hebben op een bestuurlijke aangelegenheid van de gemeente Winterswijk, dat wil zeggen: een aangelegenheid die betrekking heeft op het beleid van deze gemeente (inclusief de voorbereiding en uitvoering).

 

Afwijzing

Een verzoek om informatie wordt afgewezen als één van de in de wet genoemde weigeringsgronden van toepassing is. Er zijn absolute en relatieve weigeringsgronden.
 

Absolute weigeringsgronden:

De informatie wordt onder meer niet verstrekt::

 • als het bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die vertrouwelijk aan de gemeente zijn meegedeeld;
 • als het bijzondere persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens betreft.

Wanneer een absolute uitzonderingsgrond van toepassing is, moet de gemeente het verzoek om informatie weigeren en kan de gemeente geen eigen afweging maken.
 

Relatieve weigeringsgronden

Bij deze gronden moet het belang van openbaarheid worden afgewogen tegen de bijzondere belangen die in de wet genoemd worden. Weegt het bijzondere belang zwaarder, dan wordt openbaarmaking geweigerd. Bijzondere belangen zijn onder meer:

 • de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 • inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
 • de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
 • het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling.

De gemeente hoeft ook geen informatie te verschaffen uit documenten die bestemd zijn voor intern beraad, voor zover het gaat om de persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren of andere deelnemers aan dat interne beraad. De gemeente mag dergelijke informatie wel verstrekken, al dan niet geanonimiseerd, als dat in het belang van een goed en democratisch bestuur wenselijk is.
 

Aanvraag

Aan het indienen van een Wob-verzoek zijn geen formele (wettelijke) eisen verbonden. Het mag mondeling, maar het is wel verstandig dat u iets op papier zet. Het heeft dan ook onze voorkeur dat u het verzoek per brief aan ons voorlegt. In het verzoek moet u in ieder geval concreet aangeven over welk onderwerp of welke aangelegenheid u informatie wenst.

Wob-verzoeken kunnen niet per fax of per e-mail worden ingediend!

Een schriftelijk Wob-verzoek stuurt u aan:

Gemeente Winterswijk
Postbus 101
7100 AC Winterswijk 

Voor het verstrekken van schriftelijke informatie (bijvoorbeeld een kopie) betaalt u legeskosten. U kunt ter voorkoming van kosten ook inzage vragen in de gegevens.
 

Beslissing op de aanvraag

De gemeente kan de informatie met betrekking tot de documenten verstrekken door:

 • een kopie ervan te geven of de letterlijke inhoud ervan in een andere vorm te verstrekken,
 • kennisgeving van de inhoud toe te staan, 
 • een uittreksel of een samenvatting van de inhoud te geven, of 
 • inlichtingen daaruit te verschaffen.

De gemeente verstrekt de informatie in de door u gewenste vorm, tenzij dat redelijkerwijs niet van de gemeente gevergd kan worden of de informatie reeds in een andere gemakkelijk toegankelijke vorm voor het publiek beschikbaar is.

De gemeente beslist in principe binnen vier weken op uw verzoek, maar zij kan deze beslistermijn met vier weken verdagen (uitstellen). Alleen als het verzoek betrekking heeft op het verstrekken van milieu-informatie geldt een kortere beslistermijn van twee weken. De gemeente kan die termijn met twee weken verdagen bij omvangrijke en gecompliceerde verzoeken.

Als u het niet eens bent met het genomen besluit, kunt u daartegen een bezwaarschrift indienen. Tegen de beslissing op het bezwaarschrift staat vervolgens (hoger) beroep open. Hoe u een bezwaarschrift kunt indienen, staat in het besluit.