Evenementenvergunning aanvragen

0

Algemene toelichting evenementenvergunning
Voor het organiseren van een evenement zijn vaak één of meerdere vergunningen en/of ontheffingen vereist. Daarnaast moet er worden voldaan aan bepaalde voorschriften.

In deze toelichting treft u informatie aan over de vereiste vergunningen en/of ontheffingen die nodig zijn voor het organiseren van een evenement. Daarnaast bevat deze toelichting informatie over de aanvraagprocedure en de legeskosten.

WANNEER IS EEN EVENEMENTENVERGUNNING VEREIST?
Op grond van artikel 2.14 van de Algemene Plaatselijke Verordening (A.P.V.) van de gemeente Winterswijk is het verboden om zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

Onder het begrip evenement wordt volgens art. 2.13 van A.P.V. verstaan ‘elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’.
Een uitzondering hierop vormen:
a. bioscoopvoorstellingen;
b. markten;
c. dansavonden in horeca-inrichtingen;
d. betogingen, samenkomsten en vergaderingen.

Voor besloten activiteiten of feesten is op grond van de artikel 2.14 A.P.V. geen vergunning vereist maar het kan zijn dat hiervoor wel een andere vergunning of ontheffing nodig is. Te denken valt aan een tijdelijke gebruiksvergunning brandveilig gebruik voor het plaatsen van een tent, een ontheffing van het verbod om geluidshinder te veroorzaken of toestemming om openbare grond in gebruik te nemen.

WEIGERINGSGRONDEN EN VOORSCHRIFTEN
Een evenementenvergunning kan worden geweigerd in het belang van:
- de openbare orde;
- het voorkomen of beperken van overlast;
- de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen;
- de zedelijkheid of gezondheid.

Met het oog op bovengenoemde belangen worden er aan de evenementenvergunning voorschriften verbonden.
Hierbij kan men denken aan voorschriften met betrekking tot het geluidsniveau, de beveiliging, verlichting, brandveiligheid, sanitaire voorzieningen, verkeersmaatregelen, de bereikbaarheid voor de hulpverlening, parkeervoorzieningen, drankverstrekking, afval en schade.

ANDERE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Behalve een evenementenvergunning kunnen ook andere vergunningen en/of ontheffingen noodzakelijk zijn, zoals:

- Gebruiksvergunning brandveiliggebruik (art. 2.1.1. Brandbeveiligheidsverordening);
- Ontheffing geluidshinder (art. 4.4 A.P.V.);
- Ontheffing verstrekken zwakalcoholische dranken (art. 35 Drank- en Horecawet);
- Vergunning voor het houden van optochten (art. 2.2 A.P.V.);
- Vergunning voor het gebruik van de openbare weg anders dan de bestemming daarvan (art. 2.3 A.P.V.);
- Ontheffing Zondagswet (art. 4.1 Zondagswet);

De meeste vergunningen en ontheffingen worden meegenomen in het aanvraagformulier voor de evenementenvergunning. De gebruiksvergunning brandveilig gebruik en de ontheffing voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken moeten via een apart formulier worden aangevraagd.

DE BEHANDELINGSPROCEDURE
Het is van belang dat een vergunningsaanvraag tijdig wordt ingediend. De aanvraagtermijn voor een evenementenvergunning bedraagt tenminste 3 weken. Een aanvraag voor grootschalige evenementen moet tenminste 2 maanden vantevoren worden ingediend maar met het oog op de planning van de hulpverleningsdiensten en daarnaast de vergunningsprocedure is het verstandig deze aanvraag al eerder, bij voorkeur 3 tot 4 maanden vantevoren, in te dienen. Als een evenement niet in de planning van politie of brandweer gepast kan worden, kan dat reden zijn om de vergunning te weigeren.

Wanneer er mogelijk bezwaren tegen het evenement bestaan, zal de aanvraag worden gepubliceerd in de gemeentelijke inforubriek en twee weken ter inzage worden gelegd bij de receptie van het gemeentekantoor. Belanghebbenden hebben dan de mogelijkheid om hun zienswijze op de aanvraag naar voren te brengen.
Verder wordt de aanvraag ter advisering voorgelegd aan de politie, de brandweer en eventueel andere gemeentelijke afdelingen. Zodra alle adviezen zijn uitgebracht wordt - rekening houdend met eventuele zienswijzen - zo mogelijk binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit worden genomen.

Het is voor een aanvrager en belanghebbenden mogelijk bezwaar te maken tegen dit besluit. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan binnen 6 weken een bezwaarschrift worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Winterswijk, Postbus 101, 7100 AC Winterswijk. Ook kan, als sprake is van een spoedeisend belang, een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.