Gemeentenieuws 25 juli 2017

Met onder andere: Kavels plan Morgenzon bijna uitverkocht, Gemeente Winterswijk ook via WhatsApp bereikbaar en Over Veilig Thuis Noord Oost Gelderland.

Hieronder vindt u diverse links naar de betreffende onderdelen van het gemeentenieuws.

Kavels plan Morgenzon bijna uitverkocht

naar boven

Het gaat nog steeds goed met de verkoop van kavels op het plan Morgenzon. Drie jaar na de start van de verkoop is ruim driekwart van de kavels verkocht.

Vorige week is de zestigste kavel verkocht. Dat betekent dat ruim driekwart van de beschikbare kavels is verkocht. Er zijn nu nog acht kavels vrij en tien in optie. Naar verwachting zullen de laatste kavels eind 2018 zijn verkocht.

Aanvankelijk zouden er negentig woningen worden gebouwd op het voormalige terrein van voetbalvereniging WVC. De gemeente Winterswijk besloot later om ruimere kavels uit te geven om tegemoet te komen aan de behoefte van de kopers.

Versneld woonrijp maken

Omdat er al zoveel kavels zijn verkocht, heeft de gemeente besloten de oostzijde van het plangebied, tussen het fietspad en Pronsweide, versneld woonrijp te maken. Dat betekent dat de definitieve bestrating, trottoirs, parkeerstroken en openbare verlichting worden aangelegd. Ook worden de groenvoorzieningen (bomen in de straten) afgerond. Deze werkzaamheden starten in oktober of november 2017. Afhankelijk van de levertijd worden in augustus of september de speelvoorzieningen in de wijk aangelegd. Het plan voor de speelvoorzieningen en de restauratie van de voormalige kassagebouwtjes van voetbalvereniging WVC is op woensdag 14 juni aan de buurtbewoners gepresenteerd.

Welstandsvrij

Het bijzondere van het plan Morgenzon is dat de kopers van een kavel hun ontwerp niet eerst aan de welstandscommissie hoeven voor te leggen. Zij hebben daardoor veel vrijheid om hun droomhuis te bouwen. Kopers kiezen zelf de plek waar ze willen wonen en kunnen hun creativiteit de vrije loop laten bij het ontwerpen van hun huis.
Meer weten over plan Morgenzon? Kijk op www.planmorgenzon.nl.

Gemeente Winterswijk ook via WhatsApp bereikbaar

naar boven

In Winterswijk kunnen inwoners vanaf 1 augustus ook via WhatsApp vragen stellen aan de gemeente. Dit kan via telefoonnummer: (06) 51 03 18 50.

Vragen worden behandeld op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur door de medewerkers van het Klant Contact Centrum en de vraagsteller krijgt binnen 24 uur een antwoord. Uiteraard verstrekt de gemeente geen privacygevoelige informatie via WhatsApp.

Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of te sms’en. Met het inzetten van deze populaire chatdienst sluit de gemeente aan op de manier waarop haar klanten communiceren.

Geweld stopt niet vanzelf. Over Veilig Thuis Noord Oost Gelderland.

naar boven

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is het advies- en meldpunt voor iedereen die met (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Niet alleen voor slachtoffers en plegers, ook voor bezorgde omstanders en professionals. Wij zijn er voor kinderen en volwassenen die hulp nodig hebben. Soms komt u er op eigen kracht niet uit. Samen werken we aan een prettige thuissituatie waar veiligheid voorop staat.

Team Veilig Thuis

Veilig Thuis heeft een team van deskundige maatschappelijk werkers, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen, waar u zorgen over zichzelf, een kind, een gezin of partner, aan kunt voorleggen. U kunt direct contact opnemen met Veilig Thuis als er in uw omgeving sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Bellen kan anoniem. Dat kan via het landelijke nummer 0800 - 2000. U wordt automatisch doorverbonden met Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland.

Contact met Veilig Thuis

Telefoonnummer 0800-2000: advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld.
Telefoonnummer 112: bij een levensbedreigende situatie.

Werk in uitvoering

naar boven

Werkzaamheden Pijnboomstraat en Abeelstraat

In de Pijnboomstraat en Abeelstraat vinden riolering- en reconstructiewerkzaamheden plaats. Deze straten zijn tot aan de bouwvak afgesloten voor alle verkeer. Tijdens de bouwvak (augustus) liggen de werkzaamheden stil. De straten zijn dan wel berijdbaar. Na de bouwvak worden de werkzaamheden hervat.

Kijk voor meer informatie  en andere actuele wegwerkzaamheden op http://v1.wegwerkmeldingen.nl/

Agenda activiteiten

naar boven

datum, info activiteit

31 juli, Openbare vergadering Seniorenraad om 9.30 uur in Boogie Woogie, Roelvinkstraat 2. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.

Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543.

Vergaderingen

naar boven

Openbare vergadering Seniorenraad

Op maandagmorgen 31 juli aanstaande vindt om 9.30 uur in Boogie Woogie, Roelvinkstraat 2, de tweemaandelijkse openbare vergadering van de Seniorenraad plaats. De bijeenkomst duurt tot circa 12.00 uur en is openbaar. Aan het begin van de bijeenkomst wordt u in de gelegenheid gesteld het woord te voeren. U kunt overigens ook zelf een onderwerp inbrengen dat alle senioren in Winterswijk aangaat.

naar boven

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

naar boven

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

naar boven

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Ter inzage liggende omgevingsvergunningen

De onderstaande ter inzage liggende omgevingsvergunningen kunt u inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.

•    Kottenseweg 96

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning kappen

•    Breukinkweg 12
•    Wooldseweg 84

Verleende omgevingsvergunning bouwen/inrit

•    Koningsweg 8

Verleende omgevingsvergunning bouwen/reclame/ruimte

•    Rondweg Zuid 19

Wet Milieubeheer activiteitenbesluit

naar boven

RECTIFICATIE - Bekendmaking maatwerkbesluit o.g.v. activiteitenbesluit Lorentzstraat 19 als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet Milieubeheer - zaaknr.135403

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 juni 2017 een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de Lorentzstraat 19 in Winterswijk. Op grond van deze melding zijn er maatwerkvoorschriften met betrekking tot geluid opgelegd.

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit d.d. 28 juni 2017 bezwaar maken tegen het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus 101, 7100 AC Winterswijk. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (argumenten) van het bezwaar. Wij verzoeken u bij het bezwaarschrift een kopie van dit besluit te voegen.

Voorlopige voorziening

Met de indiening van het bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet opgeschort. Wel kunt u, indien u een bezwaarschrift hebt ingediend, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland verzoeken het besluit te schorsen via het treffen van een voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter kan het verzoek inwilligen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u richten aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een electronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wet Basisregistratie Personen

naar boven

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals bijvoorbeeld aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen dienen binnen vier weken na publicatiedatum van dit bericht contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voorletters, geslachtsnaam en geboortedatum:
Dhr. A.A. Hadnagy, 24-08-1970
Dhr. Z. Kalman, 22-02-1981
Dhr. J. Szabo, 29-12-1980

Mediation

naar boven

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

naar boven

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

naar boven

Zomerreces college

In de weken 29, 30 en 31 (oftewel op de dinsdagen 18 juli, 25 juli en 1 augustus 2017) zijn er geen collegevergaderingen. De eerste B&W-vergadering na de vakantie is op dinsdag 8 augustus 2017. Tijdens de vakantieperiode neemt het college uitsluitend besluiten waarover niet vergaderd hoeft te worden, zogenaamde parafenbesluiten. Er zijn deze week geen parafenbesluiten.

Voor de inhoud van eerder genomen besluiten verwijzen wij u naar onze website https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_B_en_W/Besluitenlijsten_college