Gemeentenieuws 4 december 2018

Met onder andere groene schoolpleinen, voorlichting over veiligheid voor senioren, presentatiebijeenkomst over duurzaam Winterswijk.

Hieronder vindt u diverse links naar de betreffende onderdelen van het gemeentenieuws.

Groene schoolpleinen

naar boven

Oproep aan scholen

Provincie Gelderland heeft de nieuwe subsidieregels voor groene schoolpleinen vastgesteld. Dit betekent dat Gelderse basis- en middelbare scholen vanaf 1 december 2018 subsidie kunnen aanvragen bij het subsidieloket van de provincie voor het ontwerp en aanleg van een groen schoolplein. De subsidie kent een maximum van € 17.500 per schoolplein.

“Echt fijn dat de provincie deze regel heeft vastgesteld”, laat wethouder Ilse Saris weten. “Samen met leerlingen en docenten een groen schoolplein ontwerpen sluit perfect aan bij meer groen in Winterswijk. Ik hoop van harte dat er mooie plannen worden aangemeld bij de provincie vanuit onze gemeente”.

Voorwaarden voor subsidie
Om voor subsidie in aanmerking te komen moet het aan te leggen schoolplein in ieder geval:

 • Bestaan uit natuurlijke elementen en beplanting
 • Moet een deel van de bestrating worden vervangen door een waterdoorlatende ondergrond
 • Ontworpen zijn in samenwerking met leerlingen en docenten
 • Een mogelijkheid bieden om buitenlessen te kunnen geven

Verder is het belangrijk dat de scholen aangeven hoe het groene schoolplein een verbetering is voor planten en dieren. Hoe het plein gebruikt wordt voor het geven van buitenlessen. En uitleg over het beheer van het groene schoolplein.

Informatie en voorwaarden

Voorwaarden en criteria waar de subsidieaanvraag aan moet voldoen is te vinden op de subsidiepagina van de provincie Gelderland: https://www.gelderland.nl/Groene-schoolpleinen.

Forum

Via de knop “Blijf op de hoogte” op het forum van de provincie Gelderland http://groeneschoolpleinen.gelderland.nl kunt u de ontwikkelingen van groene schoolpleinen volgen. Dit is tevens de plek voor het uitwisselen van kennis, informatie, vragen stellen, inspirerende voorbeelden en praktische tips.

Voorlichting over veiligheid voor senioren

Voor wie doet u de deur open?

Gemeente Winterswijk organiseert in samenwerking met de politie Winterswijk, Woningcorporatie De Woonplaats, de Winterswijkse Uitdaging en Buurtpreventie Winterswijk een voorlichtingsbijeenkomst over veiligheid voor senioren. Wilt u uw eigen veiligheid verbeteren en weten hoe dat eenvoudig kan? Komt u dan naar één van de twee bijeenkomsten op donderdag 6 of 13 december 2018 in Theater De Storm, Haitsma Mulierweg 11 in Winterswijk. Beide bijeenkomsten beginnen om 14.30 uur, eindtijd is 16.30 uur. Inloop is vanaf 14.00 uur. Op deze bijeenkomsten worden waargebeurde situaties nagespeeld door toneelspelers. Daarna worden deze besproken en kunt u ook uw ervaringen delen en vragen stellen.

Aanmelden

Vooraf aanmelden is nodig. Dit omdat het aantal beschikbare plaatsen beperkt is. Aanmelden kan bij Claudia Bosscher van Sociaal Team de Post. Telefonisch (06) 12 72 13 85, per e-mail cbosscher@winterswijk.nl. Of bij de balie van De Post tijdens het inloopspreekuur, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen

Gemeente Winterswijk vindt dat iedereen een goede zorgverzekering verdient. Ook als u een laag inkomen heeft. Samen met Menzis bieden wij daarom de zorgverzekering GarantVerzorgd aan. Een complete zorgverzekering waar de gemeente aan meebetaalt.

Op www.winterswijk.nl/Inwoners/Zorg_jeugd_werk_onderwijs leest u meer over deze zorgverzekering. Heeft u vragen of wenst u hulp voor bij het aanmelden dan bent u welkom op het inloopspreekuur.

Inloopspreekuren op 6 en 19 december

Op donderdag 6 december 2018 en op woensdag 19 december 2018 is er van 13.30 tot 16.30 uur een inloopspreekuur in De Post, Balinkesstraat 4, 7101 DL Winterswijk. Hier kunt u terecht met uw vragen en voor hulp bij het aanmelden. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Om u goed en snel van dienst te zijn is het handig dat u de volgende gegevens beschikbaar hebt tijdens uw spreekuurbezoek:

 • uw identiteitsbewijs
 •  uw huidige zorgverzekering (polisblad)
 • uw inkomen- en vermogensgegevens
 • uw bankrekeningnummer (IBAN)

Vragen

U kunt uw vragen over de collectieve zorgverzekering online stellen op www.menzis.nl/contact of aan de Klantenservice via telefonisch  (088) 222 40 80.

Presentatiebijeenkomst over duurzaam Winterswijk

Op donderdag 13 december aanstaande wordt voor raads- en commissieleden een presentatiebijeenkomst gehouden. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats in de hal van het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25. De bijeenkomst is openbaar.

Tijdens deze bijeenkomst wordt een presentatie verzorgd over duurzaam Winterswijk. De gemeente Winterswijk maakt werk van duurzaamheid. De gemeenteraad heeft gevraagd om een integrale duurzaamheidsvisie en een uitvoeringsagenda. Het coalitieakkoord 2018 – 2022 verklaart duurzaamheid tot één van de drie pijlers. Duurzaamheid is dan ook verweven in alle portefeuilles van het nieuwe college. Duurzaam Winterswijk is een Koersdocument en Uitvoeringsagenda. Het koersdocument geeft aan wat onder duurzaamheid wordt verstaan en wat we, wanneer willen bereiken. Ook is aangegeven hoe we dit samen met bewoners en bedrijven gaan doen. De gemeente geeft het goede voorbeeld en stimuleert en ondersteunt waar nodig. De uitvoeringsagenda geeft een overzicht van de concrete activiteiten voor de periode 2019 - 2022. Tegelijkertijd zien we dat de ontwikkelingen snel gaan. We willen graag ruimte geven aan de samenleving om met initiatieven en innovaties te komen. De gemeente Winterswijk zal inspelen op de kansen die zich voordoen.

Bij presentatiebijeenkomsten ligt het accent op de informatieoverdracht aan raads- en commissieleden. Over de verstrekte informatie wordt dus niet vergaderd. Wel kunnen raads- en commissieleden vragen stellen en is er ruimte voor discussie. Van deze bijeenkomsten wordt geen verslag gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie. De griffie is bereikbaar op (0543) 543 543 of per e-mail griffie@winterswijk.nl.

Verloren en gevonden voorwerpen november 2018

Heeft u iets gevonden of verloren?

U kunt hiervan aangifte doen via onze website www.winterswijk.nl, persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543.
Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op onze website www.winterswijk.nl> actualiteiten. Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via bovenstaand telefoonnummer.

Gewijzigde openingstijd gemeentekantoor

Op woensdag 5 december is ons gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in verband met sinterklaasavond om 16.00 uur gesloten.

Taaltrajecten voor bijstandsgerechtigden

Kansen vergroten op arbeidsmarkt

Laaggeletterdheid is nog steeds een veel voorkomend probleem waar een groot taboe op rust. Maar liefst 1 op de 6 Nederlanders ondervindt hierdoor dagelijks problemen. Ook bij het vinden van werk is laaggeletterdheid vaak een drempel. De Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) biedt  bijstandsgerechtigden een taaltraject aan.

Taaltraject

Wanneer een bijstandsgerechtigde geen diploma heeft waaruit blijkt dat hij 8 jaar onderwijs heeft gevolgd in Nederland, dan wordt hij of zij uitgenodigd voor een taaltoets. De SDOA biedt inwoners met een bijstandsuitkering uit  Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk een taaltraject aan,  zodat ze nog sneller aan het werk kunnen komen. Dit kan bijvoorbeeld een taalcursus bij een taalschool zijn, maar ook contacten met een taalmaatje, waar ze regelmatig mee afspreken om aan de taal te werken. Dit alles gebeurt in het kader van de Wet Taaleis, verplicht onderdeel van de Participatiewet. “Werk vraagt om taalvaardigheid en daarom maken wij werk van taalvaardigheid”, legt wethouder Aalderink uit.

Taaltoets

Behalve autochtone Nederlanders hebben ook statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) met de Wet Taaleis te maken. Statushouders die al een inburgeringstraject volgen, voldoen aan de wettelijke taaleis als ze slagen voor hun examen. Wanneer het examen niet wordt gehaald, dan zullen ze alsnog aan moeten tonen dat zij wel aan de taaleis voldoen of inspanningen verrichten om hun taalniveau te verbeteren. De statushouders hoeven daarom ook alleen een taaltoets te maken wanneer zij hun inburgering niet hebben gehaald.

Tijdelijke verkeersmaatregelen  

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Tevens is er een wegsleepregeling van kracht.

Gosselinkweg

Op dinsdag 11 en woensdag 12 december is de Gosselinkweg  ter hoogte van huisnummer 2 voor alle verkeer afgesloten.  Op deze dagen wordt een nieuwe afwateringsduiker onder de weg gelegd.  Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.  

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

4 december, Openbare vergadering commissie Ruimte vanaf 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein.
6 december, Voorlichtingsbijeenkomst over veiligheid voor senioren van 14.30 tot 16.30 uur in Theater De Storm, Haitsma Mulierweg 11 in Winterswijk. Inloop vanaf 14.00 uur.
6 december, Inloopspreekuur zorgverzekering 2019 van 13.30 tot 16.30 uur, De Post, Balinkesstraat in Winterswijk.
10 december, Openbare vergadering Wmo-raad om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstratat 25 in Winterswijk.
12 december, Ontmoetingsmiddag voor senioren van 14.00 tot 17.00 uur in het Zonnebrinkcentrum, Zonnebrink 61 in Winterswijk
13 december, Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet om 19.30 uur, Kevelderstraat 1 in Groenlo.
13 december,  Voorlichtingsbijeenkomst over veiligheid voor senioren. Zie ook deze agenda bij 6 december.
13 december,  Inloopspreekuur zorgverzekering 2019 van 13.30 tot 16.30 uur, De Post, Balinkesstraat in Winterswijk.
13 december,  Presentatiebijeenkomst duurzaam Winterswijk om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk.

Vergaderingen

Openbare vergadering Wmo-raad op 10 december

De Wmo-raad vergadert op maandag 10 december aanstaande om 19.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 in Winterswijk. U bent van harte welkom om bij deze vergadering aanwezig te zijn.

Op de agenda staat onder meer het volgende onderwerpen: presentatie cliëntervaringsonderzoek, beoordelingskader wonen met zorg, burgerparticipatie, inkoop sociaal domein en inkoop hulmiddelen.
De op de agenda betrekking hebbende stukken kunt u vinden op onze website www.winterswijk.nl onder de rubriek zorg en welzijn.

Spreekrecht publiek

Belangstellenden kunnen in een openbare vergadering van de Wmo-raad het woord voeren over een onderwerp dat tot de Wmo behoort. Na de opening van de vergadering kunnen zij gezamenlijk gedurende maximaal vijftien minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen en niet-geagendeerde onderwerpen. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, dient zich uiterlijk de vrijdag voorafgaand aan de vergadering te melden.

Voor het aanmelden voor het gebruik van het spreekrecht of informatie over deze vergadering, kunt u contact opnemen met mevrouw Slotboom, secretaris Wmo-raad, via e-mail wmoraad@winterswijk.nl.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

naar boven

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu en bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verleende omgevingsvergunning kappen

 • langs fietspad Kattenbergweg - Tolkampweg

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 • Bloemstraat 23
 • Wooldseweg 103

Verleende omgevingsvergunning tijdelijke afwijking bestemmingsplan

 •  Kattenbergweg 1-12b

Wet Milieubeheer activiteitenbesluit

Bekendmaking maatwerkbesluit o.g.v. activiteitenbesluit als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet Milieubeheer – Grote Veldweg 2 zaaknr. 163843

Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de Grote Veldweg 2 in Winterswijk voor het oprichten van een hondenpension.
Op grond van deze melding zijn er maatwerkvoorschriften met betrekking tot geluid opgelegd.

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit, te weten 30 oktober 2018, bezwaar maken tegen het besluit.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus 101, 7100 AC Winterswijk.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener;
 •  de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 • de gronden (argumenten) van het bezwaar.

Wij verzoeken u bij het bezwaarschrift een kopie van dit besluit te voegen.

Voorlopige voorziening

Met de indiening van het bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet opgeschort.
Wel kunt u, indien u een bezwaarschrift hebt ingediend, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland verzoeken het besluit te schorsen via het treffen van een voorlopige voorziening.
De voorzieningenrechter kan het verzoek inwilligen, indien onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u richten aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Bekendmaking maatwerkbesluit o.g.v. activiteitenbesluit als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet Milieubeheer – Veenweg 2 zaaknr. 159689

Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de Veenweg 2 in Winterswijk voor het oprichten van een minicamping en twee B&B kamers.
Op grond van deze melding zijn er maatwerkvoorschriften opgelegd.

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit, te weten 26 november 2018, bezwaar maken tegen het besluit.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus 101, 7100 AC Winterswijk.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 • de gronden (argumenten) van het bezwaar.

Wij verzoeken u bij het bezwaarschrift een kopie van dit besluit te voegen.

Voorlopige voorziening

Met de indiening van het bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet opgeschort.
Wel kunt u, indien u een bezwaarschrift hebt ingediend, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland verzoeken het besluit te schorsen via het treffen van een voorlopige voorziening.
De voorzieningenrechter kan het verzoek inwilligen, indien onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u richten aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Ruimtelijke Ordening

 • Ontwerpbestemmingsplan Dienstencentrum Gaxel

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

Op 27 november 2018 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Afronding Bestuursopdracht Regionale Omgevingsvisie
 2. Mananagementletter 2018
 3. Antwoord op vragen van de GroenLinks-fractie over natuurinclusieve landbouw
 4. Raadsvragen over gevolgen motie Laçin op werkzaamheden kleiput
 5. Subsidiëring jeugdbescherming en jeugdreclassering 2049 e.v.
 6. Algemene vergadering van Aandeelhouders Vitens NB d.d. 28 november 2018
 7. Raadsvragen verkeerssituatie Kloetenseweg
 8. Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG d.d. 30 november 2018

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_B_en_W/Besluitenlijsten_college

 

Uitgelicht