Bijlage bij gemeentenieuws 13 maart 2018 gemeenteraadsverkiezingen

In deze bijlage leest u de speerpunten van de politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

Op woensdag 21 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. In de gemeente Winterswijk doen zeven partijen mee aan de verkiezingen. Winterswijks Belang (lijst 1), CDA (lijst 2), VVD (lijst 3), PvdA (lijst 4), D66 (lijst 5), GroenLinks (lijst 6), Kansrijk Winterswijk (lijst 7).

Een opkomst van 60% moet haalbaar zijn

Woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In Winterswijk doen zeven partijen mee.  Op deze pagina’s kunt u de speerpunten van  de verkiezingsprogramma’s van alle partijen lezen. Stemmen is van groot belang. Want daarmee kunt u vorm en inhoud geven aan het nieuwe bestuur van de gemeente Winterswijk.

In 2014 was het opkomstpercentage 58,59%.  Een goed resultaat. Maar een opkomst boven de 60% moet óók mogelijk zijn. Met een extra stembus in het hart van de gemeente moet dat zeker lukken. Om jongeren extra aan te moedigen is een speciaal stembureau ingericht bij De Revolutie op de Markt. Hier kan van 17.00 tot 21.00 uur gestemd worden. De overige stembureaus zijn geopend van 07.30 tot 21.00 uur. De locaties van alle stembureaus kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Als voorzitter van het Centraal Stembureau zie ik er op toe dat de verkiezingen correct verlopen. Ik heb nadrukkelijk geen partijpolitieke rol. Uiteraard bezoek ik alle stembureaus in de gemeente.

Na 21.00 uur druppelen de eerste uitslagresultaten binnen. In de hal van het gemeentekantoor worden deze gemeld en getoond. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Breng uw stem uit. Doen! Want het is belangrijk voor uw persoonlijke toekomst en de toekomst van onze mooie gemeente Winterwijk.

Ik reken op u.

Vriendelijke groet,
Burgemeester Bengevoord

Winterswijks Belang

Winterswijks Belang is afgelopen 12 jaar de grootste partij. We hopen dat u ons weer de kans geeft om richting te geven aan een coalitie. We vinden dat Winterswijk er momenteel goed uitziet, maar zijn er nog niet! WB houdt niet van beleid voor de korte termijn of de waan van de dag. Voor aankomende periode willen we samen met u aan het werk met een uitgebalanceerd programma. Enkele speerpunten:

1.    Armoede Winterswijk uit in 2040

De economie trekt aan, maar niet iedereen profiteert. Kinderen moeten naar een sport- of muziekvereniging kunnen, ongeacht het inkomen van de ouders. We willen aan de slag met een basisinkomen, duurzaamheid verbinden met minimum inkomens en inzetten op extra scholing.

2.    Beeldkwaliteitsplan voor het buitengebied

Weet U hoeveel mensen geschrokken waren van de LEGALE bomenkap langs het Kommiezenpad? WB wil graag onze essen, coulissen en houtwallen beter in de gaten houden. Beschermen. Met meer biodiversiteit. Een goede balans tussen het leefbaarheid en rust en ruimte. Die balans tussen agrarische activiteiten en toerisme en cultuurhistorie moet je beter benoemen.

3.    Inspraak voor inwoners

Een herijking van de betrokkenen paragraaf. De betrokkenheid van de inwoners die wij hiermee wilden bereiken werkt, maar heeft een kwaliteitsslag nodig. Twaalf jaar geleden heeft WB de betrokkenen paragraaf geïntroduceerd. Helaas is deze nog steeds niet altijd zo verankerd als dat wij dit willen, soms vergeet de gemeente dit onderdeel. Of is het aantal gevraagde betrokkenen te klein. Dit mag nooit gebeuren, daar blijft WB zich hard voor maken. Ook burgerparticipatie moet en kan beter in Winterswijk. We zijn goed bezig bijvoorbeeld in de vorm van charettes als het om ruimte gaat, maar ook binnen het sociaal domein moet burgerparticipatie steviger worden verankerd.

4.    Energieneutraal in 2030

Wij realiseren ons dat dit  grote investeringen vraagt van inwoners en bedrijven en zullen ons dan ook hard maken voor een substantieel (revolverend) fonds. Zonder deze financiële ruimte is onze doelstelling om energieneutraal te zijn in 2030 volstrekt onmogelijk. www.winterswijksbelang.nl

CDA

1.    Bruisend centrum!

Het CDA heeft de afgelopen periode verder gewerkt aan een bruisend Winterswijk. We hebben een prachtig, mooi buitengebied, een bruisend centrum en mooie culturele voorzieningen.
Ondanks de bezuinigingen hebben we de culturele voorzieningen overeind weten te houden en meegeholpen om bijvoorbeeld Transit Oost te realiseren.  Ook hebben we het Aldi en Expertpand aan kunnen kopen om een rotte plek in het centrum  te voorkomen en het centrum verder te ontwikkelen.
Ons centrum is het kloppende hart van Winterswijk. Veel bezoekers zijn blij met ons winkelcentrum door de combinatie van winkels, horeca, musea en de markt en het gratis parkeren. Maar stilstand is achteruitgang. Het CDA wil daarom volop investeren in het centrum door een sfeervolle inrichting van de Markt, meer groen, meer plekken om de fiets te parkeren en een openbaar toilet.

2.    De juiste woning op de juiste plek

Het CDA vindt dat prettig en veilig wonen een basisbehoefte is. De huizen die beschikbaar zijn moeten aansluiten bij de woonwensen van onze inwoners en geschikt zijn voor verschillende levensfasen. Ook moeten boerderijen in het buitengebied makkelijker kunnen worden gesplitst in kleinere woningen, zodat ook mensen met een smallere beurs in het buitengebied kunnen wonen.

3.    Afschaffen sollicitatieplicht 60 plussers met een bijstandsuitkering

Helaas vinden niet alle oudere werklozen in korte tijd een nieuwe baan. Vaak zijn deze mensen wel op een andere manier in de samenleving actief, bijvoorbeeld als vrijwilliger of mantelzorger. Het CDA wil daarom de sollicitatieplicht afschaffen voor mensen in de bijstand boven de 60 jaar, als zij structureel en meerdere dagen per week vrijwilligerswerk doen of mantelzorg bieden.

4.    Zorg en ondersteuning dichtbij de mensen

In Winterswijk is de zorg goed geregeld! We hebben een geweldig mooi ziekenhuis.
De Post wordt hoog gewaardeerd door onze inwoners. De afgelopen jaren hebben we gezorgd voor extra aandacht voor het vrijwilligerswerk en de mantelzorgers. De Mantelzorgwaardering en de realisatie van het succesvolle vrijwilligerssteunpunt zijn hier voorbeelden van. Ook zijn we zelf actief geweest voor klussen voor Stichting Present en NLdoet. Vrijwilligers zijn immers onze kampioenen!

Stem daarom op 21 maart, CDA: voor een bruisend Winterswijk www.cdawinterswijk.nl

VVD

1.    Wonen op maat

Meer woningen (2.500) zodat Winterswijk kan groeien naar 35.000 inwoners.  Daardoor zijn voorzieningen beter betaalbaar, het is goed voor ons centrum, er komen meer jonge gezinnen en dus ook meer werknemers. Iedereen moet kunnen wonen zoals hij wil. Geen welstandscommissie. Splitsen van boerderijen in het buitengebied. Functieverandering in dorp van werk/winkel naar wonen. Betaalbare passende woningen, voor alle doelgroepen. Maar zeker ook voor jongeren, om te voorkomen dat ze naar de stad trekken. Nieuwe woonvormen voor jong en oud, ook in buitengebied. Nieuwe woningen energiezuinig bouwen, aanjagen verduurzaming oude woningvoorraad.

2.    Ruimte voor industrie

Er is te weinig industriegrond uitgeefbaar. Ook voldoen veel leegstaande panden niet meer aan deze tijd. Revitalisering oude industrieterrein Narcisstraat en Parallelweg samen met bedrijfsleven en de Provincie. Zo houden we mooie Winterswijkse bedrijven in Winterswijk.
Aandacht voor goed opgeleide werknemers door bedrijven en onderwijs te laten samenwerken. Door de ontwikkelingen (robotisering) veranderen functies en die ontwikkeling vraagt om permanente educatie.

3. Maximaal stimuleren ondernemende Winterswijkers

De gemeente moet ondernemende Winterswijkers faciliteren. Bedrijven, evenementen, buurtinitiatieven. Daar past een bedrijfsaanjager bij die ondernemers verbindt en een omgevingsloket waar men mensen met ideeën snel wegwijs maakt in het land van regels. Snelle afhandeling van vergunningen. Soepele regelgeving.

4. Regiofunctie centrum en vrijetijdseconomie

Om ons winkelcentrum te behouden moeten we focussen op beleving. Meer parkeergelegenheid voor fietsen en met name e-bikes. Gemeente moet meedenken in nieuwe winkelconcepten en soepele regels. De vrijetijdssector is een belangrijke banenmotor voor Winterswijk en mag groeien. Een aantrekkelijk winkelcentrum hoort daarbij. Inzetten op vitale vakantieparken die voldoen aan de toeristische vraag. Langere verhuur tijdens winterperiodes en gedoseerd permanent wonen kunnen bijdragen aan vitale parken.

5. Natuur en landschap

We zetten in op behoud en versterking. Ons landschap is uniek en van groot belang voor het toerisme en dus werkgelegenheid. Agrariërs leveren hierin een belangrijke bijdrage. Geen extra regels, maar ruimte voor ondernemen in de landbouw.  Geen windmolens. Wel een energieneutraal Winterswijk met behulp van zonneparken, energieneutrale woningen. www.vvdwinterswijk.nl

PvdA

1. Duurzame daden

Drie procent van de Winterswijkse energie is duurzaam opgewekt. Bij de bevordering van schone en ethische energie moeten grote stappen worden gezet. De PvdA wil een wethouder duurzaamheid. Naast energie, moet die ook duurzame waterbeheersing, ethisch werken maar ook duurzame bouw, bedrijvigheid, verkeer en landbouw bevorderen. Winterswijk moet op alle fronten versneld verduurzamen.

2. Nieuwe economie

De economie verandert razendsnel. Niet iedereen kan dat bijbenen. De PvdA wil beleid ontwikkelen waardoor iedere Winterswijker zo goed mogelijk is voorbereid op de nieuwe economie. Werk en werkgelegenheid wil de PvdA laden met nieuwe energie. Van oudsher is Winterswijk sterk in ambachtelijke beroepen. Door de koppeling met ICT te bevorderen profiteren we optimaal van het beste van twee werelden. Dit schept nieuwe werkgelegenheid.

3. Investeren in wijken

Betaalbare woningen, een leefbare omgeving. Een goed en gevarieerd woningaanbod is essentieel. Daarom wil de PvdA meer betaalbare woningen voor jongeren en starters. De PvdA wil ruimte voor nieuwe initiatieven zodat de keuzevrijheid groter wordt.  De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het centrum, het buitengebied en de bedrijventerreinen. De komende jaren wil de PvdA de focus meer richten op de woonwijken.

4. Sociaal lokaal

In de gemeenteraad blijft de PvdA hameren op sociale thema’s. Zoals het voorkomen van schulden bij jongeren, discriminatie op de arbeidsmarkt, generatiearmoede in Winterswijk en het hoge percentage ongeletterden in de gemeente. Ook moeten lasten en lusten zo eerlijk mogelijk verdeeld worden. Winterswijk moet vluchtelingen en statushouders een plek geven. Maar niet alleen in wijken met huurwoningen, maar ook in buurten met koophuizen.

5. Nieuwe energie

In het lokale programma “De PvdA Geeft Winterswijk Nieuwe Energie” staan nog veel andere beleidsvoornemens. Zoals: maatregelen ter voorkoming van zorgmijding bij mensen met lage inkomens, een laagdrempelig meldpunt voor alle vormen van discriminatie, een eigen Winterswijks Bevrijdingsfestival, de betrokkenheid bij de lokale democratie bevorderen en openbare toiletten in en rond het centrum. www.pvdawinterswijk.nl

D66

1. Verenigingen ons fundament

In deze tijd, waarin de overheid van zelfredzaamheid van inwoners uitgaat en in een regio waar vergrijzing en krimp aan de orde van de dag is, zijn verenigingen van essentieel belang. Winterswijk heeft een rijk verenigingsleven en deze verenigingen zijn belangrijk voor de samenleving van Winterswijk en de buurtschappen. D66 gaat voor het aanstellen van verenigingsfunctionaris, het  
samenwerken en voortbestaan van verenigingen.

2. Ouderenbeleid

Ouderen maken naarmate hun leeftijd toeneemt, vaak meer gebruik van voorzieningen. D66 Winterswijk vindt dat deze voorzieningen naar de menselijke maat moet worden georganiseerd, waarbij als uitgangspunt geldt dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig moet kunnen (blijven) wonen. Daarbij is het van groot belang dat er voldoende betaalbare huisvesting in Winterswijk is voor senioren, waarbij combinatie met zorg mogelijk is. D66 wil ouderen en belangengroepen betrekken bij besluitvorming.

3.Jongeren de kracht tegen krimp

D66 Winterswijk gelooft in jongeren als kracht voor behoud van onze regio. Deze jongeren zijn de toekomst van Winterswijk en wij zien het dan ook als noodzaak om te zorgen dat ze in Winterswijk blijven of hier terugkeren. D66 wil initiatieven van jongeren en jongvolwassenen die kansen zien steunen. D66 gaat daarom voor YOLO-subsidies voor jeugdigen en jongvolwassenen, betaalbare huisvesting, grensoverschrijdende initiatieven stimuleren voor het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt en vrijetijdsbesteding en openbaar vervoer Nederland-Bocholt.

4.Duurzaam vooruit

De wereld verandert en daar ziet D66 Winterswijk kansen. Kansen voor mensen, om hun eigen energie op te wekken, of op slimme wijze hun energierekening te verlagen. Kansen voor schone steden waar het gezond en prettig wonen is. En kansen voor innovatieve bedrijven die hun concurrentiepositie versterken door tegen lagere kosten te produceren. Duurzaam JA, windmolens NEE! D66 vindt dat windmolens NIET binnen het kleinschalige natuurlandschap van Winterswijk passen. En wil in onze regio “kleinschalige” of decentrale opwekking kansen bieden en stimuleren. D66 steunt regionale initiatieven op het gebied van duurzaamheid en vindt dat de hoofdmoot bestaat uit energie besparen. www.D66winterswijk.nl

D66 krijgt het voor elkaar!

GroenLinks

1. Bevorderen van duurzame landbouw en diervriendelijke veeteelt, die goed zijn voor grond, dieren, landschap, milieu en mens

Op meerdere plekken in het land ontstaan experimenten met ‘natuur-inclusieve landbouw’. Zij helpen de boeren met de omschakeling van grootschalige landbouw naar een meer natuurvriendelijke vorm. GroenLinks wil hier samen met Waardevol Cultuur Landschap Winterswijk dergelijke experimenten uitvoeren, met aandacht voor problemen als gevolg van omschakeling van grootschalige naar biologische landbouw.

2. Meer werkzekerheid voor mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt. Met een experiment basisinkomen nagaan of een zwakke positie op de arbeidsmarkt kan worden versterkt

Als werkgever moet de gemeente het voorbeeld geven door minder flexwerk en meer vast werk te bieden. Bij alle beleidsmaatregelen die de gemeente treft, moet de kwaliteit van arbeidsplaatsen worden meegewogen.
Verder wil GroenLinks een experiment basisinkomen opzetten, buiten de participatiewet om. Daaraan kunnen bijstandontvangers, zzp'ers en enkele bedrijven op vrijwillige basis meedoen.

3. Meer maatwerk in de zorgverlening, handhaven van persoonsgebonden budget, ruimte voor zorginitiatieven van burgers

De gemeente moet de onderlinge samenwerking en afstemming tussen zorgverleners verder versterken. Niet de financieringsregeling moet het doorslaggevende criterium zijn maar de zorgvraag. Dat houdt ook in dat de verschillende professionele hulpverleners van elkaars bestaan op de hoogte zijn, naar elkaar kunnen verwijzen en met elkaar kunnen samenwerken. Zo ontstaat eensluitende keten van voorzieningen.
Zorginitiatieven moeten ondersteuning kunnen krijgen voor het uitwerken van hun (bekostigings)plan.

4. De rode loper uit voor jongeren: betere werkkansen, meer gevarieerde woonruimte, meer cultureel aanbod (poppodia) en bevordering van eigen initiatief

Er moet meer scholingsaanbod in Winterswijk komen, afgestemd op de (EU)regionale arbeidsvraag,zodat jongeren minder naar elders vertrekken. De gemeente kan partijen daartoe bij elkaar brengen.
De gemeente moet lobbyen om extra woningen voor jongeren te kunnen bouwen, buiten de ‘krimpbeperking’ om, zodat goedkope jongerenhuisvesting niet concurreert met duurdere woningen.
Een actief stimulerend beleid vanuit de gemeente om het culturele aanbod voor en door jongeren te vergroten, is eveneens wenselijk. https://winterswijk.groenlinks.nl/

Kansrijk Winterswijk

1.    Werkgelegenheidsverbetering

Kansrijk Winterswijk vindt het de hoogste tijd worden dat er investeringen op het industrieterrein en het winkelcentrum worden gedaan ten behoeve van  werkgelegenheidsverbetering. Als deze investeringen de komende tijd weer uitblijven, dan zullen er nog meer mensen uit Winterswijk wegtrekken en dat is niet de bedoeling.

2.    Geen geldverslindende prestigeprojecten meer

Aan dergelijke megalomane uitspattingen gaan enkele tot tientallen miljoenen euro’s gemeenschapsgeld tegelijkertijd uit de kassa. De gemeente kan haar geld slechts één keer uitgeven, waardoor het ten koste zal gaan van de: seniorenzorg, uitkeringen, infrastructuur, sport, werkgelegenheidsbevordering etc. Daar moet dus op worden bezuinigd!

3.    Meer voorzieningen voor Winterswijk

Allereerst willen wij uitgaansgelegenheid voor de jeugd en back to the 70’s en 80’s feesten voor de volwassenen. Ook willen wij: met een extra elektrocar het seniorenvervoer verbeteren, beveiligers vast inhuren om de veiligheid in met name het buitengebied te verbeteren en een extra restantenmarkt in het begin van het jaar.

4.    Meer betaalbare huurwoningen

Het tijdig vinden van een betaalbare huurwoning is niet makkelijk. Kansrijk Winterswijk zet zich hierom in voor meer betaalbare huurwoningen en dan vooral voor starters en senioren.

5.    Geen windmolens in Winterswijk

In Winterswijk zijn we gezegend met een prachtig buitengebied. Ons buitengebied levert ons volop: recreatie, schone lucht, ontspanning, toeristeninkomsten en dus ook banen op. Dat willen we bij Kansrijk Winterswijk graag zo houden! Op horizonvervuilende windmolenparken zitten we hierom dan ook niet te wachten.

6.    Volledige onafhankelijkheid

Kansrijk Winterswijk is helemaal onafhankelijk. We zitten niet aan richtlijnen van een landelijk of provinciaalbestuur vast en onze leden hebben geen economische of bestuurlijke belangen in Winterswijk. Ook betalen we de deelname van eigen spaargeld – dus niet van donaties van bedrijven of personen. Hierdoor kunnen wij als enige politieke partij doen wat de Winterswijkers verlangen, zonder eerst rekening te hoeven houden met wat onze ‘bazen” of geldschieters denken. www.kansrijkwinterswijk.nl

 

Uitgelicht