Gemeentenieuws 2 april 2019

Met onder andere afval scheiden, inloopbijeenkomst inrichtingsplan EucalyptaPark, predicaat Hofleverancier voor bloemist Timmermans & Mulder, politiek forum, Koningsspelen.

Hieronder vindt u diverse links naar de betreffende onderdelen van het gemeentenieuws.

Afval scheiden: wat mag in welke contrainer?

naar boven

Het scheiden van huishoudelijk afval gaat in Winterswijk al ontzettend goed. We presteren zelfs boven de landelijke doelstellingen. Toch is goed scheiden soms best ingewikkeld. Daarom start de gemeente samen met ROVA een voorlichtingscampagne.

Wethouder Tineke Zomer: “We presteren zelfs boven de landelijke doelstellingen. Dat zegt iets over het bewustzijn en de bereidheid van inwoners. Die is heel groot. Het is iets waar we samen trots op mogen zijn!”
Wat mag in welke afvalcontainer?

Om afval tot een geschikte grondstof te maken is goed scheiden belangrijk. Iedereen kan bijdragen aan het verbeteren dan de kwaliteit van huishoudelijke afval en het verminderen van restafval. Wethouder Tineke Zomer: “We willen het scheiden van afval voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk maken. We merken dat het soms onduidelijk is om te bepalen in welke container het afval thuishoort. Om daarbij te helpen starten wij, samen met ROVA, een campagne over het op een juiste manier scheiden van afval.”

Folder

Binnenkort ontvangen alle huishoudens in onze gemeente de handige bewaarfolder ‘Wat mag in welke afvalcontainer?’ In deze folder staat per afvalsoort overzichtelijk weergegeven wat in welke container mag en wat niet. U vindt er informatie over waar u welk restafval heen kunt brengen. Ook de afvalpas kan in de folder bewaard worden.
Op onze website www.winterswijk.nl/afval, social media kanalen en in het gemeentenieuws besteden we tijdens de campagneperiode extra aandacht aan het goed scheiden van huishoudelijk afval. Wethouder Zomer: “Samen maken we Winterswijk steeds een beetje mooier en schoner.”

Beschikbaar in meerdere talen

De folder ‘Wat mag in welke afvalcontainer?’ is ook beschikbaar in het Engels, Frans, Arabisch en Tigrinya. Deze folders zijn af te halen bij de balie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 of te vinden op de website www.winterswijk.nl/watmaginwelkecontainer

Meer informatie

Heeft u vragen over de voorlichtingscampagne of de folder? Neem dan contact op met de gemeente via (0543) 543 543. Voor meer informatie over de inzameling van afval kunt u terecht bij ROVA, www.rova.nl of (0543) 54 54 54.   

Inloopbijeenkomst inrichtingsplan EucalyptaPark

naar boven

De gemeente Winterswijk houdt op maandag 15 april tussen 18.30 en 21.00 uur een inloopbijeenkomst in het gemeentekantoor over het concept-inrichtingsplan voor het EucalyptaPark.

Het gaat om het gebied tussen de Schoolstraat, Jeugdkerkstaat, het Mevr. Kuipers-Rietbergplein en de nabije omgeving. De gemeente wil dit gebied vanaf begin volgend jaar grondig opknappen. De bestaande parkeerplaatsen worden samengevoegd, zodat er ruimte ontstaat voor een nieuw park: het EucalyptaPark.
In een eerder stadium heeft de gemeente samen met omwonenden en vastgoedeigenaren uit het gebied een visie voor diverse gebouwen en de openbare ruimte ontwikkeld. Onderdelen van deze visie zijn al uitgevoerd. Zo heeft Christengemeente De Ontmoeting het voormalig gebouw Eucalypta grondig gerenoveerd en heeft de eigenaar van Dalphin International het gebouw van de Rabobank verbouwd. De visie is nu ook vertaald in een concept-inrichtingsplan voor de openbare ruimte.
Graag nodigen wij u uit voor de inloopbijeenkomst op 15 april om kennis te komen nemen van het concept-inrichtingsplan. Wij stellen het op prijs als u zich van tevoren opgeeft bij Manon van Bree, telefonisch (0543) 543 543 of per mail via mbree@winterswijk.nl.

Bloemist Timmermans & Mulder krijgt predicaat Hofleverancier

naar boven

Bloemist Timmermans & Mulder aan de Misterstraat in Winterswijk heeft het predicaat “Bij koninklijke Beschikking Hofleverancier” gekregen. Burgemeester Joris Bengevoord reikte het predicaat zondag 31 maart uit aan eigenaar Dennis te Kortschot.

Timmermans & Mulder is op 1 oktober 1892 opgericht door Hendrik Timmermans en Luppo Mulder. In de beginjaren richtte het bedrijf zich vooral op de verkoop van land- en tuinbouwzaden, meststoffen, bomen en struiken en het kweken van allerlei tuinplanten. Daarnaast legden zij tuinen en boomgaarden aan bij de Winterswijkse notabelen en scholtenboeren. Later ging het bedrijf zich steeds meer toeleggen op de verkoop van bloemen, planten, bloemstukken en woonaccessoires.

Eerste bijeenkomst met nieuwe inwoners

Vrijdag 29 maart was de eerste bijeenkomst met nieuwe inwoners in het gemeentekantoor. De gemeente organiseert deze ontmoeting voor al haar nieuwe inwoners.

Het gaat om inwoners die sinds 1 januari 2018 in onze gemeente zijn komen wonen. Er zullen dit jaar ongeveer drie tot vier bijeenkomsten worden georganiseerd. “Wij willen nieuwe inwoners een warm welkom geven. Op deze manier ontmoeten ze het college van burgemeester en wethouders op een informele wijze en maken ze kennis met onze gemeente”, legt burgemeester Joris Bengevoord uit. Het programma bestaat uit een formeel- en informeel gedeelte. Tijdens de bijeenkomst was er voldoende gelegenheid om  onder het genot van een hapje en een drankje nog beter met elkaar kennis te maken. Nieuwe inwoners ontvangen via een persoonlijke uitnodiging voor één van de volgende ontmoetingen.

Resultaten meten nestkastjes mezen

naar boven

De gemeente Winterswijk heeft, in maart 2019, in de strijd tegen eikenprocessierups 150 nestkastjes verstrekt aan inwoners. Door het ophangen van nestkastjes in de buurt van eiken wordt geprobeerd dat te stimuleren. De gemeente hangt zelf ook op geschikte plekken nestkastjes op.

Eikenprocessierups bestrijden

Koolmeesjes en pimpelmeesjes broeden in nestkastjes en eten eikenprocessierupsen. De gemeente wil de eikenprocessierups bestrijden door de komst van koolmezen en pimpelmezen te stimuleren. Het ophangen van nestkastjes is niet de oplossing van het hele probleem. De bestrijding van de eikenprocessierups gebeurt al preventief, door ‘risicobomen’ te bespuiten met biologische bestrijdingsmiddelen bestaande uit bacteriën. Daarnaast worden op plaatsen waar het risico voor de volksgezondheid groot is de nesten weggezogen. Ecologisch bermbeheer en kruidenrijk gras in plaats van strak gemaaide gazons dragen ook bij aan een natuurlijke bestrijding. Insecten die daarop afkomen, zoals de roofwants en de gaasvlieg, gaan de eikenprocessierupsen ook te lijf.

Heeft u een nestkastje opgehangen?

Dan willen wij u hierover graag enkele vragen stellen. Zo kunnen we het effect van alle opgehangen nestkastjes in relatie tot de bestrijding van de eikenprocessierups meten. U kunt zich hiervoor online aanmelden via www.winterswijk.nl/nestkastjes

Beter geen ballonnetje meer oplaten

De gemeente Winterswijk wil een leefbare en duurzame samenleving voor haar inwoners, bedrijven en bezoekers. Daartoe behoort ook onze zorg voor de leefomgeving van planten en dieren. Het zal u niet zijn ontgaan dat plastics in het milieu grote gevolgen hebben. Het zijn name de in het wild levende dieren, maar ook planten en de mens zelf, die hier slachtoffer van zijn. Plastic en latexballonnen zijn erg schadelijk voor de flora en fauna.
Om vervuiling door ballonnenplastic tegen te gegaan heeft de gemeente een ontmoedigingsbeleid voor het uitdelen en het oplaten van ballonnen in de buitenlucht. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld. Zo zal de gemeente bij door haar georganiseerde activiteiten geen plastic of latex ballonnen meer oplaten. Ook zullen we bij het afgeven van evenementvergunningen wijzen op de nadelige gevolgen van het oplaten van ballonnen voor ons milieu.
Wij willen iedereen verzoeken geen ballonnenwedstrijden of het oplaten van ballonnen meer te organiseren. We rekenen op uw medewerking.

Inzameling van klein chemisch afval op afroep

naar boven

Binnenkort wordt in de gemeente Winterswijk weer klein chemisch afval (kca) op afroep aan huis ingezameld. Wilt u kca aanbieden? Dan kunt u tot uiterlijk zaterdag 6 april vóór 15.00 uur telefonisch een afspraak maken met ROVA via telefoonnummer (0543) 54 54 54 of via www.rova.nl/contact.

U wordt verzocht op de afgesproken inzameldag uw kca vóór 07.00 uur in een gesloten chemobox
bij uw brievenbus aan te bieden. Let op: injectienaalden moeten worden aangeboden in afsluitbare verpakkingen (naaldenbekers of jampotjes en dergelijke) om prikgevaar te voorkomen.

Naast de tweejaarlijkse inzameling aan huis (op afroep) kunt u uw kca ook naar het milieubrengstation van ROVA aan de Leeghwaterweg 10 brengen.

Openingstijden milieubrengstation

Woensdag: 12.00 uur tot 16.00 uur
Vrijdag: 12.00 uur tot 16.00 uur
Zaterdag:09.00 uur tot 16.00 uur

Recyclebaar materiaal uit de grijze container

De gemeente en ROVA blijven samen met u voortdurend inzetten op betere afvalscheiding. Het doel is om alle materialen die herbruikbaar of recyclebaar zijn uit de grijze container te krijgen. Op deze wijze wordt alleen het échte afval verbrand. Al het andere is een nuttige grondstof voor nieuwe producten.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het ROVA Klantcontactcentrum, telefoonnummer (0543) 54 54 54 of via www.rova.nl/contact.

Burgemeester opent nieuwe sterilisatieafdeling van SKB

Burgemeester Joris Bengevoord heeft vorige week maandag de gloednieuwe Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) officieel geopend.

“Tijdens het wekelijkse koffieuurtje met de wethouders vertelde ik vanmorgen dat ik hier op de sterilisatieafdeling iets mag doorknippen”, grapte de burgemeester tijdens zijn korte toespraak. Daarna moest hij flink aan het werk om het stevige lint van sterilisatiemateriaal door te knippen, waarmee de nieuwe CSA officieel werd geopend. Daarna volgde een korte rondleiding over de nieuwe afdeling die begin april in gebruik wordt genomen. Op de CSA worden alle instrumenten en camera's die bij operaties worden gebruikt gereinigd en gesteriliseerd. Het SKB beschikt nu over een van de modernste CSA's van Nederland.

Politiek forum 11 april 2019

naar boven

Op 11 april is er een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk. Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid.

Het politiek forum begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Er kunnen twee onderwerpen gelijktijdig zijn geagendeerd, in verschillende vergaderruimten. De op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl onder het tabblad ‘Bestuur & Organisatie’, vervolgens klikt u op het blauwe vakje ‘Gemeenteraad’, daarna op het icoon ‘Agenda’s en stukken’.

Wilt u meediscussiëren of uw mening geven over een onderwerp dat in het politiek forum aan de orde komt? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

Tijdens het politiek forum van 11 april komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Activiteiten stichting Waardevol Cultuurlandschap (informatieve sessie)

19.30 tot 20.30 uur in het bedrijfsrestaurant

De stichting Waardevol Cultuurlandschap (WCL) bestaat in 2019 25 jaar. De stichting levert een bijdrage aan het behoud, ontwikkeling en herstel van het buitengebied van Winterswijk. Daarbij gaat het om de thema’s leefbaarheid, land- en tuinbouw, natuur- en landschapsbeheer, cultuurhistorie, recreatie en toerisme. WCL is een adviesorgaan en klankbord van het college van burgemeester en wethouders. De wethouder buitengebied is voorzitter van de stichting.

Tijdens dit politiek forum wordt een toelichting gegeven op de activiteiten van de stichting WCL.

Opgave armoedevrij Winterswijk 2040 (informatieve sessie)

19.30 tot 20.00 uur in vergaderruimte 0.28

In dit politiek forum wordt de voortgang van de gesprekken met Winterswijkers over armoede en een armoedevrij Winterswijk in 2040 besproken. Daarnaast worden eventuele dilemma’s voorgelegd en besproken.

Ontwikkelingen brandweer (informatieve sessie)

20.45 tot 21.45 uur in het bedrijfsrestaurant

In dit politiek forum wordt een toelichting gegeven op ontwikkelingen bij de veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland. Hierbij wordt ingegaan op het in kaart brengen en beheersen van risico’s. Daarbij wordt besproken wat inwoners, gemeenten, partners en de veiligheidsregio aan maatregelen kunnen nemen. Dook wordt ingegaan op de situatie ten aanzien van de opkomsttijden van de brandweer in Winterswijk.

Studenten Graafschap College organiseren Koningsspelen 2019 Winterswijk

naar boven

Ruim veertig tweedejaars studenten van studierichting Sport en Bewegen van het Graafschap College organiseren in Winterswijk op vrijdag 12 april de Koningsspelen 2019. De activiteiten die aangeboden worden zijn bedoeld voor kinderen vanaf de voorschoolse opvang tot en met de basisschool.

Ook is er een programma voor mensen met een beperking. De Koningsspelen vinden plaats op drie locaties in Winterswijk: op sportpark Jaspers, bij FC Trias en bij de korbalvelden van WIKO. In totaal nemen zo’n 1.000 kinderen deel. Binnenkort wordt het programma van de Koningsspelen onder meer via het gemeentenieuws bekend gemaakt.

Hybride leren

In periode één en twee van het schooljaar draaien studenten van het Graafschap College mee bij verschillende Winterswijkse (sport)organisaties en doelgroepen. Bij elke organisatie verzorgen de studenten minimaal één kleinschalig evenement, passend bij de doelgroep. In periode drie organiseren studenten een groot evenement, namelijk de Koningsspelen. In drie fases wordt toegewerkt naar het evenement. De studenten bereiden activiteiten voor en dragen zorg voor de coördinatie en begeleiding tijdens het evenement. Samenwerken, goede afstemming en co-creatie tussen school en de beroepspraktijk is essentieel bij hybride leren. Door deze samenwerking tussen school en werkveld wordt het mogelijk gemaakt dat meer- en grootschaligere evenementen kunnen worden georganiseerd. Ook kunnen er meerdere doelgroepen bereikt worden, wordt er kennis en ervaring gedeeld, wordt een gezamenlijk netwerk opgebouwd en vergroot en werkt men samen aan innovatie.

Koningsspelen

Op vrijdag 12 april wordt er een breed programma met heel uiteenlopende activiteiten aangeboden voor kinderen op de basisschool en de voorschoolse opvang. In Winterswijk zijn veel verenigingen en organisaties die meedoen aan dit evenement. Door de krachten te bundelen kan er veel bereikt worden op het gebied van sport, vitaliteit en gezondheid.

Kom in beweging en wandel mee

Soms heeft u net even een duwtje nodig om weer in beweging te komen. Door omstandigheden zit u niet lekker in uw vel, maar u heeft niet de energie om dat in uw eentje te doorbreken. En u wilt wel graag andere mensen ontmoeten. Wandelen met anderen is hiervoor een prima gelegenheid.
 
Op maandag wandelt Wandelgroep Move ongeveer 1,5 uur in het buitengebied van Winterswijk. Wandelen is gezond, zorgt voor de nodige beweging en het geeft energie.
De wandelingen worden begeleid door een vrijwilliger van Sociaal Team de Post. Tijdens het wandelen is er ruimte om met medewandelaars te praten. Naast de nodige beweging in de buitenlucht ontmoet u andere wandelaars en geniet u van de natuur. Deelname aan de wandelingen is gratis.

Datum en tijd

Elke maandagmiddag van 13.30 uur tot circa 15.00 uur.

Verzamel- en vertrekpunt

Ankomm’n, Mentinkweg 5 in Winterswijk. Vertrek voor de wandeling is om 13.30 uur.

Nazit

Na de wandeling is er gelegenheid voor het nuttigen van een kop koffie of thee. Hiervoor wordt een bijdrage van € 1,50 gevraagd.

Meer informatie en aanmelden

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Ria Bussink van Sociaal Team de Post, telefoon 06 23 79 25 29 of e-mail rbussink@winterswijk.nl.Wanneer u voor de eerste keer wenst mee te wandelen dan graag vooraf aanmelden.

Stemmen voor het Europees Parlement in Nederland

U woont in Nederland en heeft de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie. In dat geval kunt u kiezen in welk van deze twee landen u wilt stemmen voor het Europees Parlement.
Tot 9 april 2019 heeft u de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de gemeente. Stuur een mail naar verkiezingen@winterswijk.nl en u krijgt het formulier toegestuurd. Ook kunt u telefonisch contact opnemen, (0543) 543 543 of het formulier ophalen bij het gemeentekantoor.
Wilt u in uw land van herkomst stemmen, dan hoeft u voor de Nederlandse autoriteiten niets te doen. Wél moet u zich tijdig melden bij de autoriteiten van uw land van herkomst.

EUREGIO spreekuur

Een baan in Duitsland: waar moet u rekening mee houden? Het GrensInfoPunt van de EUREGIO houdt u op de hoogte van regelingen omtrent grensoverschrijdende belastingen, zorgverzekeringen en pensioenen.
Op dinsdag 9 april is er een spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur in het Rathaus Oeding, Winterwijker Straße 1 in Oeding.  Afspraak maken is nieet nodig. Het is ook mogelijk om een individuele afspraak te maken. Neem hiervoor contact op met het GrensInfoPunt via (053) 460 51 51 of grensinfopunt@euregio.eu. Op de website www.grensinfopunt.eu is veel algemene informatie en de antwoorden op veelgestelde vragen te vinden.

Vergaderingen

naar boven

Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet op 11 april 2019

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag  11 april 2019 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) te Groenlo. De vergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen: beleidsregels verzuimbegeleiding re-integratievoorzieningen(advies), professionaliseringsprogramma, voortgang invulling vacatures.  De agenda  voor deze vergadering kan worden ingezien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Voor de vergadering van 11 april 2019 zijn geen  stukken aanwezig ter inzage.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

naar boven

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Tevens is er een wegsleepregeling van kracht.

Leeghwaterweg

In verband met een verbouwing wordt tot en met 31 juli tijdelijk het parkeerverbod op de Leeghwaterweg ter hoogte van de ROVA opgeheven.

Vreehorstweg

Naar aanleiding van een recente bijna-aanrijding wordt de spoorwegovergang op de Vreehorstweg binnenkort tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Weggebruikers kunnen omrijden via de Hellekampsweg en Heenkamppieperweg.

Brinkeweg en Heenkamppieperweg

In verband met het concert van Boi Foi Toch op het terrein van boerderij de Stegge, op de hoek van de Brinkeweg en de Heenkamppieperweg, geldt op zaterdag 6 april 2019 een parkeerverbod langs de Brinkeweg, tussen de Eeltinkweg en Vreehorstweg, en de Heenkamppieperweg, tussen de Brinkeweg en de Kotmansweg. Bezoekers worden verzocht van het aangegeven parkeerterrein gebruik te maken.

Parkeerverbod Wooldseweg en Klandermansweg

In verband met de Land- en Kunstmarkt bij Watermolen Berenschot is op zondag 7 april 10.00 uur tot 17.00 uur een parkeerverbod ingesteld op de Wooldseweg en de Klandermansweg. Bezoekers worden verzocht van het aangegeven parkeerterrein gebruik te maken.

Meekertweg

In verband met de jaarlijkse menmarathon is de Meekertweg op zaterdag 13 en zondag 14 april gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer. Er wordt geen omleiding aangegeven. Tevens is er een tweezijdig parkeerverbod ingesteld op de Meekertweg.

Morsestraat

In verband met een rommelmarkt van Muziekvereniging De Eendracht wordt op zaterdag 13 april 2019 de Morsestraat tussen de Laan van Hilbelink en de Huininkmaatstraat tijdelijk afgesloten tussen 9.00 en 14.00 uur.

Weeninkpad

In verband met rioolwerkzaamheden is het Weeninkpad van maandag 15 april tot en  met 31 mei afgesloten is voor al het verkeer.

Agenda activiteiten

naar boven

Datum, activiteit

4 april, EUREGIO spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur in Kulturhus Dinxperlo.
4 april, Openbare vergadering algemene raadscommissie vanaf 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1.
9 april, EUREGIO spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur in Rathaus Oeding.
11 april, Politiek forum van 19.30 tot 21.45 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.
11 april, Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet om 19.30 uur in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 in Groenlo.
15 april, Inloopbijeenkomst inrichtingsplan EucalyptaPark van 18.30 tot 21.00 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.
16 april, Groepsinterview om 9.45 uur of 10.45 uur in kantine van zwembad Jaspers, Jaspersweg 3.

Officiële bekendmakingen

naar boven

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning kappen

 •  Bekendelle, werkzaamheden ten behoeve van natuurdoelen, ingediend op 28-02-2019
 •  Wooldse Veen, natuurherstel, zaak 174573, ingediend op 6-3-2019

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning bouwen

 •  Vosseveldseweg 17a

Verleende omgevingsvergunning kappen

 • Ruitenburgerschans Wooldseweg (noodkap)

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 • Dahliastraat 49
 •  Gasthuisstraat 13a
 • Hijinkhoekweg 4
 •  Lorentzstraat 8
 • Sint-Elisabethgaarde 58
 • Wilhelminastraat 9
 • Wooldseweg 4-1

Wet Milieubeheer activiteitenbesluit

Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer Hoeveweg 9-11 zaaknr. 171071

Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie Hoeveweg 9-11 te Winterswijk voor het veranderen van een bedrijf.

Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer Meenkmolenweg 13 zaaknr. 168653

Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie Meenkmolenweg 13 te Winterswijk voor het veranderen van een bedrijf.

Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer Ambachtsstraat 2a zaaknr. 175821

Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie Ambachtsstraat 2a  te Winterswijk voor het starten van een bedrijf.

De meldingen en de bijbehorende bijlagen liggen vanaf 3 april 2019 gedurende twee weken op verzoek ter inzage bij de receptie, Stationsstraat 25. Bij binnenkomst graag even melden bij de receptie. Hier zullen zij u verder informeren. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief. Het is niet mogelijk bezwaren tegen deze melding in te dienen.

Ruimtelijke ordening

 • Ontwerpbestemmingsplan Fietspad Bataafseweg

Verkeer

Opheffing gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

 •  Weurden 36a (parkeerplaats Inslagstraat)

Aanvraag toewijzing gehandicaptenparkeerplaats

 •  2e Gasthuisstraat 15

Toewijzing gehandicaptenparkeerplaats

 •   Kastanjelaan 32

Algemene Plaatselijke Verordening

Vergunningsaanvraag evenement Obstakelrun op 14 mei 2019 in en rond het Strandbad aan de Badweg te Winterswijk

Vergunningsaanvraag evenement Midwinterhoorn Bloazen op zondag 1 december 2019 op  de Markt te Winterswijk

Vergunningsaanvraag evenement Festival de Ambachten Brinkeweg  12 te Winterswijk Brinkheurne

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

naar boven

Op 19 maart 2019 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Beslissing op bezwaarschrift(en) tegen de verleende vergunning  voor Kloetenseweg 49 (cafetaria het Pelkhuisje)
 2.  Vaststellen bestemmingsplan ‘Rotonde Bataafseweg-Steengroeveweg”

Op 19 maart 2019 heeft de burgemeester besloten over het volgende onderwerp:

 1. Bezwaarschrift vergunningstermijn exploitatievergunning speelautomatenhal

Op 26 maart 2019 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Overeenkomst GGZ crisiszorg voor jeugd
 2. Algemeen Bestuur Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers d.d. 27 maart 2019
 3. Algemeen Bestuur Sociale Dienst Oost Achterhoek d.d. 28 maart 2019
 4. Provinciale planningslijst woningbouw 2019
 5. Algemeen Bestuur VNOG d.d. 28 maart 2019
 6. Regionaal Sportakkoord

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar onze website https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college