Gemeentenieuws 22 januari 2019

Met onder andere burgemeester Bengevoord Beste Bestuurder kleine gemeente 2018, digitale inventarisatie monumenten voor Erfgoedmonitor, aanmelden kinderen voor de basisschool, vrijwilliger vertelt.

Hieronder vindt u diverse links naar de betreffende onderdelen van het gemeentenieuws.

Burgemeester Bengevoord Beste Bestuurder kleine gemeente 2018

naar boven   
                      
Burgemeester Joris Bengevoord is uitgeroepen tot Beste Bestuurder kleine gemeente 2018. Afgelopen donderdag ontving hij de prestigieuze prijs uit handen van Maarten Schurink (secretaris generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)  tijdens het Binnenlands Bestuur event KOMPAS 2019 in Theater Het Speelhuis in Helmond.

Kleine Gemeente

Burgemeester Bengevoord mag zich een jaar lang de beste bestuurder van een kleine gemeente (minder dan 30.000 inwoners) noemen. Andere genomineerden waren burgemeester Gerdo van Grootheest van de gemeente Culemborg en wethouder Roy de Witte van de gemeente Tubbergen. Na een korte campagne waar iedereen op de kandidaten kon stemmen, zijn de meeste stemmen naar burgemeester Bengevoord gegaan. Burgemeester Bengevoord: ”Ik ben vereerd met deze waardering. Het voelt speciaal om door collega’s genomineerd te worden. Ik zie het als een compliment aan mijn collega’s in Winterswijk! Samen met onze inwoners maken wij Winterswijk elke dag een beetje beter.”

Trekkersrol

Bengevoord wordt geroemd vanwege de stevige trekkersrol die hij in de regio vervult, het gemak waarmee hij contacten legt met relevante spelers in het veld en de wijze waarop hij vernieuwingen doorvoert. Gedreven en communicatief zijn de kwaliteiten die eruit springen.

De jaarlijkse verkiezing van de Beste Bestuurder is een initiatief van Binnenlands Bestuur, het vakblad voor bestuurlijk Nederland.

College bekijkt jubilerend carillon in Jacobstoren

naar boven 

Het carillon in de Jacobstoren bestaat vijfentwintig jaar. Om die reden bracht het college afgelopen dinsdag een werkbezoek aan de Jacobskerk.

Vijfentwintig jaar geleden klonk het carillon voor het eerst in Winterswijk. Speciaal voor dit jubileum heeft beiaardier Wim Ruessink een Winterswijks Beiaardsboek samengesteld. In de afgelopen jaren heeft hij veel muziek gearrangeerd voor het carillon. Een deel van deze arrangementen is gebundeld in het beiaardboek. Burgemeester Joris Bengevoord kreeg een exemplaar van het beiaardsboek overhandigd.
Daarna beklommen de burgemeester en de wethouders de toren om het carillon met eigen ogen te zien. De beiaardier en de burgemeester speelden samen het nummer Scarborough Fair van Simon & Garfunkel op het carillon. Komende maanden wordt het jubileum op gepaste wijze gevierd met bijzondere activiteiten rond het carillon.

Buitengebied in trek als vestigingsplaats voor ondernemers

naar boven 

Vereniging OBW (Ondernemers Buitengebied Winterswijk) heeft wethouder Wim Elferdink afgelopen vrijdag het onderzoeksrapport ‘Dynamische aantrekkingskracht van het buitengebied’ aangeboden.

Het rapport is het resultaat van een onderzoek onder ondernemers die wonen en werken in het buitengebied van Winterswijk. Uit het onderzoek blijkt dat het buitengebied voor ondernemende mensen een gewilde vestigingsplaats is vanwege de mogelijkheid om wonen en werken te combineren, de ruimte en het zeer gewaardeerde landschap.
De circa 800 agrarische en niet-agrarische ondernemingen zijn met bijna 2.500 arbeidsplaatsen een economische factor van belang. Ruim 90 procent van de ondernemers staat in principe positief tegenover de toename van nieuwe, niet-agrarische activiteiten in vrijkomende agrarische gebouwen (VAB’s) en ruimere splitsingsmogelijkheden voor boerderijen.
Vereniging OBW stelt dat dit onderzoek informatie en argumenten oplevert om beleid te maken dat de kansen en vitaliteit van het buitengebied, en daarmee van heel Winterswijk, vergroot. "Het is belangrijk dat ons buitengebied leefbaar en economisch vitaal blijft. Zeker met stoppende agrariërs in het vooruitzicht. Ik ben dan ook heel blij met dit rapport. De resultaten nemen we mee bij het opstellen van de omgevingsvisie voor het buitengebied”, zei wethouder Wim Elferdink.

Het onderzoeksrapport ‘Dynamische aantrekkingskracht van het buitengebied’ is te downloaden via https://vereniging-obw.nl.

Digitale inventarisatie monumenten voor Erfgoedmonitor

naar boven 

Binnenkort gaat het bedrijf Fenicks uit Haarlem, dat gespecialiseerd is in digitaal inventariseren, in opdracht van de provincie Gelderland aan de slag in Winterswijk. In de maanden januari en februari brengen zij rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden digitaal in kaart. Deze digitale inventarisatie wordt opgenomen in een zogeheten ‘erfgoedmonitor’.

Inventarisatie

Het bedrijf Fenicks verzamelt relevante informatie over het erfgoed in onze gemeente, zoals de monumentenstatus, oorspronkelijke functie en huidige functie. Zij gaan foto’s maken met een camerawagen. Dit gebeurt vanaf de openbare weg. Alle foto’s worden gecontroleerd op privacy gevoelige informatie. Met de verzamelde informatie en de foto’s legt het bedrijf de globale staat van onderhoud vast.

Erfgoedmonitor

De verzamelde informatie wordt opgenomen in een erfgoedmonitor. De gemeente Winterswijk en de provincie Gelderland gebruiken deze informatie met het doel de dienstverlening te verbeteren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om dienstverlening rond onderhoud, verduurzaming en restauratie van monumenten. Op deze manier kunnen toekomstige generaties blijven  genieten van het bijzondere erfgoed in onze gemeente.

Monumenten

In onze gemeente staan veel monumenten die het verdienen bewaard te blijven. Deze monumenten dragen bij aan de identiteit van onze gemeente. Het maakt dat we ons er thuis voelen. Het gebouwde erfgoed staat in sommige gevallen onder druk. De gemeente Winterswijk werkt er samen met de provincie Gelderland aan om dit gebouwde erfgoed zoveel mogelijk te bewaren dan wel te (her)ontwikkelen.

Informatie

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Joyce Ras, medewerker Cultureel Erfgoed en Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoon (0543) 543 543 of e-mail: jras@winterswijk.nl

Burgemeester Bengevoord leest voor

naar boven 

Op de openingsdag van de Nationale Voorleesdagen op woensdag 23 januari om 8.30 uur leest burgemeester Joris Bengevoord voor. Kinderen uit groep 1 en 2 van obs ’t Waliën luisteren samen met andere kinderen naar het verhaal ‘Een huis voor Harry’ in de winkel van boekhandel Kramer.

Het rijk geïllustreerde prentenboek van Leo Timmers gaat over kat Harry. Op een dag verdwaalt de kat en heeft hij hulp van vrienden nodig om de weg naar huis terug te vinden. Een verhaal over buitenspelen, verdwalen, bang zijn en vrienden maken. Burgemeester vertelt:  “Het boek kreeg ik van Veronie Snijder. Het is een mooi verhaal met vrolijke illustraties en vol humor. Wat mij betreft heeft het boek terecht de titel ‘Prentenboek van het jaar 2019’ gekregen. Verheug me echt op het voorlezen en de reacties van de kinderen.”

Ontbijt

Tijdens het voorleesontbijt lezen talloze bekende en onbekende Nederlanders voor aan peuters en kleuters om zo het voorlezen te stimuleren. “Graag maak ik tijd vrij om voor te lezen aan de jonge inwoners van onze gemeente om zo het belang van voorlezen en lezen te onderstrepen. Weet zeker dat we er met elkaar van gaan genieten”, laat de burgemeester weten.

Info en aanmelden

Vooraf aanmelden om aanwezig te zijn bij het voorlezen op woensdag 23 januari is gewenst. Dit kan in de winkel van boekhandel Kramer of per e-mail info@boekhandelkramer.nl of (0543) 512 173.De Nationale Voorleesdagen zijn tot en met 2 februari 2019.

Uw kind aanmelden voor de basisschool

naar boven 

Vanaf het moment dat uw kind drie jaar wordt, kan hij/zij aangemeld worden voor een plek op een basisschool. Dit met de bedoeling om daar vanaf het moment dat hij/zij vier jaar wordt, te beginnen.  Ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van drie jaar ontvangen dit jaar voor het eerst geen oproep meer via de gemeente om hun kind(eren) aan te melden voor het basisonderwijs in Winterswijk. Ouders/verzorgers kunnen voortaan zelf contact leggen met de basisschool van hun voorkeur en de aanmelding van hun kind(eren) rechtstreeks met de school regelen.

Open Dag basisscholen op 5 februari 2019

Onderstaand ziet u een overzicht van het aanbod van de Winterswijkse basisscholen, met hun contactgegevens. Allemaal houden zij op dinsdag 5 februari aanstaande een Open Dag. Meer informatie over deze Open Dag vindt u binnenkort via een gezamenlijke advertentie van de basisscholen in de Winterswijkse weekbladen en op de website van de betreffende scholen.

Basisscholen in Winterswijk

Openbaar onderwijs

Bijzonder onderwijs

rooms-katholiek onderwijs:

 •  De Vlier (Daltonschool), Vlierstraat 7, 7101 TR Winterswijk, (0543) 515 585 www.devlier.skbg.nl
 •  St. Jozefschool, Schoolstraat 1, 7101 GB Winterswijk, (0543) 532 747, www.jozefww.skbg.nl

protestants-christelijk onderwijs:

Bijzonder neutraal onderwijs

 •  ’t Kempken, Beuksveld 6, 7104 BD Winterswijk-Meddo, (0543) 569 406, www.tkempken.nl
 • Vrije school De Esch, Rusthuisstraat 28, 7101 JH Winterswijk, (0543) 532 704, www.deesch.nl

Speciaal onderwijs

 •  De Korenburg, Morsestraat 21a, 7101 JA Winterswijk, (0543) 512 214, www.dekorenburg.nl

Wet Basisregistratie Personen

naar boven 

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen dienen binnen vier weken na publicatiedatum van dit bericht contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voorletters en geslachtnaam, geboortedatum

M. Heidari, 16-11-1994
Rafee Sirajuddin, 16-04-1992
A. Umar, 01-07-1992

Uitnodiging inloopavond bestemmingsplan DAV-terrein

naar boven 

Op maandag 28 januari is er een openbare inloopavond over het bestemmingsplan DAV-terrein. Van 17.00 tot 19.00 uur bent u welkom in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk.

Voorafgaand aan de ter inzagelegging van een ontwerpbestemmingsplan wil het college belanghebbenden en geïnteresseerden informeren over de stand van zaken. Tijdens de inloopavond is er gelegenheid om vragen te stellen en/of opmerkingen te maken over het DAV-terrein.

Op dit moment treft de gemeente voorbereidingen voor een nieuw bestemmingsplan voor het bedrijventerrein DAV. Het plangebied is gelegen in het  zuidwestelijke deel van de gemeente Winterswijk. Ten noorden van het plangebied zijn de bedrijventerreinen Vééneslat Noord en Zuid gesitueerd. Aan de noordzijde wordt de grens van het plangebied bepaald door de spoorlijn Arnhem-Winterswijk. Aan de oost- en zuidzijde wordt de binnenoever van de Bovenslinge aangemerkt als grens.  Het gebied heeft reeds geruime tijd een bedrijfsmatige bestemming. Doel van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan is om bedrijven toe te staan waarbij er een natuurlijke overloop tussen industrieterrein en buitengebied ontstaat.

De meeste betrokkenen hebben een uitnodigingsbrief ontvangen voor de inloopavond. Dit zijn de bedrijven en de bewoners die op of net buiten het bedrijventerrein wonen. Wij realiseren ons dat wellicht meer betrokkenen geïnteresseerd zullen zijn, zoals bijvoorbeeld eigenaren die elders wonen of (achter)buren.

Wij vernemen graag vooraf uw opgave. U kunt zich aanmelden door een mail te zenden naar: mbree@winterswijk.nl.

Armoedevrij Winterswijk; doet u mee?

naar boven 

Woensdag 30 januari is de eerste  buurtbijeenkomst in de Zonnebrinkkerk aan de Zonnebrink 61. Deze avond gaan we in gesprek met Winterswijkers; van jong tot oud. Inloop vanaf 19.00 uur.

We horen graag hoe iedereen denkt over armoede. Wat is het eigenlijk? En hoe ziet een armoedevrij Winterswijk er in 2040 uit? En… kun je armoede eigenlijk doorbreken? Zo ja, wat zouden we dan moeten doen? We horen graag uw mening, tips en adviezen. De komende tijd kunt u ons op veel plekken ontmoeten. Bijvoorbeeld bij u in de buurt, bij organisaties en verenigingen. U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn: we spreken u graag!

Bent u erbij?

We zien en spreken u graag op één van de buurtbijeenkomsten of één van de bijeenkomsten bij uw vereniging of organisatie. Mocht u niet kunnen, maar wel uw gedachten willen delen? Neem contact met ons op.

Blijf op de hoogte!

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom een armoedevrij Winterswijk? Schrijf u in voor de nieuwsbrief. Vanaf half januari kunt u alle ontwikkelingen lezen op de website van de gemeente Winterswijk www.winterswijk.nl. U vindt ons op social media, @iedereen doet mee.

Aanmelden en contact

U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief of buurtbijeenkomst via iedereendoetmee@winterswijk.nl of (0543) 543 543, Colette Wever. Deze gegevens kunt u ook gebruiken als u mee wilt doen om armoede te bestrijden of met ons in contact wilt komen.

Vrijwilligers vertellen

naar boven 

Maandelijks kunt u in ons gemeentenieuws een bijdrage over vrijwilligerswerk lezen. Bij toerbeurt delen Winterswijkers die zich geheel belangeloos inzetten voor de samenleving, in een column hun ervaringen uit de praktijk. Ze vertellen u graag wat ze doen en wat hun motivatie daarbij is. Deze maand is het woord aan de vrijwilliger van het jaar 2018, Gunter Buhck.

Ik ben kunstschilder, maar dat is door de jaren heen meer hobby gebleven. Ik heb altijd bij Oortgiesen gewerkt. Ik ben nu al lang gepensioneerd en ben nog dagelijks druk met verschillende soorten van vrijwilligerswerk. Ik zet mij onder andere in bij de Steengroeve, het bloemencorso, ik ben mantelzorger en geef tijdelijk opvang aan kinderen vanuit Lindenhout. Over twee dingen vertel ik graag iets meer.

Op 11-jarige leeftijd ben ik bij de padvinderij in Winterswijk gekomen, de latere Scouting. Ik ben er altijd gebleven. Eerst als padvinder en vanaf mijn 18e jaar als leider van een groep scouts. Het liefst werkte ik met pubers, dit om ze te leren pionieren, met kaart en kompas te werken, het maken van kampvuren en andere tochttechnieken. Zo kun je ze structuur bieden, leren om samen te werken en daarmee leer je ze ook sociale vaardigheden. Nu ben ik bestuurslid. Ik houd er van om de mouwen op te rollen. Het geeft veel voldoening. Je werkt samen met fijne mensen. Vanuit dit vrijwilligerswerk is vroeger al een vriendengroep ontstaan. We zien elkaar nog steeds en we gaan eens per jaar samen kamperen.

Daarnaast ben ik vrijwilliger bij galerie Koempoelan, Ik bied kunstenaars hulp bij het inrichten van exposities en beheer de ruimte. Het is fijn om op deze manier met kunst bezig te zijn. Het is vrijwilligerswerk, zo blijft het betaalbaar voor de kunstenaar om te kunnen exposeren. Vrijwilligerswerk is de beste vitamine voor je hart. Daar kunnen we nog meer van gebruiken. De goede dingen neem je mee.

Meer informatie
Wilt u zich inzetten als vrijwilliger of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op met het Vrijwilligerspunt aan de Torenstraat in Winterswijk. Het Vrijwilligerspunt coördineert onder meer vraag en aanbod en staat u graag te woord. Contactgegevens: e-mailadres info@vpwinterswijk.nl of telefoonnummer (0543) 200 026.

SDOA lanceert nieuwe app ‘SDOA Werkt’

naar boven 

De Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) heeft maandag 14 januari de app ‘SDOA werkt’. De app is gratis en bedoeld voor alle werkzoekenden en cliënten van de Sociale Dienst. In de ‘SDOA Werkt’- app zijn onder andere de actuele vacatures in de regio Achterhoek te vinden waarop werkzoekenden makkelijk en snel kunnen reageren. Ook worden interessante evenementen als banenmarkten en speeddates aangekondigd. En is er onder andere nuttige informatie over werk en inkomen, de SDOA en het Werkgeversservicepunt Achterhoek (WSPA) te vinden. De app SDOA werkt is makkelijk te downloaden via de Google Play Store en de Apple App store.
“Ik ben blij dat we met deze app het solliciteren voor werkzoekenden makkelijk en sneller kunnen maken. Met name onze cliënten willen we hiermee sneller aan werk helpen. En cliënten die daarbij hulp nodig hebben, kunnen uiteraard bij ons terecht", vertelt directeur Theo Beijer.
Cliënten SDOA
Speciaal voor cliënten van de SDOA zijn persoonlijke zaken rond uitkering, sollicitaties en werk in de app opgenomen. Zo kunnen ze ook makkelijk en snel zien wanneer de inkomstenformulieren ingeleverd moeten worden en de uitkeringen worden betaald.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Tevens is er een wegsleepregeling van kracht.

Haverkampstegge - Steverdinkweg

In verband met het vervangen van de waterleiding is het kruispunt Haverkampstegge - Sieverdinkweg tot en met 8 maart afgesloten voor al het verkeer. Er wordt geen omleiding ingesteld.

Agenda activiteiten  

Datum, activiteit

23 januari, Dialoogbijeenkomst Omgevingsvisie Buitengebied van 20.00 tot 22.00 uur.
23 januari, Alzheimer Café Lichtenvoorde van 20.00 tot 22.00 uur in het Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde. Zaal is open vanaf 19.30 uur.
28 januar,  Bewonersavond speeltuinvereniging de Hakkelerkamp om 20.00 uur, Beuzenes 48.
28 januari, Inloopavond bestemmingsplan DAV-terrein van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.
28 januari, Openbare vergadering Senioren raad van 9.30 tot circa 12.30 uur in Boogie Woogie, Roelvinkstraat 2.
30 januari, Bijeenkomst Armoedevrij Winterswijk in de Zonnebrinkkerk aan de Zonnebrinkkerk 61. Inloop vanaf 19.00 uur.
31 januari, Openbare raadsvergadering om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein.

Vergaderingen

naar boven 

Openbare vergadering Seniorenraad op 28 januari 2019

Op maandag 28 januari aanstaande vergadert de Seniorenraad van 09.30 tot circa 12.30 uur in Boogie Woogie, Roelvinkstraat 2 in Winterswijk.

Om 10.00 uur volgt er een bespreking met mevrouw Suzan de Jong (beleidsambtenaar sportzaken gemeente Winterswijk) om met de leden van de Seniorenraad van gedachten te wisselen over en input op te halen voor een nieuw op te stellen sportnota voor onze gemeente.

Om 11.00 uur volgt een bespreking met de wethouder Ilse Saris en beleidsambtenaar de heer Rudi Porskamp over de volgende onderwerpen: het bezoeken van 75-jarigen, openbaar toilet, het contact met de huisartsen (HZOA ) en het onderwerp wegwijzer dementie.

Aansluitend om 12.00 uur is er nog een bespreking met Noortje Schuddebeurs, Opgaveregisseur Armoedevrij Winterswijk 2040 over de plannen van aanpak van de armoede in onze gemeente.

Belangstellenden zijn op deze bijeenkomst van harte welkom. Bezoekers krijgen de gelegenheid om het woord te voeren. Maar u kunt ook een onderwerp inbrengen dat alle senioren in Winterswijk aangaat. Meer informatie is te vinden op www.seniorenraadwinterswijk.nl

Openbare raadsvergadering op 31 januari 2019

Op donderdag 31 januari 2019 vergadert de gemeenteraad van Winterswijk. De vergadering begint om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein.
De raadsvergadering kunt u ook live via internet volgen door middel van een link op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt  u op ‘Uitzending bekijken’’. De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u vanaf woensdag 23 januari aanstaande op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Agenda’s en stukken’.

Meer informatie

Voor meer informatie over de raadsvergadering kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 122.
De raadsvergadering is ook achteraf op video te bekijken. Op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klikt u hiervoor op ‘Uitzending bekijken’.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

naar boven

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning kappen

 • Kattenbergweg 4

Verleende omgevingsvergunning kappen

 • Algemene begraafplaats Winterswijk
 • groenstrook naast Bargerbosch 58
 • groenstrook achter Groenloseweg 89 VI
 • hoek Meddoseweg/ Hilgeloweg
 • groenstrook achter Morgenzonweg 9
 • groenstrook voor Pashegge 26
 • groenstrook naast Pashegge 111
 • Hilgeloweg bij inrit camping

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 • Grote Heldersweg 1-09
 • Misterstraat 1 en Wooldstraat 4
 • de Stip 8

Verkeer

naar boven 

Opheffing gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

 • Hakkelerkampstraat 11-3

Algemene Plaatselijke Verordening

Extra warenmarkten 2019

Vergunningsaanvraag extra warenmarkten op 19 april, 1 mei, 30 mei, 20 juni, 3 oktober, 1 november, 15 december en 22 december 2019 op de  Markt

Aanwijzing Koopzondagen 2019

Op grond van artikel 4 van de Winkeltijdenverordening Winterswijk 2014 hebben burgemeester en wethouders bij besluit van 15 januari 2019 voor 2019 de volgende koopzondagen aangewezen:

Gebiedsdeel centrum en overig deel bebouwde kom:

elke laatste zondag van de maand d.w.z. de zondagen:
27 januari, 24 februari, 31 maart, 28 april, 26 mei, 29 juni, 28 juli, 25 augustus, 29 september,  
27 oktober, 24 november en 29 december en daarnaast de zondagen 15 en 22 december 2019.

Gebiedsdeel Kotten:

elke laatste zondag van de maand d.w.z. de zondagen:
27 januari, 24 februari, 31 maart, 28 april, 26 mei, 29 juni, 28 juli, 25 augustus, 29 september,  
27 oktober, 24 november en 29 december, en de zondagen 15 en 22 december 2019.

Gebiedsdeel Meddo:

de zondagen:
24 maart, 7, 14 en 28 april, 5, 19 en 26 mei, 2 juni, 13 oktober, 10 november en 8, 15 en 22 december 2019.

De aangewezen vrijstellingsdata  gelden voor alle winkelbedrijven in het gebiedsdeel waarvoor de vrijstellingsdata zijn aangewezen. Per gebiedsdeel kunnen maximaal 14 koopzondagen per jaar aangewezen worden. Dit betekent dat voor enkele gebiedsdelen (op verzoek) nog meer koopzondagen voor 2019 aangewezen kunnen worden.

Naast de aangewezen koopzondagen mogen winkels op grond van artikel 2 van de Winkeltijdenverordening ook geopend zijn op tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag.

Het besluit tot aanwijzing van de koopzondagen 2019 treedt met ingang van heden in werking.

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

naar boven 

Op 8 januari 2019 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Heroverweging ontwerpuitgangspunten fietspad langs Bataafseweg
 2. Visie bedrijventerrein Dennenoord
 3. Aanwijzing Streekziekenhuis Koningin Beatrix als Special Coverage Location

Op 15 januari 2019 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Aanvraag van Yunio voor aanvullende subsidie 2019 voor uitvoering Rijksvaccinatieprogramma
 2. Aanwijzing koopzondagen 2019
 3. Beantwoording raadsvragen over patiëntenstop VGGNet
 4. Re-integratieverordening Participatiewet 2019
 5. Herverdeling inzet buurtsportcoaches
 6. P&C-cyclus
 7. Uitspraak van Rechtbank Gelderland over het ingestelde beroepschrift tegen het weigeren van een omgevingsvergunning kap voor een liriodendron aan de A.S. Talmastraat 14

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college