Gemeentenieuws 29 januari 2019

Met onder andere Koninklijke onderscheiding voor Johan Meerdink, Kies je sport, uw kind aanmelden voor de basisschool, thema-avond duurzaamheid, politiek forum.

Hieronder vindt u diverse links naar de betreffende onderdelen van het gemeentenieuws.

Koninklijke onderscheiding voor Johan Meerdink

naar boven             
Johan Meerdink (66) uit Winterswijk is zondag 27 januari benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de Koninklijke onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet als cantor-organist bij de Protestantse Gemeente Lichtenvoorde en diverse dirigentschappen.

Locoburgemeester Ilse Saris van de gemeente Winterswijk reikte de onderscheiding aan hem uit na de kerkdienst van de Protestantse Gemeente in de Johanneskerk in Lichtenvoorde.

Verdiensten

De heer Meerdink heeft zich de afgelopen 50 jaar ingezet als cantor-organist. In 1969 is hij gestart bij de Gereformeerde Kerk te Lichtenvoorde. Vanaf 1990 was hij cantor-organist bij de Hervormde Gemeente Lichtenvoorde. Per 1 juli 2007 zijn de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Kerk gefuseerd tot de Protestantse Gemeente Lichtenvoorde en is de heer Meerdink cantor-organist bij gezamenlijke diensten.
Daarnaast is de heer Meerdink als vrijwilliger betrokken bij het koor als pianist en (inval)dirigent. De heer Meerdink heeft zich ook met veel enthousiasme en creativiteit ingezet voor vernieuwing in de kerkmuziek.

Naast zijn enorme inzet voor de Protestantse Gemeente in Lichtenvoorde, was hij 18 jaar dirigent van de Westendorpse fanfare en dirigent bij de orkesten Excelsior in Silvolde.
Bij het Woolds Mansleu Koor, Gemengd Koor Kotten en Vrouwenkoor Zang en Vriendschap is de heer Meerdink actief als pianist en plaatsvervangend dirigent. Daarnaast is hij leider van de Bigband Jazzewind.

De heer Meerdink wordt als musicus alom gewaardeerd voor zijn kundigheid en ervaring, met een enorme betrokkenheid bij zijn activiteiten binnen de kerk en bij de koren.

Kies je sport

naar boven

Project voor kinderen uit de groepen 3 tot en met 6

‘Kies je Sport’ is een sportstimuleringsproject dat dit schooljaar voor het eerst wordt georganiseerd in de gemeente Winterswijk. Door dit project kunnen kinderen uit de groepen 3 tot en met 6 kennismaken met verschillende sporten bij Winterswijkse sportverenigingen. Als een kind al een sport beoefent, mag hij of zij ook meedoen om eens een andere sport te proberen. De sportcursussen vinden plaats in een periode van vijf weken, te weten van maandag 18 maart tot en met 19 april 2019. Dit project wordt mogelijk gemaakt door Actief Winterswijk, Beweeg Wijs en gemeente Winterswijk.

Voor wie?

Voor alle kinderen uit de gemeente Winterswijk die in groep 3, 4, 5 of 6 op de basisschool zitten. Zij ontvangen op school ook het cursusboek ‘Kies je sport’.

Kosten?

Een cursus van drie trainingen kost € 3,00. De kosten van een cursus van vier trainingen bedragen € 4,00. De betaling verloopt via iDeal bij het aanmelden op de website.

Hoe werkt het?

Op de website www.actiefwinterswijk.nl staan de verschillende sportcursussen beschreven waarvoor kinderen zich kunnen aanmelden. De inschrijving start op vrijdag 8 februari en sluit op vrijdag 22 februari 2019. Iedere sportcursus heeft een maximum aantal plaatsen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Guido de Vries (Medewerker Jeugd/coördinator  buurtsportcoaches). U kunt hem bereiken via e-mailadres gemeente@winterswijk.nl of telefoonnummer  (0543) 543 543.

Burgemeester leest voor uit ‘Een huis voor Harry’

naar boven

Tussen de boeken in de feestelijk versierde winkel van boekhandel  Kramer heeft burgemeester Joris Bengevoord woensdag 23 januari voorgelezen. Op de eerste dag van de Nationale Voorleesdagen genoten de kinderen van groep 1 en 2 van obs ’t Waliën van het verhaal ‘Een huis voor Harry’. Natuurlijk waren er heerlijke broodjes en ranja  voor de leerlingen bij dit  voorleesontbijt. Tijdens het voorlezen reageren de kinderen enthousiast op het verhaal en de tekeningen uit het boek van Leo Timmers. Na afloop gingen de leerlingen met een mandarijn en kleurplaat op zak naar school. Het doel van het voorlezen is om het voorlezen te stimuleren. De Nationale Voorleesdagen zijn tot en met 2 februari. Voorleestips zijn te vinden op: https://www.nationalevoorleesdagen.nl

Meepraten over Omgevingsvisie Buitengebied

naar boven

Hoe houden we ons prachtige buitengebied in de toekomst leefbaar en vitaal? Deze vraag stond centraal tijdens de dialoogbijeenkomsten die vorige week maandag- en woensdagavond in het gemeentekantoor werden gehouden.

In totaal namen ruim 110 ondernemers en bewoners van het buitengebied deel aan de dialoogbijeenkomsten. Aan de hand van concrete voorbeelden gingen zij in verschillende groepen met elkaar in gesprek over wat zij belangrijk vinden voor het buitengebied. Wat kunnen we doen om het buitengebied nog mooier en aantrekkelijker te maken? Hoe gaan we om met wonen, werken en recreëren in het buitengebied? Welke ontwikkelingen juichen we toe en welke vinden we minder wenselijk? Over al deze onderwerpen konden de deelnemers hun mening geven. De gesprekken werden in goede banen geleid door vertegenwoordigers van de vereniging OBW (Ondernemers Buitengebied Winterswijk) en de stichting Buurtschappenvisie Winterswijk (BSW).

Veel informatie

De dialoogbijeenkomsten hebben veel bruikbare informatie opgeleverd. De komende tijd gaat de gemeente samen met OBW en BSW aan de slag om de informatie te verwerken tot een concept-Omgevingsvisie Buitengebied. De Omgevingsvisie Buitengebied wordt een belangrijk beleidsdocument. Hierin beschrijven we de gewenste toekomst van ons fraaie buitengebied.
Zover is het nog niet. Eerst wordt nu een concept-Omgevingsvisie opgesteld. Het is de bedoeling dat deze in april klaar is. Daarna is de politiek aan zet en wordt de visie voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. De planning is er op gericht om de Omgevingsvisie Buitengebied in september te laten vaststellen door de gemeenteraad (zie kader ‘Planning Omgevingsvisie Buitengebied’).

Planning Omgevingsvisie Buitengebied

Concept-Omgevingsvisie buitengebied    

 • Concept-Omgevingsvisie voorleggen aan partners: april
 • Bespreking in Politiek Forum:11 april
 • Ontwerp-Omgevingsvisie voorleggen aan college van B en W     
 • Tervisielegging ontwerp-Omgevingsvisie   

Omgevingsvisie Buitengebied    

 • Besluitvorming in college van B en W:  27 augustus
 • Behandeling in algemene raadscommissie:12 september
 • Besluitvorming in gemeenteraad: 26 september

Uw kind aanmelden voor de basisschool

naar boven

Vanaf het moment dat uw kind drie jaar wordt, kan hij/zij aangemeld worden voor een plek op een basisschool. Dit met de bedoeling om daar vanaf het moment dat hij/zij vier jaar wordt, te beginnen.  Ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van drie jaar ontvangen dit jaar voor het eerst geen oproep meer via de gemeente om hun kind(eren) aan te melden voor het basisonderwijs in Winterswijk. Ouders/verzorgers kunnen voortaan zelf contact leggen met de basisschool van hun voorkeur en de aanmelding van hun kind(eren) rechtstreeks met de school regelen.

Open Dag basisscholen op 5 februari 2019

Onderstaand ziet u een overzicht van het aanbod van de Winterswijkse basisscholen, met hun contactgegevens. Allemaal houden zij op dinsdag 5 februari aanstaande een Open Dag. Meer informatie over deze Open Dag vindt u binnenkort via een gezamenlijke advertentie van de basisscholen in de Winterswijkse weekbladen en op de website van de betreffende scholen.

Basisscholen in Winterswijk

Openbaar onderwijs

Bijzonder onderwijs


rooms-katholiek onderwijs:

protestants-christelijk onderwijs:

Bijzonder neutraal onderwijs

 • ’t Kempken, Beuksveld 6, 7104 BD Winterswijk-Meddo, (0543) 569 406, www.tkempken.nl
 • Vrije school De Esch, Rusthuisstraat 28, 7101 JH Winterswijk, (0543) 532 704, www.deesch.nl

Speciaal onderwijs

Thema-avond Duurzaamheid: De blik van jongeren

naar boven

Op maandag 4 februari organiseren vier leerlingen van het Gerrit Komrij College samen met de gemeente Winterswijk een thema-avond over duurzaamheid. De avond wordt van 19.30 tot 21.00 uur gehouden in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Inloop vanaf 19.15 uur.

De gemeente Winterswijk vindt duurzaamheid heel belangrijk. Dit heeft veel positieve gevolgen voor de toekomstige generatie(s). Alleen: wat vinden jongeren nu zelf van duurzaamheid en wat doen ze nu al? Speciaal om deze vragen te beantwoorden organiseren vier actieve jongeren een thema-avond om hun kijk op duurzaamheid te delen met geïnteresseerden. Op deze avond is ook de lancering van het online platform Duurzaamheid.

Meer info is te vinden op onze site www.winterswijk.nl/inwoners bij ‘Nieuws’.  

Politiek forum 7 februari 2019

naar boven

Op 7 februari is er een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk. Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid.

Het politiek forum begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Er kunnen twee onderwerpen gelijktijdig zijn geagendeerd, in verschillende vergaderruimten. De op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl onder het tabblad ‘Bestuur & Organisatie’, vervolgens klikt u op het blauwe vakje ‘Gemeenteraad’, daarna op het icoon ‘Agenda’s en stukken’.

Wilt u meediscussiëren of uw mening geven over een onderwerp dat in het politiek forum aan de orde komt? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

Tijdens het politiek forum van 7 februari 2019 komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Sportnota (richtinggevend) van19.30 tot 20.45 uur in het bedrijfsrestaurant

De visie van de maatschappij op sport en bewegen verandert en daarmee het sport- en beweegbeleid. Sport wordt steeds minder alleen doel op zich, maar steeds meer een middel om diverse maatschappelijke doelen en gemeentelijke opgaven te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van sport en bewegen bij het terugdringen van gezondheidsachterstanden en de inzet binnen de zorg- en welzijnssector. Deze en andere ontwikkelingen zijn aanleiding geweest om de sportnota te gaan herzien. In dit politiek forum worden de kaders voor het nieuwe sportbeleid opgehaald bij de raads- en commissieleden in combinatie met vertegenwoordigers uit het veld. Overige geïnteresseerden en aanwezigen zijn van harte uitgenodigd om hierbij als toehoorder aanwezig te zijn.

Opgave armoedevrij Winterswijk 2040 (informatief) van 21.00 tot 21.30 uur in het bedrijfsrestaurant

In dit politiek forum wordt de voortgang van de gesprekken met Winterswijkers over armoede en een armoedevrij Winterswijk in 2040 besproken. Daarnaast worden eventuele dillemma’s voorgelegd en besproken. De data van de komende inspiratiebijeenkomsten worden gedeeld. Raads- en commissieleden kunnen daar bij aansluiten.

Wet Basisregistratie Personen

naar boven

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen dienen binnen vier weken na publicatiedatum van dit bericht contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voorletters en geslachtsnaam, geboortedatum
D. Carrillo Hernández , 31-01-1988
A.R. Cutiño Carrillo, 23-10-2018
A.C. Cutiño Carrillo, 08-03-2016
Y. Cutiño Sierra, 15-09-1984

Ervaring en kennis gezocht!

Wij zoeken mensen voor een expertgroep; wij willen jouw mening. We willen dat mensen niet meer in armoede hoeven te leven. Dat de oorzaak van armoede écht wordt aangepakt! Hiervoor hebben we ervaring en kennis nodig. Als we armoede Winterswijk uit willen hebben, dan moeten we dat samen doen.

Wil jij met ons meepraten?

 • Ben jij, of ken jij iemand die ervaring heeft met het leven in armoede?
 • Heb jij geleefd op het minimum (bestaans) inkomen?
 • Ben jij iemand die contact heeft (gehad) met deurwaarders?
 • Ben jij iemand die ervaring heeft met schuldhulpverlening?
 • Werk jij maar moet je een beroep doen op bijzondere bijstand voor uitgaven?

Samen willen wij, Winterswijk armoedevrij maken. Daarom zoeken wij mensen met ervaring die met ons:

 • mee willen denken
 • mee willen praten
 • mee willen doen

Het meedenken en meepraten kan anoniem. Dit kan via de computer, dit kan in een groepje: wat jij wil en wat bij jouw past. Misschien wil je meer informatie, of heb je vragen.
Aarzel niet en neem contact op met Carola Wallaart. Zij is per e-mail te bereiken: cwallaart@winterswijk.nl.

Sociaal Team van de Post

naar boven

Laaggeletterdheid?

Laaggeletterdheid is een term voor mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Mensen die laaggeletterd zijn, zijn geen analfabeten. Ze kunnen wel lezen en schrijven, maar niet heel goed. In Nederland is dat bij 1 op de 9 mensen het geval.

Mensen die laaggeletterd zijn hebben bijvoorbeeld moeite met veel ‘gewone’ dingen zoals pinnen en digitaal betalen, formulieren invullen voor zorgtoeslag of belasting. Het lezen van borden en reizen met openbaar vervoer, voorlezen aan (klein)kinderen, werken met de computer of solliciteren is voor deze groep ook lastig. Moeite hebben met lezen en schrijven kan grote gevolgen hebben op allerlei gebied. Wanneer je informatie niet goed begrijpt, kan dat invloed hebben op geldzaken, gezondheid, het vinden en houden van een baan, zelfredzaamheid en sociaal actief zijn. Daarnaast ervaren laaggeletterde mensen schaamte en onbegrip. Afhankelijk zijn van anderen voor dagelijkse dingen vormt een drempel.

Bent of kent u iemand die (mogelijk) moeite heeft met lezen en schrijven?

Laaggeletterdheid is nog wel eens de basis voor de vragen en problemen die bij het Sociaal Team de Post terecht komen. Het Sociaal Team kent de mogelijkheden om mensen te ondersteunen bij deze vragen en om beter te leren lezen en schrijven.

Heeft u vragen of goede ideeën over financiën, zorg, wonen en welzijn. Iedere ochtend tussen 09.00 en 12.00 uur kunt u terecht zonder afspraak bij de Post, Balinkesstraat 4 in Winterswijk. Mailen kan ook depost@winterswijk.nl of bellen via telefoonnummer (0543) 543 960.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

naar boven

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Tevens is er een wegsleepregeling van kracht.

Haverkampstegge - Steverdinkweg

In verband met het vervangen van de waterleiding is het kruispunt Haverkampstegge - Sieverdinkweg tot en met 8 maart afgesloten voor al het verkeer. Er wordt geen omleiding ingesteld.

Vergaderingen

naar boven

Openbare raadsvergadering op 31 januari en 5 februari 2019

Op donderdag 31 januari 2019 vergadert de gemeenteraad van Winterswijk. De vergadering begint om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein.

Gelet op de volle agenda voor deze raadsvergadering is deze vergadering in twee delen geknipt. De agendapunten ‘toekomstvisie bedrijventerrein Dennenoord’ en ‘Integrale aanpak 5 onbeveiligde overwegen’ worden behandeld op dinsdag 5 februari 2019. Deze vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.

De raadsvergadering kunt u ook live via internet volgen door middel van een link op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt  u op ‘Uitzending bekijken’’. Het is nog niet duidelijk of de extra vergadering op 5 februari 2019 ook live te volgen is.

De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u vanaf woensdag 23 januari aanstaande op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Agenda’s en stukken’.

Meer informatie

Voor meer informatie over de raadsvergadering kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 122.
De raadsvergadering is ook achteraf op video te bekijken. Op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klikt u hiervoor op ‘Uitzending bekijken’.

Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet op 14 februari 2019

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 14 februari 2019 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) in Groenlo. De vergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen: Behandeling van verslag evaluatiemiddag Stimulansz, concept activiteitenplan 2019 en concept jaarverslag 2018,  voortgang invulling vacatures.
De agenda  voor deze vergadering kan worden ingezien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.
Voor de vergadering van 14 februari 2019 zijn geen  stukken aanwezig ter inzage.

Agenda activiteiten  

naar boven

Datum, activiteit

30 januari, Bijeenkomst Armoedevrij Winterswijk in de Zonnebrinkkerk aan de Zonnebrinkkerk 61. Inloop vanaf 19.00 uur.
31 januari, Openbare raadsvergadering om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein.
4 februari, Thema-avond Duurzaamheid van 19.30 tot 21.00 uur in gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Inloop vanaf 19.15 uur.
5 februari, Openbare raadsvergadering om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.
7 februari, Politiek forum van 19.30 tot 20.45 uur: Sportnota en van 21.00 tot 21.30 uur: Opgave armoedevrij Winterswijk 2040 in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.
14 februari, Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet om 19.30 uur, Kevelderstraat 1 in Groenlo.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

naar boven

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

naar boven

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verleende omgevingsvergunning kappen

 • Meddose Kolk
 • Landgoed Mentink en Dottinkrade
 • Oostendorperdiek 5
 • langs de Willinkbeek t.h.v. Steengroeveweg 37

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 • Sint-Elisabethgaarde 60
 • Schoolweg 18

Verleende omgevingsvergunning kappen en bouwen

 • Vredenseweg 150

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 • Markt 2

Ruimtelijke ordening

 • Vastgesteld wijzigingsplan Rauwershofweg 5

Algemene Plaatselijke Verordening

Vergunnings- en ontheffingsaanvraag Opa Klarendag bij Speeltuin de Vrees op 6 april 2019.

Vergunningsaanvraag platen- en cd-beurs op 26 mei, 23 juni, 15 september en 27 oktober 2019  op de zuidzijde  van de Markt.

Vergunnings/ontheffingsaanvraag Autocross/Motorcross Meddo op maandag 22 april 2019 (2e Paasdag) op een terrein nabij het perceel Oostendorperdiek 19 te Winterswijk Meddo.

Vergunnings/ontheffingsaanvraag Heartbeat Concert 2019 op zondag 10 maart 2019 in de Jacobskerk op de Markt.

Vergunnings/ontheffingsaanvraag Openluchtspel vrijdagavonden 14 en 21 juni en de zaterdagavonden 15 en 22 juni 2019 op het terrein van molen de Bataaf aan de Bataafseweg 20 A.

Exploitatie

Vergunningsaanvraag exploitatie Recreatiepark Wiltershaar op perceel Vosseveldseweg 8 te Winterswijk Kotten.

Vergunningsaanvraag exploitatie eethuis Smynali op perceel Kloetenseweg 15 te Winterswijk.

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

naar boven

Op 15 januari 2019 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Bestuursopdracht positionering SDOA in Sociaal Domein
 2. Bijdrage ‘verenigings’-gebouw st. Marijke i.o.

Op 22 januari 2019 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Dienstverleningsovereenkomst SW-ers 2019
 2. Bestuursagenda 2019-2023 en uitgangspunten begroting 2020 van GGD Noord- en Oost-Gelderland
 3. Vragen CDA inzake vuurwerk
 4. Aanvraag krediet bouw- en woonrijp maken terrein Autopalace

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college