Gemeentenieuws 8 januari 2019

Met onder andere nominatie burgemeester Bengevoord voor verkiezing Beste Bestuurder Kleine Gemeente 2018, nieuwe werkwijze controle huisadressen, inzamelkalender 2019 beschikbaar, terugblik op de raadsvergadering.

Hieronder vindt u diverse links naar de betreffende onderdelen van het gemeentenieuws.

Burgemeester Bengevoord genomineerd voor verkiezing Beste Bestuurder Kleine Gemeente 2018

naar boven

Burgemeester Bengevoord is genomineerd voor de verkiezing Beste Bestuurder Kleine Gemeente 2018. Deze verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door Binnenlands Bestuur, het vakblad voor bestuurlijk Nederland. Samen met Gerdo van Grootheest, burgemeester Culemborg en Roy de Witte, wethouder Tubbergen is hij in de race voor de titel. De gemeente Winterswijk is trots op de nominatie van burgemeester Bengevoord en roept inwoners op om hun stem op hem uit te brengen. U kan uw stem uitbrengen tot en met 13 januari 23.59 uur via de website www.bestebestuurder.nl.

Reden nominatie door Binnenlands Bestuur

Sinds april 2017 is Bengevoord burgemeester in zijn geboorteplaats Winterswijk. Hij was met zijn 32-jarige leeftijd destijds de jongste burgemeester van Nederland. Hij is onder meer genomineerd  vanwege zijn stevige trekkersrol die hij in de regio vervult, het gemak waarmee hij contacten legt met relevante spelers in het veld en de wijze waarop hij vernieuwingen doorvoert. Gedreven en communicatief zijn de kwaliteiten die eruit springen bij zijn nominatie voor beste bestuurder kleine gemeente. Burgemeester Bengevoord: “Ik ben vereerd met deze nominatie. Het voelt speciaal om door collega’s genomineerd te worden. Ik zie het vooral ook als een compliment aan mijn collega’s in Winterswijk! Samen met onze inwoners maken we Winterswijk elke dag een beetje beter.”

De verkiezing

De verkiezing Beste Bestuurder wordt jaarlijks georganiseerd door Binnenlands Bestuur, het vakblad voor bestuurlijk Nederland. Onderzoeksbureau Necker van Naem voert het onderzoek uit. Het unieke aan deze verkiezing is dat collega-bestuurders en politici hun vakgenoten nomineren. Uit die eerste ronde, waaraan ruim 1.500 lokale en regionale bestuurders en politici deelnamen, is burgemeester Bengevoord in de categorie Beste Bestuurder Kleine Gemeente als één van de drie genomineerden uit de bus gekomen.

Inmiddels is de tweede ronde van de verkiezing gestart. Alle lokale en regionale politici en bestuurders worden nogmaals benaderd om een keuze te maken uit de genomineerden. Daarnaast is er een ‘open link’ beschikbaar via www.bestebestuurder.nl en de website van Binnenlands Bestuur, zodat iedereen kan stemmen op zijn favoriet.

Bekendmaking winnaars

De winnaars worden op donderdag 17 januari 2019 bekendgemaakt tijdens Binnenlands Bestuur event KOMPAS 2019 in Theater Het Speelhuis in Helmond.

Nieuwe werkwijze controle huisadressen

naar boven

Huisbezoeken om adresfraude te voorkomen en te bestrijden

De gemeente is verantwoordelijk voor een juiste registratie van adressen. Als inwoners zich niet goed inschrijven in de gemeente waar zij wonen, dan kan dat tot problemen leiden. Er is dan al snel sprake van adresfraude. Adresfraude kan de samenleving veel geld kosten. Daarom zet de gemeente Winterswijk nog intensiever in op het controleren van adressen. Een van de manieren daarvan is het actief bezoeken door medewerkers van team Handhaving van huisadressen. Op deze manier kunnen actuele situaties ter plekke gecontroleerd en beter beoordeeld worden. In sommige gevallen levert een huisbezoek ook extra  informatie op en blijkt dat er een hulpvraag bestaat bij de bewoners. In dat geval schakelt de gemeente met de juiste partijen en kan de juiste zorg en hulp verleend worden.

Samenwerking in de Achterhoek

Niet alle gemeenten in de Achterhoek werken momenteel op dezelfde manier als het gaat om het controleren van hun adressenbestanden. Op een bijeenkomst die kort geleden plaatsvond in het gemeentekantoor van Winterswijk, werden kennis en ervaringen door de acht Achterhoekse gemeenten met elkaar uitgewisseld. Burgemeester Bengevoord: “Het was een zeer waardevolle bijeenkomst. Ik vind het belangrijk dat we in dit kader als gemeenten in de Achterhoek goed samenwerken. Als we van elkaar leren en elkaar weten te vinden hierin, dan kunnen we gezamenlijk adresfraude adequaat en op een uniforme wijze aanpakken.”

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer A. Klein Nibbelink via telefoonnummer (0543) 543 543. U kunt ook een e-mail sturen naar akleinnibbelink@winterswijk.nl.

Ondertekening prestatieafspraken met de Woonplaats

naar boven

Begin december 2018 hebben de gemeente, Woningcorporatie de Woonplaats en de huurdersvereniging de prestatieafspraken voor 2019 voor de gemeente Winterswijk getekend.

Na een periode van bespreken en onderhandelen zijn de drie partijen met tevredenheid tot dit resultaat gekomen. In deze afspraken is opgenomen welke activiteiten de Woonplaats in 2019 gaat uitvoeren. Het verduurzamen en aanpassen van de woningen is een belangrijk onderwerp, waarbij de afspraak is gemaakt dat de woonlasten na aanpassing niet zullen stijgen, maar meestal zelfs dalen. Ook de pilot integrale wijkaanpak van de wijk De Pas is opgenomen in de afspraken.

Inzamelkalender 2019 vanaf nu beschikbaar

naar boven

De gemeente en ROVA vinden het belangrijk om de inzameling van afval en grondstoffen zo goed mogelijk voor u te organiseren. Hierdoor kan de afvalinzameling in 2019 voor uw adres wijzigen. Op www.rova.nl/inzamelkalender ziet u eenvoudig en snel wat er voor u wijzigt.

De kalender wordt niet ongevraagd toegezonden. Voor mensen zonder toegang tot internet bestaat de mogelijkheid de kalender aan te vragen via het ROVA Klantcontactcentrum (0543) 54 54 54 of via www.rova.nl/contact. Het ROVA klantcontactcentrum is op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur bereikbaar en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.

De ROVA-app

Naast de online inzamelkalender is de gratis ROVA-app beschikbaar. Hiermee zijn de inzameldagen altijd binnen handbereik. Op de ROVA-app kan een herinnering worden ingesteld, op deze manier krijgt u een seintje wanneer de container aan de weg kan. De ROVA-app is er voor iPhone en Android-toestellen en is gratis te downloaden in de Appstore.

2019 begint met een vuurwerkschone straat!

naar boven

Samen vuurwerk opruimen zorgt voor een frisse en veilige start van het jaar. Rianne Sloetjes  heeft samen met haar familie en vrienden het vuurwerkafval opgeruimd. Zij was als één van de eersten bij het milieubrengstation van de ROVA om het vuurwerkafval in te leveren.

Verloren en gevonden voorwerpen december 2018

naar boven

Heeft u iets gevonden of verloren?

U kunt hiervan aangifte doen via onze website www.winterswijk.nl, persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543.
Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op onze website. Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via eerder genoemd telefoonnummer.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

naar boven

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Tevens is er een wegsleepregeling van kracht.

Haverkampstegge - Steverdinkweg

In verband met het vervangen van de waterleiding is het kruispunt Haverkampstegge - Sieverdinkweg tot en met 8 maart afgesloten voor al het verkeer. Er wordt geen omleiding ingesteld.

Agenda activiteiten  

Datum, activiteit

10 januari, Politiek forum om 19.30 uur en 20.45 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.
10 januari, Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet om 19.30 uur.
14 januari, Klankbordgroep Mantelzorgers om 19.30 uur in gemeentekantoor, Stationsstraat 25.
17 januari, Openbare vergadering algemene raadscommissie om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
21 januari, Dialoogbijeenkomst Omgevingsvisie Buitengebied van 20.00 tot 22.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur in gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk.
23 januari, Dialoogbijeenkomst Omgevingsvisie Buitengebied van 20.00 tot 22.00 uur.

Vergaderingen

naar boven

Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet op 10 januari 2019

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 10 januari 2019 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) te Groenlo. De vergadering begint om 19.30 uur.
Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen: nieuws uit de werkgroepen, bezoeker voorzitter DB-SDOA de heer Hoenderboom, invulling vacatures.
De agenda  voor deze vergadering kan worden ingezien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.
Voor de vergadering van 10 januari 2019 zijn geen  stukken aanwezig ter inzage.

Openbare vergadering algemene raadscommissie

De algemene raadscommissie van Winterswijk vergadert op donderdag 17 januari 2019 vanaf 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Agenda’s en stukken’.

Meer informatie

Op onze website kunt u ook informatie over het spreekrecht tijdens commissievergaderingen  vinden. Voor meer informatie over de raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

Terugblik op de raadsvergadering

naar boven

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 20 december de volgende besluiten genomen.

Raad stelt Integraal Veiligheidsplan Achterhoek Oost 2019-2022 vast

De gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk werken nauw samen op het gebied van veiligheid. Voor de periode 2019-2022 hebben de vier gemeenten samen een nieuw Integraal Veiligheidsplan (IVP) opgesteld. De aanpak van ondermijnende criminaliteit, woninginbraken en inbraken in schuren, (huiselijk) geweld, jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit krijgen de komende jaren prioriteit. De raad heeft het IVP vastgesteld.

Raad stelt derde financiële prognose 2018 vast

Het college van burgemeester en wethouders brengt drie keer per jaar verslag uit aan de raad over de financiële situatie van de gemeente en de (financiële) voortgang van de uitvoering van de begroting. De raad heeft de derde financiële prognose 2018 vastgesteld en besloten het voordelige resultaat van € 641.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

Raad stelt Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Winterswijk 2019 vast

De raad heeft de geactualiseerde verordening over de rechtspositie van wethouders, raads- en commissieleden vastgesteld.

Raad stelt Controleprotocol Winterswijk 2018 vast

De raad heeft het Controleprotocol Winterswijk 2018 vastgesteld als toetsingskader voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2018.

Raad stelt belastingverordeningen voor 2019 vast

Het college van burgemeester en wethouders stelde de raad voor om de volgende belasting¬verordeningen voor het belastingjaar 2019 vast te stellen: afvalstoffenheffing, grafrechten, forensenbelasting, kwijtschelding, marktgelden, onroerendezaakbelastingen, precariobelasting, reclamebelasting, rioolheffing, toeristenbelasting en de legesverordening.
Dit agendapunt leverde veel stof op voor discussie in de raad. Er werden verschillende moties en amendementen (wijzigingsvoorstellen) ingediend:

 • De VVD diende een amendement in om de opbrengst van de onroerendezaakbelastingen (OZB) te fixeren, zodat de lasten voor de inwoners niet toenemen als de waarde van de woningen stijgt. Dit amendement werd met 5 stemmen voor (VVD, D66) en 15 stemmen tegen (CDA, WB, GroenLinks, PvdA) verworpen.
 • GroenLinks, PvdA en WB dienden een amendement in om de kwijtschelding van de afvalstoffen¬heffing niet te beperken tot het vastrecht, maar met ingang van 2019 uit te breiden met een maximum van 24 aanbiedingen van restafval per jaar. Na een hoofdelijke stemming werd dit amendement met 8 stemmen voor en 12 stemmen tegen verworpen.
 • De VVD en D66 dienden een motie in waarin het college werd verzocht te onderzoeken hoe je goed scheidingsgedrag kunt belonen, zonder dat dit leidt tot een hoger vastrechttarief voor onze inwoners. Ook werd het college gevraagd een campagne op te starten om inwoners aan te zetten tot meer bewustwording en het maken van betere keuzes zodat er minder plastic- en restafval ontstaat. Wethouder Wim Elferdink gaf in een reactie aan dat er dit moment een onderzoek loopt naar afvalscheiding en dat er een campagne over het beter scheiden van afval in voorbereiding is. Voor de VVD en D66 was dat voldoende om de motie in te trekken.
 •  D66, PvdA en GroenLinks dienden een motie in om inwoners van Winterswijk die in de bijstand zitten één gratis ID-kaart per gezinslid per 10 jaar te verstrekken. Wethouder Wim Aalderink zegde toe dat dit voorstel wordt meegenomen bij de integrale afweging van maatregelen om armoede te bestrijden. Daarop trokken D66, PvdA en GroenLinks de motie in.

Na de stemming over de moties en amendementen werd het raadsvoorstel over de belastingverordeningen 2019 in stemming gebracht. De VVD bracht vooraf een stemverklaring uit dat zij konden instemmen met het voorstel, met uitzondering van de OZB-verhoging. Vervolgens werd het voorstel unaniem door de raad aangenomen.

Raad stelt beleidskader zonneparken en zonnevelden vast

De gemeente Winterswijk wil in 2030 energieneutraal zijn. Om dit voor elkaar te krijgen zet de gemeente de komende vijf jaar volop in op het besparen van energie en het toepassen van zonne-energie. Naast zon op daken en zon op erven moet er de komende vijf jaar minimaal 50 hectare aan zonneparken worden gerealiseerd. De raad werd gevraagd in te stemmen met het beleidskader zonneparken. Hierin staan de beleidsuitgangspunten en een procesbeschrijving voor een zorgvuldige ruimtelijke en sociale inpassing van zonneparken. Op dit agendapunt werden twee amendementen (wijzigingsvoorstellen) ingediend:

 • CDA, WB en VVD dienden een amendement in om grootschalige of industriële zonneparken onder voorwaarden toe te staan in de grootschalige ruilverkavelingsgebieden van Winterswijk, omdat het kleinschalige coulisselandschap zich nauwelijks leent voor grote zonneparken. Dit amendement werd met 18 stemmen voor (CDA, WB, VVD, PvdA, D66) en 2 stemmen tegen (GroenLinks) aangenomen.
 •  WB diende een amendement in om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest bij de inrichting en het beheer van zonneparken en zonnevelden te verbieden, omdat dit schadelijk is voor de biodiversiteit. Dit amendement werd unaniem aangenomen door de raad.

Vervolgens werd het beleidskader zonneparken en zonnevelden in stemming gebracht en unaniem aangenomen door de raad.

Raad stelt verordeningen algemene raadscommissie en politiek forum 2019 vast

Vanaf 1 januari 2019 wijzigt de vergaderstructuur van de gemeenteraad van Winterswijk. De belangrijkste wijzigingen zijn dat er maandelijks een politiek forum wordt georganiseerd, gericht op beeld- en oordeelsvorming. Daarnaast worden de raadscommissies ruimte en samenleving samengevoegd tot één algemene raadscommissie. De spelregels rond het politiek forum en de algemene raadscommissies worden geregeld in de verordening op het politiek forum 2019 en de verordening op de algemene raadscommissie 2019. De raad heeft deze verordeningen unaniem vastgesteld.

Raad benoemt voorzitter algemene commissie, sessievoorzitters en leden algemene commissie

In verband met de nieuwe vergaderstructuur van de gemeenteraad per 1 januari 2019 heeft de raad raadslid Erwin te Selle benoemd als voorzitter van de algemene raadscommissie en raadslid Wilma Elsinghorst als plaatsvervangend voorzitter. De raadsleden Wilma Elsinghorst, Ismaël Johannis, Tim Jonker en Erwin te Selle zijn benoemd als sessievoorzitters voor het politiek forum. Verder heeft de raad besloten om de huidige commissieleden die geen raadslid zijn per 1 januari 2019 lid te laten zijn van de algemene raadscommissie. Zij zijn daarmee tevens lid van het politiek forum.

Raad benoemt Naziha Zerouali (GroenLinks) tot commissielid

De raad heeft Naziha Zerouali benoemd als nieuw commissielid namens GroenLinks. Zij volgt Wim Tolkamp op die onlangs ontslag heeft genomen als commissielid.

Raad neemt motie D66 en GroenLinks over deelname Winterswijk aan Statiegeldalliantie aan

De Statiegeldalliantie wil het statiegeldsysteem uitbreiden naar blikjes en kleine plastic flesjes om zwerfafval en dierenleed tegen te gaan. Al meer dan 800 Belgische en Nederlandse organisaties, verenigingen, lokale overheden en bedrijven hebben zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie. D66 diende met steun van GroenLinks een motie in om als gemeente Winterswijk ook aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie. Deze motie werd unaniem door de raad aangenomen.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl.

Fracties blikken terug op de raadsvergadering

naar boven

Iedere maand vergadert de gemeenteraad over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Hieronder blikken de fracties terug op de raadsvergadering van donderdag 20 december.

Wim Wassink, fractievoorzitter CDA Winterswijk

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2018 heeft het CDA aandacht gevraagd voor de moeilijke situatie waarin veel van onze agrariërs verkeren. Door de fosfaatproblematiek, steeds wijzigende regelgeving en de plicht om de asbestdaken te saneren zitten veel agrariërs in de problemen.
Ook is er aandacht gevraagd voor het lage aantal mensen dat zich in Winterswijk laat vaccineren. Dat is gevaarlijk voor de mensen zelf en voor de omgeving.
Tot slot hebben we nogmaals aandacht gevraagd voor de onveilige situatie voor fietsers op de rotondes. Op rotondes van de gemeente heeft de fietser voorrang en op rotondes van de provincie heeft de auto voorrang. Dat snapt toch niemand?
Na de vragen hield het CDA een pitch over een slimme flitspaal die geen bekeuringen uitdeelt, maar geld schenkt aan een goed doel als men zich aan de maximumsnelheid houdt.
Tijdens de bespreking van de belastingverordening ging het vooral over armoedebestrijding. Het CDA gaat daarbij voor een structurele aanpak, zoals afgesproken in het coalitieakkoord, en niet voor symptoombestrijding. Daarom is het CDA ook tegen het zomaar gratis verstrekken van ID-kaarten aan mensen in de bijstand. Het CDA wil juist door een structurele aanpak voorkomen dat mensen hun hand moeten ophouden.
Bij het beleidskader voor zonneparken diende het CDA een amendement in om grootschalige zonneparken mogelijk te maken, met een plafond van 120 hectare om te voorkomen dat teveel landbouwgrond verloren gaat.
Voor meer informatie zie ook: www.cdawinterswijk.nl

Henk Jan Tannemaat, fractievoorzitter Winterswijks Belang

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2018 heeft Winterswijks Belang een verwoede poging gedaan om mensen met een smalle beurs tegemoet te komen door in te stemmen om deze inwoners 24 keer gratis hun restafval te laten storten. Als je weinig te besteden hebt kan deze storting net teveel zijn. Ook het idee om de identiteitskaart gratis te verstrekken bij een minimum inkomen kon rekenen op steun van WB. Zoals bekend is er een ambitieus plan om Winterswijk armoede-vrij te krijgen in 2040. WB heeft mede aan de wieg van dit plan gestaan en we zijn steeds verder met de uitwerking van de eerste fase. Dat wil niet zeggen dat we geen oog moeten hebben voor de (geld)nood die sommigen elke dag ervaren. Met een simpele ingreep was het nu mogelijk geweest om, naast het grote, integrale plan, nu concreet resultaat te behalen. WB was dan ook zeer verbaasd dat het CDA hier niet aan mee wilde helpen. Onbegrijpelijk. WB is de partij van de ambitie en het zo snel mogelijk uitvoeren van het coalitieprogramma, maar willen graag meewerken aan 'quick wins'. Waarom dit niet gewoon vast doen? Naast de rest van de plannen? Jammer dat we als raad ons hier niet van een betere kant hebben laten zien. Aan de PvdA, GroenLinks, D66 en WB heeft het niet gelegen. Wij zullen altijd goede plannen blijven ondersteunen. WB wel!
Voor meer informatie zie ook www.winterswijksbelang.nl

Inge klein Gunnewiek, fractievoorzitter VVD

De VVD heeft ingestemd met de Belastingverordening 2019, met uitzondering van de verhoging van de OZB-tarieven. Nu worden in 2019 onze inwoners geconfronteerd met een hogere OZB-aanslag. Wij hebben daarom voorgesteld dat de opbrengst gelijk blijft aan 2018, dus geen verhoging van de aanslag voor onze inwoners. Doordat het ernaar uitziet dat we weer meer woningen kunnen bouwen in de Achterhoek en dus ook in Winterswijk krijgen we zo extra OZB-inkomsten binnen. Meer woningen is meer inwoners en dat betekent dus geen lastenverzwaring, meer inkomsten van de rijksoverheid en meer klanten voor onze winkels en voorzieningen. WIN WIN WINST!
Met een motie hebben wij het college gevraagd te onderzoeken hoe we onze inwoners kunnen belonen voor goed scheidingsgedrag. En een campagne op te starten om vooraf goede keuzes te maken om afval te voorkomen.
De VVD heeft ingestemd met het beleidskader zonneparken. Samen met CDA en WB dienden we een amendement in om ook grootschalige zonneparken mogelijk te maken. Immers, we willen graag energieneutraal 2030 bereiken zonder windmolens. Het kader zorgt voor een goede landschappelijke inpassing, dat vindt de VVD erg belangrijk.
Voor meer informatie zie ook: www.vvdwinterswijk.nl

Tineke Zomer, fractievoorzitter GroenLinks

Tijdens de raadsvergadering werd lang gedebatteerd over het wijzigingsvoorstel kwijtschelding afvalstoffenheffing van GroenLinks, PvdA en WB. GroenLinks wil graag naast de kwijtschelding van het vastrecht ook kwijtschelding voor het weggooien van restafval. Armoedebestrijding is één van de belangrijkste speerpunten van gemeentelijk beleid en we weten allemaal dat het weggooien van de zak restafval geld kost. Door kwijtschelden van deze kosten ontstaat volgens ons een positieve impuls bij inwoners om afval beter te scheiden. In onze buurgemeenten werkt dit al op deze manier. Helaas werd dit voorstel door de andere partijen weggestemd en was hiervoor geen meerderheid in de raad.
Verder zal de komende jaren gewerkt worden aan het plaatsen van zonnevelden en zonneparken in en om Winterswijk. Van kleinschalige velden van 1 hectare tot heel grote van enkele tientallen hectare. Dat moet goed geregeld worden en bij voorkeur in samenspraak en samenwerking met omwonenden en belanghebbende partijen. Meedoen is hierbij een belangrijk thema. Het stimuleert inwoners om te investeren in duurzame energie en men kan met anderen meedelen in de opbrengsten van een dergelijk park. Als Winterswijk in 2030 energieneutraal wil zijn, zullen we daar met ons allen hard aan moeten werken!
Tot slot wenst GroenLinks u graag een voorspoedig 2019. Voor meer informatie zie ook https://winterswijk.groenlinks.nl/

Ubel Zuiderveld, raadslid PvdA Winterswijk

De PvdA was tijdens de laatste raadsvergadering mede-indiener van twee moties die Winterswijkers in financiële nood een beetje moeten helpen: 17 keer kosteloos restafval wegbrengen én eens per tien jaar een gratis ID-kaart. Dit soort ad hoc maatregelen kun je omschrijven als “pleisters plakken”.  Net als het college zien wij liever dat Winterswijk helemaal armoedevrij wordt en “generatiearmoede” verdwijnt. Omdat er helaas nog altijd volop armoede voorkomt in onze gemeente, zal de PvdA tot die uit Winterswijk verdwenen is, maatregelen steunen om mensen die het minder breed hebben te ontlasten. Om te voorkomen dat we voortdurend ad hoc maatregelen nemen, deed de PvdA de wethouder nog een suggestie. Is het geen idee om een Winterswijks systeem van gemeentelijke vouchers te ontwikkelen? Hiermee kunnen inwoners die tijdelijk of langdurig in nood zitten zelf bepalen voor welke kosten ze deze vouchers willen inzetten. Moeten ze een nieuw paspoort halen en ontbreken op dat moment de middelen, dan kunnen ze ervoor kiezen een voucher te verzilveren. De vouchers zouden ook inwisselbaar kunnen zijn bij bijvoorbeeld sportverenigingen, de Rova of andere organisaties die taken uitvoeren in het algemeen belang. Wij zijn verheugd dat de wethouder het systeem serieus in overweging wil nemen.
Voor meer informatie zie ook: www.pvdawinterswijk.nl

Loes ten Dolle, fractievoorzitter D66 Winterswijk

Afgelopen raadsvergadering diende D66 twee moties in. De eerste ging over de vrijstelling van een ID-kaart voor mensen in de minima en bijstand. D66 is van mening dat die voor sommige inwoners een behoorlijke last kunnen zijn. Een ID-kaart is verplicht gesteld en de gemeente Winterswijk hanteert de maximale tarieven voor de ID-kaart. Uiteindelijk kreeg D66 de toezegging van het college om het te onderzoeken en hier voor het zomerreces op terug te komen.
Onze tweede motie was niet nieuw, vorig jaar diende wij deze motie ook in maar konden wij daar geen steun voor vinden. De motie betrof het verzoek om de gemeente Winterswijk aan te laten sluiten bij de statiegeldalliantie. Dit is een sterke lobby naar het Rijk en Europa om ook op kleine plastic flesjes en aluminium blikjes statiegeld te heffen. Het moet voor een betere recycling van blikjes en flesjes zorgen. Op die manier verkleinen we de plastic soep. De motie werd ditmaal unaniem aangenomen.
Als laatste stemde D66 in met het beleidskader zonneparken en zonnevelden. We moeten zo snel mogelijk grote stappen maken op het gebied van duurzaamheid.
Voor meer informatie zie ook: www.D66winterswijk.nl

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

naar boven

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning bouwen/aanleg

 • Schippersbeek (aanleg)
 •  Tinbergenstraat 11 en 13 (bouwen)

Verleende omgevingsvergunning aanleg

 • Greuneweg 7-I

Verleende omgevingsvergunning kappen

 • achter Stemerdinkweg 2
 • Meekertweg 8-54

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 • Deunkmolenweg 8
 • Freule van Dorthstraat 7
 • Goeman Borgesiusstraat 21
 • Hijinkhoekweg 1
 • Korenburgerveenweg 10
 • Maalderij 3
 • Parallelweg 74, 74a, 74b, 74c en 74d
 • Spirealaan 41
 • Stoffelsweg 4

Wet Milieubeheer activiteitenbesluit

Voornemen maatwerkbesluit o.g.v. activiteitenbesluit als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet Milieubeheer – Rondweg Zuid 95 zaaknr. 168817

Ruimtelijke ordening

Ter inzage liggende omgevingsvergunningen

 • Ontwerpbestemmingsplan Eucalyptapark

Algemene Plaatselijke Verordening

Ontheffingsaanvraag muziek tijdens besloten feest op 25 mei 2019 Wooldseweg 80 te Winterswijk Woold

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

naar boven

Op 18 december 2018 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Verzoek om nadeelcompensatie van een supermarkt te Winterswijk
 2. Subsidieverzoek Doopsgezind kerkje
 3. Integrale aanpak 5 onbeveiligde overwegen
 4.  Projectleider ondermijning Achterhoek
 5. Verhuur winkelpanden Weurden

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college