Feiten over de kleiput

De belangrijkste vragen en antwoorden over het verondiepen van de kleiput op een rij.

Wat is de aanleiding voor dit project?

Het Platform Natuur en Landschap constateerde in 2010 dat er sprake was van relatief weinig natuurwaarden in de kleiput.  Zij hebben de gemeente verzocht of het mogelijk is daar meer natuur te ontwikkelen. De gemeente heeft vervolgens onderzoeken laten uitvoeren  om de huidige natuurwaarden van de kleiput vast te leggen en de te behalen natuurwinst in beeld te brengen. Uit deze onderzoeken blijkt dat de huidige natuurwaarden van de kleiput laag zijn door de grote diepte van de waterplas, de steile oevers en de matige waterkwaliteit.

Wat is het doel van project?

Het doel van dit project is tweeledig:

  • Het versterken van de natuurwaarden van de kleiput. Uit onderzoek blijkt dat een natuurwinst te behalen is door het minder diep maken van de waterplas en het aanbrengen van glooiende oevers. Bij een ondiepe plas met natuurlijke oevers neemt de biodiversiteit toe, doordat er meer watervegetatie en meer macrofauna ontstaat en er meer voorplantingsmogelijkheden voor amfibieën en libellen ontstaan. Het verondiepen van de kleiput is alleen toegestaan als dat leidt tot voldoende natuurwinst. Dit is ter beoordeling aan Waterschap Rijn en IJssel.
  • Het gebied rondom de kleiput aantrekkelijker maken voor de inwoners en bezoekers van Winterswijk.

Hoe wordt de kleiput ondieper gemaakt?

Voor het ondieper maken van de kleiput wordt gebruik gemaakt van overtollige grond die voor een deel al is opgeslagen in het gronddepot van de gemeente. Het gaat bijvoorbeeld om grond die is vrijgekomen bij de aanleg van riolering.

Wat voor grond wordt gebruikt voor de kleiput?

Voor het verondiepen van de kleiput wordt schone grond en licht verontreinigde grond gebruikt. Sterk verontreinigde grond mag niet worden toegepast. Alle grond moet vooraf gekeurd (bemonsterd en geanalyseerd) worden. Het keuringsresultaat wordt door Waterschap Rijn en IJssel getoetst voordat de grond mag worden gebruikt.
Licht verontreinigde grond mag alleen worden toegepast als het afkomstig is uit het werkgebied van Waterschap Rijn en IJssel. In de praktijk zal -vanwege de transportkosten - alle toe te passen grond afkomstig zijn uit Winterswijk of directe omgeving.

Hoe worden het ondieper maken van de kleiput en de gebiedsontwikkeling gefinancierd?

Normaal gesproken voert de gemeente overtollige grond af. Voor het transport en de verwerking van de grond moet worden betaald. Door de overtollige grond te gebruiken voor het ondieper maken van de kleiput kunnen kosten worden bespaard. Die besparingen worden ingezet voor de natuurontwikkeling in de kleiput en voor gebiedsontwikkeling rondom de kleiput. Als voor gebiedsontwikkeling meer geld nodig is dan beschikbaar komt uit de kleiput proberen we aanvullende financiële bronnen aan te boren. Daarnaast ontvangen we een vergoeding door de acceptatie van grond van derden.

Zijn er negatieve effecten van de herinrichting te verwachten?

Nee, negatieve effecten worden niet verwacht. Voor de herinrichting heeft de gemeente een inrichtingsplan gemaakt, dat getoetst wordt door Waterschap Rijn en IJssel. In dit inrichtingsplan wordt uitgebreid ingegaan op onder andere de huidige situatie, het eindbeeld, het milieuhygiënische toetsingskader, de uitvoeringsaspecten en monitoringsverplichtingen. Tijdelijke overlast als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden is onvermijdelijk.

Wat is het toekomstbeeld voor de kleiput?

In het inrichtingsplan van de kleiput krijgt ruim 3 hectare van de totale oppervlakte van 3,7 hectare  een waterdiepte van gemiddeld 2,5 meter of meer. Twee van de vier oevers krijgen een glooiend talud. De overige twee oevers behouden hun huidige aanzien, onder andere vanwege het behoud van de cultuurhistorische beleefbaarheid van de kleiwinput.

  

 

Uitgelicht