Politiek forum 11 april 2019

Op 11 april is er een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk. Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid.

Het politiek forum begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Er kunnen twee onderwerpen gelijktijdig zijn geagendeerd, in verschillende vergaderruimten. De op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl onder het tabblad ‘Bestuur & Organisatie’, vervolgens klikt u op het blauwe vakje ‘Gemeenteraad’, daarna op het icoon ‘Agenda’s en stukken’.

Wilt u meediscussiëren of uw mening geven over een onderwerp dat in het politiek forum aan de orde komt? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

Tijdens het politiek forum van 11 april komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Activiteiten stichting Waardevol Cultuurlandschap (informatieve sessie)

19.30 – 20.30 uur, bedrijfsrestaurant

De stichting Waardevol Cultuurlandschap (WCL) bestaat in 2019 25 jaar. De stichting levert een bijdrage aan het behoud, ontwikkeling en herstel van het buitengebied van Winterswijk. Daarbij gaat het om de thema’s leefbaarheid, land- en tuinbouw, natuur- en landschapsbeheer, cultuurhistorie, recreatie en toerisme. WCL is een adviesorgaan en klankbord van het college van burgemeester en wethouders. De wethouder buitengebied is voorzitter van de stichting.

Tijdens dit politiek forum wordt een toelichting gegeven op de activiteiten van de stichting WCL.

Opgave armoedevrij Winterswijk 2040 (informatieve sessie)

19.30 – 20.00 uur, vergaderruimte 0.28

In dit politiek forum wordt de voortgang van de gesprekken met Winterswijkers over armoede en een armoedevrij Winterswijk in 2040 besproken. Daarnaast worden eventuele dilemma’s voorgelegd en besproken.

Ontwikkelingen brandweer (informatieve sessie)

20.45 – 21.45 uur, bedrijfsrestaurant

In dit politiek forum wordt een toelichting gegeven op ontwikkelingen bij de veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland. Hierbij wordt ingegaan op het in kaart brengen en beheersen van risico’s. Daarbij wordt besproken wat inwoners, gemeenten, partners en de veiligheidsregio aan maatregelen kunnen nemen. Dook wordt ingegaan op de situatie ten aanzien van de opkomsttijden van de brandweer in Winterswijk.