Politiek forum 5 september 2019

Op 5 september is er een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk. Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid.

Het politiek forum begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Er kunnen twee onderwerpen gelijktijdig zijn geagendeerd, in verschillende vergaderruimten. De op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl onder het tabblad ‘Bestuur & Organisatie’, vervolgens klikt u op het blauwe vakje ‘Gemeenteraad’, daarna op het icoon ‘Agenda’s en stukken’.

Wilt u meediscussiëren of uw mening geven over een onderwerp dat in het politiek forum aan de orde komt? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

Tijdens het politiek forum van 5 september komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Beleidsplan bibliotheek Oost-Achterhoek (informatieve sessie)

19.30 – 20.30 uur, Bedrijfsrestaurant

In 1923 werd de leeszaal in Winterswijk geopend. Nu bijna 100 jaar later organiseert de bibliotheek Oost-Achterhoek weer een lezing over de ‘leeszaal’. Maar niet omdat er een bibliotheek opgericht moet worden maar omdat de bibliotheek  een nieuw beleidsplan heeft  onder de titel ‘Samen vaardig’. Ook honderd jaar later is het van groot belang dat burgers zichzelf blijven ontwikkelen. De vormen en de middelen voor een bibliotheek zijn veranderd maar het doel blijft hetzelfde.  Mee kunnen doen in de samenleving en zelf regie kunnen voeren over je leven heeft alles te maken met kunnen lezen, kunnen leren en kunnen omgaan met informatie.
Bibliotheken zijn springlevend. Overal waar nieuwe bibliotheken worden geopend zien we dat ze letterlijk ‘in beslag’ worden genomen door de inwoners. De bibliotheek Oost Achterhoek neemt u dan ook graag mee hoe zij ook in de komende periode van grote waarde wil zijn voor Winterswijk.

Betrokkenenparagraaf 2.0/ Participatie omgevingswet (richtinggevende sessie)

19.30 – 20.30 uur ,Vergaderruimte 0.28

Participatie is een belangrijke pijler onder de nieuwe Omgevingswet die op 1 januari 2021 in werking treedt. Het indienen van een participatieverslag wordt een verplicht onderdeel van een vergunningsaanvraag.

De mate waarin en de manier waarop moet worden geparticipeerd, staat niet vast. Tijdens dit politiek forum wordt aan de raads- en commissieleden richting gevraagd over de invulling van het participatiekader en verslag.

Duurzaam Winterswijk: uitvoeringsagenda en Energiefonds (informatieve sessie)

20.45 – 22.00 uur, Bedrijfsrestaurant

De gemeenteraad heeft 31 januari 2019 de uitvoeringsagenda Duurzaamheid vastgesteld. De uitvoeringsagenda bestaat uit een lijst met concrete activiteiten voor de periode tot 2022. Ook staat hierin wat we onder duurzaamheid verstaan en welke doelen we nastreven. De raad heeft gevraagd om een periodieke terugkoppeling van de voortgang. Dit gaat we ieder kwartaal doen. Tijdens deze (eerste) kwartaalsessie geven we aan welke activiteiten we hebben opgepakt en staan we kort stil bij de resultaten tot nu toe. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen.

In het coalitieakkoord staat dat er een Winterswijks Energiefonds komt voor iedere woningeigenaar/bewoner die zijn/haar woning wil verduurzamen. Voor mensen die voldoende geld op de bank hebben, maar ook voor diegenen die op dit moment niet over financiële middelen beschikken en niet in aanmerking komen voor een lening. Naast de doelgroepen gericht op individuele woningeigenaren/bewoners richt het fonds zich ook op het financieel ondersteunen van collectieve aanpakken.
Het college gaat een besluit nemen over het Winterswijks Energiefonds en komt met een raadsvoorstel.

Alle sessies zijn openbaar. Dus naast raadsleden zijn inwoners en bedrijven in Winterswijk van harte uitgenodigd.