Politiek forum 10 januari 2019

Op 10 januari 2019 is het eerste politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk. Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid.

Het politiek forum begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Er kunnen twee onderwerpen gelijktijdig zijn geagendeerd, in verschillende vergaderruimten. De op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl onder het tabblad ‘Bestuur & Organisatie’, vervolgens klikt u op het blauwe vakje ‘Gemeenteraad’, daarna op het icoon ‘Agenda’s en stukken’.

Wilt u meediscussiëren of uw mening geven over een onderwerp dat in het politiek forum aan de orde komt? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

Tijdens het politiek forum van 10 januari 2019 komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Beschikbaarheid bedrijventerreinen (informatief)

19.30 – 20.30 uur
Bedrijfsrestaurant

Winterswijk heeft weinig vrij uitgeefbaar bedrijventerrein beschikbaar. Naast het tekort aan nieuw uitgeefbare grond speelt ook het risico op veroudering en leegstand op de bestaande terreinen. De gemeente is in gesprek met OWIN en lokale makelaars over de ontwikkeling in vraag en aanbod van bedrijfslocaties. Doel is om te komen tot een integraal plan van aanpak gericht op voldoende beschikbaar bedrijventerrein, met daarin aandacht voor revitaliseringsmogelijkheden, vermindering van leegstand en waar nodig nieuw bedrijventerrein. Het bureau Movares heeft onderzoek gedaan naar de bedrijventerreinenontwikkeling in Winterswijk. Deelnemers aan het politiek forum worden op de hoogte gesteld van de resultaten van het onderzoek naar bedrijventerreinen en krijgen inzicht in het huidige aanbod van en de verwachte vraag naar bedrijventerreinen. Daarbij worden er mogelijke oplossingsrichtingen besproken. Na het politiek forum volgt verdere uitwerking van de oplossingsrichting tot een plan van aanpak en wordt de raad gevraagd om kaders te stellen.

Cultuurkwartier Winterswijk (informatief)

19.30 – 20.30 uur
Vergaderruimte 0.28

In het voorjaar van 2018 heeft de gemeente de tender voor  Cultuurkwartier Winterswijk uitgeschreven. Het Cultuurkwartier staat voor een bruisende mix van cultuur, horeca, retail en wonen die onze bewoners en bezoekers aanspreekt. Op basis van deze tender is Explorius Vastgoed geselecteerd om een haalbaarheidsstudie naar het Cultuurkwartier uit te voeren. Onderzocht is hoe een bruisende mix het centrum als geheel sterker kan maken. Een massastudie is uitgevoerd en onder andere de programmatische, financiële, ruimtelijke en communicatieve kaders komen aan de orde. Sloop of behoud van Muziekcentrum BoogieWoogie is hierbij ook bekeken. De uitkomsten van deze haalbaarheidsstudie worden in dit politiek forum gepresenteerd. Wanneer de raad instemt met de resultaten van de haalbaarheidsstudie, is Explorius gevraagd in samenspraak met ondernemers, burgers en gemeente de haalbaarheidsstudie te vertalen in een mooi en haalbaar ontwikkelingsplan dat het centrum als geheel sterker maakt.

Ambitiedocument omgevingswet (richtinggevend)

20.45 – 22.00 uur
Bedrijfsrestaurant

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt zijn op te delen in twee grote thema’s: nieuwe kerninstrumenten waar we mee kunnen en moeten werken, en een andere manier van werken. In het ambitiedocument worden de ambities geformuleerd die de gemeente Winterswijk heeft bij het invoeren van de Omgevingswet. Er worden ambities uitgesproken over de volgende thema’s: instrumenten Omgevingswet, dienstverlening, participatie, informatievoorziening en cultuur. Per thema zullen een aantal scenario’s worden voorgelegd waaruit gekozen kan worden. Het is belangrijk ambities te definiëren, zodat we zowel organisatorisch als bestuurlijk weten wat ons de komende twee jaar te doen staat. De ambities vormen het uitgangspunt voor het verdere implementatietraject. Op basis van de discussie in het politiek forum wordt het ambitiedocument aangepast. Het ambitiedocument zal ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Gemeentelijk watertakenplan Winterswijk 2019-2023 (informatief en richtinggevend)

20.45 – 21.45 uur
Vergaderruimte 0.28

De gemeenteraad stelt het Gemeentelijk Watertakenplan vast. Daarmee is de raad verantwoordelijk voor de keuzes die in dit plan gemaakt worden. In dit politiek forum wordt een toelichting gegeven op mogelijke speerpunten en de vraagstukken die in het gemeentelijk watertakenplan aan de orde komen. Daarbij is er gelegenheid richting te geven voor de ambities in het gemeentelijk watertakenplan.