Politiek forum 10 oktober 2019

Op 10 oktober is er een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk. Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid.

Het politiek forum begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Er kunnen twee onderwerpen gelijktijdig zijn geagendeerd, in verschillende vergaderruimten. De op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl onder het tabblad ‘Bestuur & Organisatie’, vervolgens klikt u op het blauwe vakje ‘Gemeenteraad’, daarna op het icoon ‘Agenda’s en stukken’.

Wilt u meediscussiëren of uw mening geven over een onderwerp dat in het politiek forum aan de orde komt? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

Alle sessies zijn openbaar. Dus naast raadsleden zijn inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven in Winterswijk van harte uitgenodigd.

Tijdens het politiek forum van 10 oktober komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Visiedocument landschap en biodiversiteit (informatieve sessie)

Tijd en locatie: 19.30 – 20.30 uur in het bedrijfsrestaurant

Begin 2018 heeft de concept beleidsnota Natuur en Landschap ter inzage gelegen. Dit concept is besproken met diverse betrokken partijen. Er zijn diverse opmerkingen gemaakt en aanvullingen gedaan op dit concept.

Op basis van het coalitieakkoord 2019-2022 en de urgentie en ambitie om biodiversiteit op te nemen in het gemeentelijk beleid is gekozen om de herziening van de beleidsnota breder op te pakken met een visie, doelstelling, strategie en uitvoeringsrichting gericht op landschap en biodiversiteit. Dit leidt uiteindelijk tot een visiedocument landschap en biodiversiteit.

Tijdens dit politiek forum worden de aanleiding, visie en strategie met concrete uitvoeringsmaatregelen toegelicht. In afstemming met diverse betrokken partijen wordt verder gewerkt naar een beleidsvisie die begin 2020 ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Schrijfcoach (informatieve sessie)

Tijd en locatie: 19.30 – 20.30 uur in het vergaderruimte 0.28

In het coalitieakkoord 2019-2022 staat de ambitie om alle gemeentelijke communicatie te checken op helderheid, begrijpelijkheid en goede afstemming op de doelgroep. Om dit te helpen realiseren is de tijdelijke functie Schrijfcoach gecreëerd en ingevuld.

Doel van deze functie is om gedurende twee jaar de schriftelijke communicatie binnen de gemeentelijke organisatie te optimaliseren, zodat teksten voor interne en externe doelgroepen helder en doeltreffend zijn. Van februari 2019 tot februari 2021 maakt de schrijfcoach daarom 24 uur per week deel uit van team Communicatie.

Tijdens dit forum worden de raads- en commissieleden geïnformeerd over de bereikte resultaten en ervaringen.
De werkzaamheden, resultaten en plannen van de schrijfcoach worden gepresenteerd. Over een jaar volgt er een nieuwe politiek forum, om de ervaringen te delen.

Visie De Woonplaats (informatieve sessie)

Tijd en locatie: 20.45 – 21.45 uur in het bedrijfsrestaurant

De Woonplaats is met circa 2.300 huurwoningen de grootste woningcorporatie in Winterswijk en de belangrijkste partner voor de gemeente Winterswijk om invulling te geven aan de volkshuisvestelijke opgaven in Winterswijk. De Woonplaats heeft haar visie ‘De Bedoeling’ tot 2030 opgesteld.

Tijdens het politiek forum presenteert De Woonplaats haar visie. Daarnaast presenteert De Woonplaats de verduurzamingsaanpak van de woningvoorraad. Raads- en commissieleden en belangstellenden kunnen vragen stellen naar aanleiding van de presentatie.