Gemeenteraadsbesluiten van 26 april 2018

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de raadsvergadering van donderdag 26 april de volgende besluiten genomen.

Raad stelt gewijzigde Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ vast
Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 kunnen bijstandsgerechtigden worden aangespoord om vrijwilligerswerk te doen of op een andere manier een tegenprestatie te leveren. Gemeenten zijn verplicht hiervoor een verordening op te stellen. De verordening is aangepast en opnieuw door de raad vastgesteld, omdat de regels over de tegenprestatie nu ook gelden voor de IOAW (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) en de IOAZ (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen).

Raad stelt geactualiseerde Reglement van orde en Verordening op de raadscommissies vast
In het Reglement van orde en de Verordening op de raadscommissies zijn afspraken over de werkwijze van de gemeenteraad en de raadscommissies vastgelegd. Zowel het reglement als de verordening zijn geactualiseerd.

Raad benoemt raadsleden in diverse functies
De raad heeft de heer H.J. Tannemaat benoemd tot waarnemend voorzitter van de gemeenteraad. De heer G.J.W. Elferdink, mevrouw I.T.F. klein Gunnewiek en mevrouw E.S.F. Schepers-Janssen zijn benoemd tot lid van de commissie Klankbordgesprek burgemeester en raad. De heer P.D. Beker, mevrouw R. van der Meulen en mevrouw E.S.F. Schepers-Janssen zijn benoemd tot lid van de Werkgeverscommissie. Mevrouw I.T.F. klein Gunnewiek en de heer T.J. de Roos zijn benoemd tot lid van de Werkgroep rekenkamercommissie Aalten, Oost Gelre en Winterswijk.

Raad benoemt leden en voorzitters commissies Ruimte en Samenleving
De raad heeft de heer E.J.W. te Selle benoemd tot voorzitter van de commissie Samenleving en de heer G.J.W. Elferdink benoemd tot voorzitter van de commissie Ruimte. De heer I.O. Johannis is benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de commissie Samenleving en de heer H.J. Tannemaat tot plaatsvervangend voorzitter van de commissie Ruimte. Daarnaast zijn de volgende personen benoemd tot commissielid: mevrouw P.H.M. Borsboom (GroenLinks), de heer J.W. Hakstege (PvdA), mevrouw A.E. van Harten (WB), de heer M. Janszen (D66), de heer J.H. Kolkman (D66), mevrouw G.W. de Koning (PvdA), de heer G.J. Kortschot (PvdA), mevrouw T.E.K.A. van der Linden-Plass (VVD), de heer G.J.C. Lucas (VVD), mevrouw G. Oonk-Toebes (WB), de heer H.J.A. Oonk (WB), de heer M. ten Pas (PvdA), mevrouw S.W.A. Prinsen (CDA), de heer P.A.J. Puntman (GroenLinks), de heer B. Rhebergen (D66), de heer H.J.G. de Roos (WB), de heer D. Scholts (VVD), mevrouw E.G.M. Teunissen (D66), de heer G.W. Tolkamp (GroenLinks), de heer P.W. Voogt (GroenLinks), de heer J.S. Vuijk (CDA) en de heer S.M.H. Weir (CDA).

Raad stelt bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Vèèneslat en Misterweg’ en ‘Parapluplan geluidszone Vèèneslat Zuid’ vast
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht de gemeenteraad om een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw vast te stellen. De bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen Vèèneslat en Misterweg zijn geactualiseerd en aangepast op de gewenste ontwikkelingen.

Raad stelt 1e wijzigingsverordening Legesverordening 2018 vast
In de Legesverordening 2018 is een nieuw artikel opgenomen voor de aanvraag van een exploitatievergunning voor een openbare inrichting. Het tarief is gelijk aan de aanvraag voor een horecavergunning (€ 265,-).

Raad stelt 1e Financiële prognose 2018 vast
De raad heeft de 1e Financiële prognose 2018 vastgesteld, inclusief de voorgestelde budget- en kredietoverhevelingen. Daarnaast heeft de raad besloten het voordelig resultaat van € 155.000,- van de voorgestelde bijstellingen voor 2018 toe te voegen aan de algemene reserve en een aantal onttrekkingen te doen aan diverse reserves.

Raad stemt in met voorstel om geen stimuleringspremie in te stellen voor bijstandsgerechtigden die vanuit de Participatiewet uitstromen naar werk
In de raadsvergadering van 26 oktober 2017 is de motie ‘Werk moet lonen’ aangenomen. In deze motie werd het college opgedragen te onderzoeken welke juridische, beleidsmatige en financiële mogelijkheden er zijn om een beloning te verstrekken voor mensen die de bijstand verlaten voor een (al dan niet tijdelijke) baan, bijvoorbeeld door het inzetten van een werktoelage. In het voorstel wordt nader uitgewerkt welke mogelijkheden er zijn om mensen op grond van de Participatiewet te belonen voor het aanvaarden van werk. De raad heeft ingestemd met het voorstel van het college om geen stimuleringspremie in te stellen voor bijstandsgerechtigden die vanuit de Participatiewet uitstromen naar werk.

Raad stelt gewijzigde Verordening leerlingenvervoer gemeente Winterswijk 2018 vast
De raad heeft de gewijzigde Verordening leerlingenvervoer gemeente Winterswijk 2018 vastgesteld. Door recente wettelijke aanpassingen en praktijkervaringen waren een aantal wijzigingen noodzakelijk.

Meer informatie?
Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op https://winterswijk.raadsinformatie.nl/
De besluitenlijst kunt u vinden op www.winterswijk.nl/bis/Raad/Vergaderingen_gemeenteraad.

Uitgelicht