Winterswijkers tevreden over dienstverlening De Post

Winterswijkers zijn over het algemeen tevreden over hoe de gemeente Winterswijk uitvoering geeft aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.

In 2015 is Winterswijk na een periode van voorbereiding gestart met de nieuwe gemeentelijke taken in het sociaal domein. De Jeugdzorg en Wmo-begeleiding (per 1 januari 2015 overgeheveld naar de gemeente). Daarnaast werd de Participatiewet ingevoerd: één regeling die de Wet Werk en Bijstand, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong vervangt. De gemeente Winterswijk heeft De Post opgericht als loket voor alle vragen over het sociaal domein.

Evaluatie
Nu de nieuwe werkwijze enige tijd in werking is, heeft de gemeente deze geëvalueerd. De evaluatie moet leerpunten opleveren voor beleid en uitvoering. Het onderzoek is uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Moventum/Companen.

De belangrijkste conclusie is dat Winterswijkers over het algemeen tevreden zijn over hoe de gemeenten de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet vorm geeft. Het gemiddelde cijfer dat ze geven is een 7,7. Ook de organisaties zijn over het algemeen tevreden over de samenwerking. Men vindt dat Winterswijk zaken voortvarend oppakt en dat het prettig samenwerken is.

Er is ook een aantal aandachtspunten benoemd voor nieuw beleid, zoals nog meer inzet op preventie. We zullen deze aandachtspunten verwerken in beleid en uitvoering.

Wethouder Ilse Saris: “Ik ben heel tevreden over de resultaten van de evaluatie, maar dat is geen reden om stil te zitten. De verbeterpunten zullen we voortvarend oppakken om onze dienstverlening nog beter te maken.”

Uitgelicht