Gemeenteraadsbesluiten 25 januari 2018

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 25 januari de volgende besluiten genomen.

Raad stelt krediet beschikbaar voor plan ‘Duurzame Icoon Zonnebrink’
Het plan voorziet in de verbouwing van de voormalige Rijks Hoogere Burgerschool aan de Zonnebrink tot internethotel en wooneenheden voor jongeren. Voordat het gebouw aan de nieuwe eigenaren kan worden overgedragen, moeten de bijgebouwen door de gemeente worden gesloopt. De raad heeft hiervoor een krediet van 225.000 euro beschikbaar gesteld.

Raad stelt besteding ISV programmabudget vast
De raad heeft vastgesteld dat het door de provincie Gelderland beschikbaar gestelde Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV3) voor de periode 2010-2014 volledig is besteed aan projecten die hiervoor in aanmerking kwamen.

Raad stelt herziene Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vast
De raad heeft de Algemene Plaatselijke Verordening 2018 vastgesteld en de oude verordening ingetrokken. De herziene APV biedt de burgemeester onder andere ruimere bevoegdheden om de openbare orde te handhaven en de georganiseerde criminaliteit (ondermijning) aan te pakken.

Raad neemt regionaal jaarverslag ‘Leren Werkt, leer- en kwalificatieplicht en RMC 2016-2017’ voor kennisgeving aan
Op grond van artikel 25 van de Leerplichtwet brengt het college van burgemeester en wethouders jaarlijks verslag uit aan de raad over de resultaten van de handhaving van de leer- en kwalificatieplicht van het afgelopen schooljaar.

Raad stelt ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning Winterswijk 2018’ en de ‘Verordening jeugdhulp Winterswijk 2018’ vast
Op 26 januari 2017 heeft de raad de ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning Winterswijk 2017’ en de ‘Verordening jeugdhulp Winterswijk 2017’ vastgesteld. Deze verordeningen zijn geactualiseerd.

Raad stemt unaniem in met voorstel om raadhuis in eigendom te houden
In opdracht van de raad heeft het college van burgemeester en wethouders de afgelopen jaren gezocht naar kopers of huurders voor het raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein om de exploitatielasten van het pand te drukken. Er zijn met verschillende partijen gesprekken gevoerd, maar dat heeft tot nu toe niet tot kansrijke plannen geleid. De raad heeft ingestemd met het voorstel om het pand in gemeentelijk bezit te houden en samen met de raad op zoek te gaan naar alternatieve exploitatiemogelijkheden. De financiële consequenties van dit besluit worden verwerkt in de programmabegroting 2019-2022.

Raad stelt werkgeverscommissie in en benoemt drie raadsleden tot lid van de commissie
De raad is werkgever van de griffier en de ambtenaren die op de griffie werkzaam zijn. Op advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de raad een werkgeverscommissie ingesteld en hiervoor de ‘Verordening werkgeverscommissie’ vastgesteld. De raadsleden Wim Elferdink, Inge klein Gunnewiek en Elvira Schepers zijn door de raad benoemd tot lid van de werkgeverscommissie voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

Raad stemt in met wijzigingen deelname CDA-fractie aan de commissies Ruimte en Samenleving
Op verzoek van de CDA-fractie is het plaatsvervangend lidmaatschap van Enneke Tiggeloven van de commissie Samenleving en het plaatsvervangend lidmaatschap van Ismael Johannis van de commissie Ruimte beëindigd. Jacqueline van der Vinne-Groot is benoemd tot plaatsvervangend lid van de commissie Samenleving en Wim Wassink is benoemd tot plaatsvervangend lid van de commissie Ruimte.

Meer informatie?
Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl.
De besluitenlijst kunt u vinden op ons raadsinformatiesysteem.
 

Uitgelicht