Gemeenteraadsbesluiten van 15 maart 2018

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de raadsvergadering van donderdag 15 maart de volgende besluiten genomen.

Raad neemt Uitgangspuntennota 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland voor kennisgeving aan
Met de Uitgangspuntennota 2019 wil het Dagelijks Bestuur van de GGD Noord- en Oost-Gelderland de gemeentebesturen in haar werkgebied in staat stellen om beter en eerder te sturen op de inhoudelijke en financiële kaders voor de begroting 2019.

Raad stelt wijzigingen in arbeidsvoorwaardenregeling vast voor ambtenaren van de griffie
Als werkgever van de ambtenaren van de griffie heeft de raad een aantal wijzigingen in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO) van toepassing verklaard op de medewerkers van de griffie.

Raad stelt bestemmingsplan Oostendorperdiek 3 vast
De raad heeft het bestemmingsplan Oostendorperdiek 3 vastgesteld, zodat het agrarische bedrijf (kwekerij) op dit perceel kan uitbreiden.

PvdA dient motie in over duurzaamheidslening
Op 21 maart 2016 heeft de gemeenteraad de ‘verordening duurzaamheidslening gemeente Winterswijk 2016’ vastgesteld. Deze regeling stelt particulieren in staat om tegen een lage rente geld te lenen om hun woning te verduurzamen. De PvdA-fractie verzocht het college in een motie om de lijst met particuliere duurzaamheidsmaatregelen nog eens kritisch tegen het licht te houden, omdat er door voortschrijdend inzicht twijfel bestaat over het duurzame karakter van bepaalde maatregelen op deze lijst. In een reactie op deze motie gaf wethouder Rik Gommers aan dat aan dat de verordening binnenkort wordt geëvalueerd. Daarop trok de PvdA de motie in.

Meer informatie?
Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl. De besluitenlijst kunt u vinden op www.winterswijk.nl/bis/Raad/Vergaderingen_gemeenteraad.

Uitgelicht