Gemeenteraad besluit over nieuwe beleidsnota voor het sociaal domein

De gemeenteraad van Winterswijk neemt donderdag 31 mei een besluit over het nieuwe beleidskader ‘Meedoen in Winterswijk’. In deze nota staan de uitgangspunten voor het beleid in het sociaal domein voor de komende vier jaar.

In 2014 heeft de gemeenteraad een beleidskader voor het sociaal domein vastgesteld, genaamd ‘De Kracht van Winterswijk’. In dit beleidskader zijn uitgangspunten geformuleerd die eraan moeten bijdragen dat alle inwoners van Winterswijk naar vermogen mee kunnen doen in de samenleving. Vanaf 2014 zijn er al goede stappen gezet.

Na vier jaar is het tijd voor een nieuw beleidskader voor de periode 2018-2022: ‘Meedoen in Winterswijk’. In deze nota staan de kaders voor het beleid in het sociaal domein voor de periode 2018-2022. Om meedoen voor alle inwoners mogelijk te maken, zijn acht speerpunten geformuleerd waar de komende jaren extra op wordt ingezet. Dit zijn: samenwerken, armoedebestrijding, gezondheid, werken, participeren, preventie, bestrijden laaggeletterdheid en wonen.

De nadere uitwerking van de beleidsterreinen Wmo, Jeugd, Participatiewet en armoedebeleid volgt in afzonderlijke nota’s. Bij het opstellen van beleid van bijvoorbeeld gezondheid, sport, vrijwilligerswerk, mantelzorg, cultuur wordt ook rekening gehouden met deze kaders, zodat er sprake zal zijn van een samenhangend beleid.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor in te stemmen met het beleidskader voor het Sociaal Domein 2018-2022 ‘Meedoen in Winterswijk’ en de daarin benoemde acht speerpunten. Daarnaast stelt het college de raad voor gedurende drie jaar een bedrag van € 100.000,- per jaar extra beschikbaar te stellen voor preventieve maatregelen in het sociaal domein.

De raadsvergadering vindt plaats in de raadzaal van het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1 en begint om 19.30 uur. De vergadering is openbaar. U kunt de vergaderingen ook live volgen via www.winterswijk.nl en twitter (twitter.com/Gem_winterswijk).

Uitgelicht