Gemeenteraadsbesluiten van 23 en 25 oktober 2018

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van dinsdag 23 en donderdag 25 oktober de volgende besluiten genomen.

Raad laat Tineke van der Linden-Plass toe als raadslid voor de VVD
De raad heeft besloten Tineke van der Linden-Plass toe te laten als lid van de gemeenteraad namens de VVD-fractie. Zij volgt Tom van Beek op die ontslag heeft genomen als raadslid.

Raad stelt bestemmingsplan Stoffelsweg 4 vast
Het vastgestelde bestemmingsplan maakt de bouw van een nieuwe woning op het perceel Stoffelsweg 4 mogelijk. De bestaande woning op dit perceel wordt gesloopt.

Raad stelt gebiedsvisie Driemarkweg e.o. (Molenveld) vast
De raad stond uitgebreid stil bij dit agendapunt. De discussie ging niet zozeer over de gebiedsvisie zelf, maar vooral over het plan om de kleiput aan de Driemarkweg ondieper te maken door er overtollige grond in te storten. Vier insprekers probeerden de raad op andere gedachten te brengen. D66 en GroenLinks dienden een motie in waarin het college werd verzocht niet over te gaan tot verondieping van de kleiput en met een alternatief voorstel te komen. Na hoofdelijke stemming werd de motie van D66 en GroenLinks met 3 stemmen voor en 18 tegen verworpen. Het raadsvoorstel over de gebiedsvisie werd vervolgens door een ruime meerderheid van de raad aangenomen (18 stemmen voor, 3 stemmen tegen).

Raad stelt Programmabegroting 2019-2022 vast
In de raadsvergadering van 23 en 25 oktober stond de Programmabegroting 2019-2022 centraal. In de programmabegroting staan de financiële en inhoudelijke kaders voor het te voeren beleid in de komende jaren. Elke raadsfractie gaf tijdens de begrotingsbehandeling zijn visie op de begroting. Daarbij werden de volgende moties (verzoeken aan het college) en amendementen (wijzigings-voorstellen) ingediend:

 • Een motie van PvdA, VVD, WB, D66, GroenLinks en CDA om artikel 1 van de Grondwet (gelijke behandeling en discriminatieverbod) op een prominente plek in het gemeentekantoor zichtbaar te maken voor het publiek kreeg op voorhand raadsbrede steun.
 • D66, WB en CDA dienden een motie in om afvalscheiding bij evenementen te promoten bij evenementenorganisaties en na te gaan of daarvoor ‘afvaleilanden’ beschikbaar kunnen worden gesteld. Ook deze motie werd raadsbreed gesteund.
 • De motie van PvdA, D66, VVD, WB, GroenLinks en CDA waarin het college werd verzocht een plan van aanpak op te stellen om van Winterswijk de best toegankelijke gemeente van de Achterhoek te maken voor mensen met een beperking werd ook unaniem aangenomen.
 • Het CDA diende een motie in om via sociale media en (maandelijks) op de gemeentepagina in Achterhoek Nieuws een rubriek over vrijwilligers(werk) te plaatsen. Ook deze motie werd unaniem aanvaard.
 • Ook de motie van PvdA en CDA over een onderzoek naar (aanvullende) sanctiemogelijkheden bij het moedwillig overtreden van bouwregels werd unaniem aangenomen.
 • De motie van WB om ideeën en wensen voor herinrichting van de raadzaal te inventariseren, zodat de raadzaal in 2019 kan worden aangepast aan hedendaagse normen werd ook aangenomen. Alleen D66 stemde tegen.
 • WB, PvdA en CDA vroegen het college in een motie om een voorstel voor een digitaal informatiebord waarop zichtbaar is hoeveel hernieuwbare energie in Winterswijk wordt opgewekt. Deze motie werd unaniem aangenomen.
 • Ook de motie van WB, GroenLinks, PvdA en CDA om te onderzoeken hoe kinderen betrokken kunnen worden bij het onderwerp armoede (in brede zin) en mee kunnen denken over toekomstig beleid werd unaniem aanvaard.
 • WB, D66, GroenLinks, PvdA en CDA dienden een motie in waarin het college werd opgedragen om bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor minderjarige kinderen die al langdurig in Winterswijk wonen en nog geen verblijfsvergunning hebben, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon en een zorgvuldige en versnelde procedure. Deze motie werd aangenomen. Alleen de VVD stemde tegen.
 • Een motie van WB en D66 om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de nachttrein ook te laten rijden naar Winterswijk werd unaniem aangenomen.
 • Ook de motie van WB, VVD en GroenLinks om te onderzoeken of andere Achterhoekse gemeenten deel willen nemen aan de oprichting van een gezamenlijk revolverend energiefonds werd unaniem aangenomen.
 • WB, GroenLinks en CDA verzochten het college in een motie om aan de hand van satellietfoto’s te onderzoeken welke landschapselementen zijn verdwenen en op basis van de uitkomsten van het onderzoek een verbeterplan op te stellen. Ook deze motie werd unaniem aangenomen.
 • Met het oog op de ambitie om in 2030 als gemeente energieneutraal te zijn, verzochten GroenLinks en PvdA het college om een ‘breed doorlopend uitvoeringsprogramma energietransitie’ op te stellen, dat regelmatig geactualiseerd wordt en tussentijdse resultaten vermeldt. Ook deze motie werd raadsbreed gesteund.
 • Ook de motie van CDA, VVD en D66 om bij de vorming van de omgevingsvisie buitengebied extra aandacht te besteden aan mogelijkheden voor jongeren en jonge gezinnen om in het buitengebied te kunnen wonen werd door alle raadsfracties gesteund.
 • In het kader van de armoedebestrijding vroegen VVD, CDA, WB, PvdA en D66 het college om met het onderwijs te onderzoeken hoe bijles en onderwijsondersteuning in het primair en voortgezet onderwijs gefaciliteerd kunnen worden. Deze motie werd unaniem aangenomen.
 • De motie van de VVD over volwassenenonderwijs voor doorzetters werd met 9 stemmen voor (VVD, GroenLinks, PvdA, D66) en 12 tegen (CDA, WB) verworpen.
 • De motie van de VVD, CDA, PvdA en D66 over het realiseren van extra bedrijventerreinen werd wel aangenomen. Alleen GroenLinks stemde tegen.
 • Een motie van de VVD over het verlagen van de gemeentelijke schuldpositie werd verworpen met 5 stemmen voor (VVD, D66) en 16 tegen (CDA, WB, GroenLinks, PvdA).
 • De motie van D66, GroenLinks, PvdA en WB om schoolpleinen met behulp van een nieuwe provinciale subsidieregeling te ‘vergroenen’ werd aangenomen. Alleen de VVD stemde tegen.
 • Een motie van GroenLinks en VVD om de meerjarige afspraken over de woningcontingentering te doen versoepelen werd met 6 stemmen voor (GroenLinks, VVD) en 15 stemmen tegen (CDA, WB, PvdA, D66) verworpen.
 • Het amendement van D66 om als gemeente Winterswijk een voorbeeldfunctie te vervullen in het streven naar een duurzame samenleving werd unaniem aangenomen.
 • Het amendement van VVD en D66 over de aantallen bestaande woningbouwplannen werd met 5 stemmen voor (VVD, D66) en 16 stemmen tegen (CDA, WB, GroenLinks, PvdA) verworpen.
 • Ook het amendement van VVD en D66 over een inventarisatie van concrete woonwensen specifiek voor jongeren werd met 9 stemmen voor (VVD, D66, GroenLinks, PvdA) en 12 stemmen tegen verworpen.
 • Ook het laatste amendement dat de VVD inbracht over het schrappen van de fixatie van het OZB-tarief en de verhoging van de leges omgevingsvergunningen werd verworpen met 5 stemmen voor (VVD, D66) en 16 stemmen tegen (CDA, WB, GroenLinks, PvdA).

Na de stemming over de moties en amendementen stelde de gemeenteraad het raadsvoorstel over de Programmabegroting 2019-2022 met een ruime meerderheid vast. Alleen VVD en D66 stemden tegen.

Meer informatie?
Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl. De besluitenlijst kunt u vinden op www.winterswijk.nl/bis/Raad/Vergaderingen_gemeenteraad.

 

 

Uitgelicht