Gemeenteraadsbesluiten van 27 september 2018

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 27 september de volgende besluiten genomen.

Raad laat Peter Voogt (GroenLinks) toe als raadslid

De raad heeft besloten Peter Voogt toe te laten als lid van de gemeenteraad namens de fractie van GroenLinks. Hij volgt Peter Beker op die eind augustus ontslag heeft genomen als raadslid.

 

Raad stelt krediet beschikbaar voor aankoop woonhuis Zonnebrink 57

De raad heeft een krediet van € 200.000 beschikbaar gesteld voor de aankoop van het woonhuis Zonnebrink 57. Het pand wordt aangekocht vanwege de toenemende verkeersdrukte op de kruising Zonnebrink - Laan van Hilbelink. Op termijn wil de gemeente hier een rotonde aanleggen.

 

Raad neemt kennis van Programmabegroting 2019 Regio Achterhoek

De raad heeft kennisgenomen van de Programmabegroting 2019 van de Regio Achterhoek en besloten hierover geen zienswijzen in te dienen.

 

Raad stelt Meerjaren Investeringsplanning Ruimtelijke Projecten (MIR) vast

De raad heeft de Meerjaren Investeringsplanning Ruimtelijke Projecten (MIR) voor de periode 2019-2028 vastgesteld. In de MIR wordt de prioritering en planning van de ruimtelijke projecten elk jaar geactualiseerd en door de raad vastgesteld.

 

Raad stelt programma’s voor nieuwe bestuursperiode vast

De coalitie van CDA en WB wil in de nieuwe bestuursperiode met 13 programma’s werken in de planning- en controlcyclus in plaats van de 16 programma’s in de vorige raadsperiode. De raad heeft deze nieuwe programma-indeling formeel vastgesteld.

 

Raad stelt tweede financiële prognose 2018 vast

De tweede financiële prognose gaat over de eerste zes maanden van 2018 en geeft een doorkijk naar de verwachte resultaten per 31 december 2018. De raad heeft de tweede prognose vastgesteld, het voordelig resultaat van per saldo € 587.000 van de voorgestelde financiële bijstellingen voor 2018 toegevoegd aan de algemene reserve, € 90.000 onttrokken aan de bestemmingsreserves voor onderhoud graven en € 200.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Stedelijke Herverkaveling.

 

Raad geeft toestemming om gemeenschappelijke regeling SDOA te wijzigen

De raad heeft het college van burgemeester en wethouders toestemming verleend om de gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) op een aantal punten te wijzigen. Sinds 1 januari 2010 werken de colleges van Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk in de SDOA samen op het terrein van de sociale dienstverlening.

 

Raad stemt in met voorgenomen statutenwijziging Stichting Achterhoek VO

Op verzoek van de Stichting Achterhoek VO heeft de raad ingestemd met een voorgenomen statutenwijziging. Met de statutenwijziging wordt het vormen van samenwerkingsscholen mogelijk gemaakt. Daarnaast worden de regels met betrekking tot ‘good governance’ (goed bestuur) verbeterd. Achterhoek VO is het bestuur van dertien scholen voor voortgezet onderwijs in de Achterhoek.

 

Raad kent vier burgercheques toe

De raadswerkgroep burgercheques heeft in de eerste helft van 2018 zes aanvragen voor een burgercheque ontvangen. De raad heeft ingestemd met het voorstel van de werkgroep om vier aanvragen toe te kennen:

 

 • De avond-4-daagse commissie krijgt een burgercheque van € 500 voor de organisatie van de avond-4-daagse.
 • De werkgroep verkeer & veiligheid van de stichting Buurtschappenvisie krijgt een burgercheque van € 1.150 voor de aanschaf van een matrixbord voor het buitengebied.
 • De Winterswijkse Uitdaging krijgt een burgercheque van € 1.000 voor de organisatie van de landelijke actiedag tegen onveilige situaties op 26 oktober 2018.
 • De vrienden van de vogelstang krijgen een burgercheque van € 1.100 voor onderhoud, verzekering en opslag van de vogelstang van de gezamenlijke buurtschapsverenigingen.

Met het toekennen van burgercheques brengt de raad zijn waardering tot uitdrukking voor initiatieven van burgers die leiden tot een verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang van de straat, wijk of gemeenschap.

 

Raad benoemt vertegenwoordigers gemeente Winterswijk in externe samenwerkingsverbanden

Met de benoeming van het nieuwe gemeentebestuur moeten de externe vertegenwoordigingen van de gemeente Winterswijk opnieuw worden vastgesteld. Op voorstel van het college heeft de raad als afvaardiging in vijf WGR-samenwerkingsverbanden de volgende personen benoemd:

 

 • lid AB Regio Achterhoek: burgemeester Bengevoord, plaatsvervangend lid wethouder Saris;
 • lid AB Stadsbank Oost Nederland: wethouder Aalderink, plaatsvervangend lid wethouder Saris;
 • lid AB Recreatieschap Achterhoek en Liemers: wethouder Aalderink, plaatsvervangend lid wethouder Elferdink;
 • lid AB Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers: wethouder Aalderink, plaatsvervangend lid wethouder Elferdink;
 • twee leden AB EUREGIO: wethouder Saris, plaatsvervangend lid wethouder Aalderink; raadslid: mevrouw Elsinghorst, plaatsvervangend lid: mevrouw Ten Dolle;
 • afvaardiging naar de EUREGIO-raad: raadslid: mevrouw Elsinghorst.

Raad benoemt Yvar Aarnink (D66) tot commissielid

De raad heeft Yvar Aarnink benoemd als nieuw commissielid namens D66. Hij volgt Meino Janszen op die per 1 september 2018 ontslag heeft genomen als commissielid.

 

Raad benoemt raadsleden in diverse commissies

In verschillende commissies zijn de afgelopen tijd vacatures ontstaan. De raad heeft daarin voorzien met de benoeming van de volgende raadsleden:

 • Erwin te Selle (WB) als voorzitter van de raadscommissie ruimte;
 • Wilma Elsinghorst (CDA) als voorzitter van de raadscommissie samenleving;
 • Steven Vuijk (CA) als lid van de werkgeverscommissie griffie.

Raad neemt motie aan over vergaderfaciliteiten politiek forum

De raad voert per 1 januari 2019 een nieuwe vergaderstructuur in, waarbij inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties meer worden betrokken bij het politieke proces. Als onderdeel van deze nieuwe vergaderstructuur wordt maandelijks een openbaar politiek forum georganiseerd in het gemeentekantoor. De VVD diende met steun van de andere fracties en motie in ervoor te zorgen dat er goede vergaderfaciliteiten beschikbaar zijn om prettig en effectief te kunnen vergaderen. Deze motie werd unaniem aangenomen.

 

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl. De besluitenlijst kunt u vinden op www.winterswijk.nl/bis/Raad/Vergaderingen_gemeenteraad.

 

Raadsvergadering

Uitgelicht