College vraagt gemeenteraad bestemmingsplan Spek-Ende 2 vast te stellen

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het bestemmingsplan Spek-Ende 2 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. In de raadsvergadering van donderdag 28 juni neemt de raad hierover een besluit.

Het plan Spek-Ende 1, bestaande uit 20 appartementen en 750 m2 winkelruimte, is in 2011 in gebruik genomen. Het plan was het eerste tastbare resultaat van de charettes uit 2007 waarin de ontwikkelende partijen samen met bewoners en andere belangstellenden een stedenbouwkundig plan hebben gemaakt voor dit gebied.

In fase 2 (Jonenstraat) worden acht kleine appartementen gerealiseerd door woningcorporatie De Woonplaats. De nieuwbouw krijgt het uiterlijk van een groot vrijstaand woonhuis en is kleiner en lager dan de oorspronkelijk geplande bebouwing. De architectuur sluit aan bij Spek-Ende 1. Wethouder Rik Gommers is zeer tevreden met het resultaat: “Het Spek-Ende wordt met deze ontwikkeling op fraaie wijze afgerond.”

Zienswijzen en reacties
Op 28 februari 2018 is het ontwerpbestemmingsplan Spek-Ende 2 in procedure gebracht. Op dit ontwerpbestemmingsplan is één zienswijze ingediend. De zienswijze richt zich voornamelijk op het verlies van privacy en woongenot ten opzichte van de huidige situatie. Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat de ingediende zienswijze geen aanleiding geeft het bestemmingsplan aan te passen en stelt de gemeenteraad voor het ­bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

Vervolgprocedure
Op woensdag 13 juni wordt het bestemmingsplan behandeld in de Commissie Ruimte. Op donderdag 28 juni neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan. Als de raad het bestemmingsplan vaststelt, wordt het plan binnen twee weken gepubliceerd en gedurende zes weken ter inzage gelegd. In die periode kunnen de indieners van de zienswijze beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 

Uitgelicht