Gemeenteraadsbesluiten van 18 april 2019

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 18 april de volgende besluiten genomen.

Raad beëdigt Zohra Khaldi (GroenLinks) als nieuw commissielid
De raad heeft Zohra Khaldi beëdigd als commissielid namens de fractie van GroenLinks.

Raad stelt aangepaste tarieventabel bij legesverordening 2019 vast
De raad heeft de tarieventabel van de in december vastgestelde legesverordening 2019 opnieuw vastgesteld. In de tabel zijn de tarieven voor de gezondheidsverklaring, de verklaring huwelijksbevoegdheid en van enkele uittreksels gewijzigd.

Raad stelt bestemmingsplan ‘Rotonde Bataafseweg – Steengroeveweg’ vast
In 2017 is de gemeente een bestemmingsplanprocedure gestart voor de aanleg van een rotonde op de kruising Bataafseweg - Steengroeveweg. Op het ontwerpbestemmingsplan hebben buurtbewoners drie zienswijzen ingediend. De raad heeft ingestemd met de beantwoording van de zienswijzen en het bestemmingsplan ‘Rotonde Bataafseweg - Steengroeveweg’ ongewijzigd vastgesteld.

Raad stelt beleidskaders nota sport en bewegen vast
De raad heeft de uitgangspunten voor de nog op te stellen nota sport en bewegen vastgesteld. De verwachting is dat deze nota in het najaar ter vaststelling aan de raad kan worden aangeboden.

Raad aanvaardt motie over extra subsidie voor bevrijdingsconcert
Het college van burgemeester en wethouders heeft de Stichting Bevrijdingsconcert Winterswijk op 9 april een eenmalige subsidie van € 5.000 toegekend voor de organisatie van een bevrijdingsconcert op 5 mei. De fracties van CDA, WB, VVD, GroenLinks en PvdA dienden gezamenlijk een motie in om de stichting eenmalig een extra bijdrage toe te kennen van maximaal € 10.000 om het bevrijdingsconcert door te kunnen laten gaan. Het college ontraadde de motie, maar deze werd door de raad met 18 stemmen voor (CDA, WB, VVD, GroenLinks, PvdA) en 1 stem tegen (D66) aanvaard. De fractie van Voor Winterswijk onthield zich van stemming vanwege haar betrokkenheid bij de organisatie van het bevrijdingsconcert.

Raad aanvaardt motie over zonnepanelen op bedrijfsdaken
De fracties van WB, VVD, GroenLinks en PvdA dienden tijdens de raadsvergadering een motie in waarin het college werd opgedragen “met een voorstel te komen op welke wijze bij de nieuwe ontwikkeling van bedrijventerreinen ondernemers zo veel mogelijk te bewegen zijn om zonnepanelen op hun daken te kunnen leggen.” Deze motie werd met 20 stemmen voor (CDA, WB, VVD, GroenLinks, PvdA, D66, Voor Winterswijk) aanvaard.

Meer informatie?
Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op https://winterswijk.raadsinformatie.nl.

Raadsvergadering 18 april 2019